akad. prof. dr. Kranjc Andrej

Room: 28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Phone: 05 62 05 830
Internal phone: 830
Email: kranjc@zrc-sazu.si
Organization: SAZU