Vpis v študijske programe za akademsko leto 2006/2007

Aug. 23, 2006

V študijskem letu 2006/2007 Univerza v Novi Gorici ponuja številne moderne in interdisciplinarne študijske programe z visoko stopnjo zaposljivosti diplomantov.

Univerza v Novi Gorici vstopa, oplemenitena z desetletnimi izkušnjami, v novo akademsko leto s pomembnimi pridobitvami na področju infrastrukture. V Gorici (Italija) bodo študentje univerzitetnega študijskega programa Okolje obiskovali predavanja v novih predavalnicah in laboratorijih v prenovljeni stavbi v Križni ulici.

V Ajdovščini pa bo z obnovitvijo poslopja v kompleksu bivše vojašnice v modernih predavalnicah in laboratorijih omogočeno izvajanje učnega procesa študentom univerzitetnega programa Instrumentacija in podiplomskega programa Karakterizacija materialov.

Univerza v Novi Gorici še naprej ohranja vse odlike, ki jih je Politehnika Nova Gorica uvedla v slovenski akademski prostor. Razmerje med številom študentov in številom profesorjev je izjemno ugodno za kvaliteten študij, saj pride le pet študentov na profesorja. Zaradi tega lahko študentje v sodelovanju z mentorji že tekom študija laže uveljavijo individualne strokovne interese. Možna je tudi posebna obravnava študentov s statusom vrhunskega športnika, za katere ima Univerza v Novi Gorici velik posluh in jim daje možnosti za uspešen študij ob intenzivnem športnem udejstvovanju. Študijski programi so moderni in interdisciplinarni, kar zagotavlja izjemno visoko stopnjo zaposljivosti diplomantov (95 % v enem letu po diplomi). Tesna povezava študijskih programov z raziskovalno dejavnostjo na Univerzi in z razvojnimi oddelki v industriji pa omogoča, da se študentje zelo zgodaj seznanijo s praktičnim delom, kar je ključno za hitro vključevanje v delovni proces.

Prednosti študija na Univerzi v Novi Gorici pa ne segajo samo na študijsko področje. Bivanje v Vipavski dolini ponuja vrsto možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Med študenti je zelo priljubljena mladinska kulturno-zabavna dejavnost, množica klubov pa omogoča udejstvovanje na športnih področjih, ki so drugje težje dostopna (kajak, jadralno padalstvo, alpinizem). Nenazadnje omogoča lega Nove Gorice hiter skok v kulturni center severne Italije−Benetke, ali pa polurno vožnjo do čudovite obale Jadranskega morja. Blizu je tudi Soška dolina z izjemno ponudbo za aktivno preživljanje prostega časa in nabiranje moči v neokrnjeni naravi.

Študij gospodarskega inženiringa

Študijski program Ekonomika in vodenje proizvodnih in tehnoloških sistemov izobražuje za enega najperspektivnejših poklicev. Tudi naše izkušnje potrjujejo, da diplomanti z nazivom diplomirani gospodarski inženir in s pridobljenim znanjem brez težav najdejo zaposlitev. K temu pripomore aktualnost študijskih vsebin, praktična naravnanost študija, sodelovanje s profesorji, ki imajo poleg akademskih tudi praktične izkušnje z delom v podjetjih, skrbno vodeno praktično usposabljanje študentov in karierno svetovanje.

Študij okoljskih ved

Poleg intenzivnega teoretičnega in praktičnega usposabljanja so študenti študijskega programa Okolje deležni projektnega načina študija in tutorskega pristopa v majhnih študijskih skupinah z vrhunskimi domačimi in tujimi predavatelji, praktičnega stika z modernimi metodologijami, merilnimi tehnikami in napravami za ugotavljanje stanja okolja in imajo možnost mednarodnih študentskih izmenjav v okviru programa EU SOCRATES/ERASMUS in usposabljanja na priznanih evropskih univerzah.

Študij instrumentacije

V akademskem letu 2006/2007 se bo študijski program Instrumetacija izvajal v novih modernih prostorih v Univerzitetnem središču v Ajdovščini. Študentom bodo na voljo sodobne multimedijske predavalnice, hiter internetni dostop in najmodernejša računalniška oprema. Študijski program ponuja sodoben pristop k izobraževalnemu procesu, saj omogoča neposreden stik s praktičnim delom v industriji ter tako hitrejše in učinkovitejše spoznavanje s problematiko proizvodnih procesov.

Študij slovenistike

V letošnjem letu se bo študij slovenistike izvajal že tretje leto, zato vpeljava jezikovnih in literarnih vsebin na Goriško ni več novost, gre pa prav gotovo za študij, ki je v slovenskem jezikovnem prostoru v marsičem specifičen. Znotraj jezikoslovnih vsebin poudarjamo predvsem tiste poglede na jezik, ki so v svetu aktualni in jih želimo prenesti tudi na materinščino. Večkulturnost in večjezičnost okolja, v katerem je študij zasidran, hkrati ponuja vrsto literarnozgodovinskih izzivov, ki bodo bodoče diplomante usmerili v bistvo jezikovne, literarne in kulturne problematike, ki je značilna za občutljivi medkulturni in mednacionalni prostor regije. Nenazadnje je študij slovenistike na UNG umeščen v naravoslovno okolje UNG, kar omogoča dovolj praktičen pogled na jezik in kulturo, hkrati pa z interdisciplinarnimi pristopi ruši zidove med humanistiko in družboslovjem na eni in naravoslojem na drugi strani. Študenti slovenistike na UNG so v marsičem privilegirani: poleg že omenjenih manjših skupin, ki omogočajo tesno sodelovanje med profesorji in študenti, tako okolje omogoča tudi stik s tujino (Trst, Videm), priznane tuje profesorje, dobro opremljenost učilnic in nenazadnje pomoč pri navezovanju stikov s tujino in aktualnimi jezikoslovnimi vsebinami v svetu.

Študij vinogradništva in vinarstva

Sredi vinorodne dežele Primorske; med Goriškimi Brdi, Vipavsko dolino in Krasom bo tudi v študijskem letu 2006/2007 potekal enovit študij vinogradništva in vinarstva. Zaradi bližine mnogih mentorskih kmetij in vinskih kleti bodo lahko študentje poleg pridobivanja aktualnih teoretičnih znanj neposredno povezani tudi s prakso. Tako bodo vzporedno osvajali vse potrebne izkušnje za vodenje procesov od začetkov pridelave kakovostnega grozdja v vinogradu, do moderne predelave v kleti kot tudi marketinške posebnosti in zakonitosti pri prodaji vina. Učili jih bodo mnogi priznani in izkušeni strokovnjaki s teh področij.