Svečana otvoritev novega študijskega leta 2006/2007

Oct. 24, 2006

Že po tradiciji Univerza v Novi Gorici vsako leto ob pričetku študijskega leta pripravlja vrsto prireditev. Na Univerzi v Novi Gorici bo letošnja svečana otvoritev novega študijskega leta 2006/2007 in podelitev vpisnih listin študentom podiplomskih študijskih smeri prva, od spremembe statusa v univerzo.

V letošnjem akademskem letu 2006/2007 je Univerza v Novi Gorici poleg že delujočih dodiplomskih študijskih programov, katerih študijska mesta so polno zasedena, pričela izvajati tudi nov študijski program II. stopnje Gospodarski inženiring v okviru Poslovno-tehniške fakultete in nov študijski program II. stopnje Migracije in medkulturni odnosi v okviru Fakultete za slovenske študije Stanislava Škrabca ter nov podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija v okviru Fakultete za podiplomski študij.

Nov študijski program II. Stopnje Gospodarski inženiring je interdisciplinaren in raziskovalno usmerjen, pokriva vsa pomembenejša področja organizacijskih in ekonomskih ved, tehnologije in tehnike, informacijskih znanosti in znanosti o okolju. Profil strokovnjaka, ki konča ta študij, je izrazito multidisciplinarnega značaja. Namenjen je tistim delovnim mestom, ki ne zahtevajo ozkega in izrazito specifičnega tehničnega znanja, pač pa široko tehnično razgledanost, dopolnjeno z znanji ekonomskih in organizacijskih ved. Zato so to strokovnjaki, ki so namenjeni integraciji različnih bolj ali manj ozko specializiranih delovnih skupin ali posameznikov v delujočo celoto, kar je sposobnost, ki se pričakuje od vodij projektov, delovnih skupin in proizvodnje. Kadar taki strokovnjaki ne delujejo v vlogi vodje skupin, pa je njihova poglavitna vloga, da služijo kot povezovalni dejavnik med strokovnjaki različnih strok (tehničnih, tehnoloških, ekonomskih, organizacijskih in drugih) in na ta način skrbijo za učinkovito delovanje interdisciplinarnih okolij

Študijski program Joint Master in Migration and Intercultural Relations (Migracije in medkulturni odnosi) je nastal kot plod sodelovanja štirih evropskih univerzitetnih ustanov (University of Stavanger iz Norveške, University of Oldenburg iz Nemčije, Portuguese Open University iz Portugalske in Univerze v Novi Gorici ). Migracije in z njimi povezani fenomeni so v Evropi in svetu čedalje bolj pomembni, saj so v zadnjih desetletjih v najrazličnejših oblikah in tudi preko procesov, kot so globalizacija in tranzicija, pomembno vplivali na razvoj držav in družb. V Evropi še ni podiplomskega študija, ki bi na takšen način podajal področje migracij in medkulturnih odnosov. Ker se je takšnega študija treba lotiti na inovativen način, so se snovalci odločili za internetni način študija, saj le na ta način lahko zberejo zainteresiran krog slušateljev iz različnih dežel, ki jih zanimajo migracije in medkulturni odnosi. Kvaliteto in potrebnost takšnega načina izobraževanja so
zaznali tudi v Evropski uniji, saj so se odločili za financiranje priprave tega nadnacionalnega študijskega programa. Na ta način se tudi Slovenija in z njo slovenščina enakovredno vključujeta v evropske študijske programe. Temeljni cilj mednarodnega podiplomskega študijskega programa je usposobiti izvedence, ki bodo s pomočjo pridobljenega teoretičnega, metodološkega in empiričnega znanja s poudarkom na interdisciplinarnih pristopih in transkulturnih vidikih migracij pripravljeni na vodenje oziroma samostojno izvajanje znanstvenoraziskovalnih projektov.

Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija je rezultat čezmejnega sodelovanja na področju molekularne biologije med Univerzo v Novi Gorici in Mednarodnim centrom za genetski inženiring in biotehnologijo (The International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, ICGEB) iz Trsta. ICGEB, kot ustanova, z raziskovalnim duhom, značilnim za vrhunske znanstveno-raziskovalne ustanove v Evropi, kot so npr. francoski CNRS, angleški King’s College, nemški Max Planck, francoski INSERM ipd. in Univerza v Novi Gorici bosta s tem programom omogočili kvalitetno izobraževanje mladih strokovnjakov (doktorjev znanosti), ki bodo pridobljena znanja lahko koristili na različnih področjih. Kot molekularni biologi bodo lahko delovali v zdravstvu, prehrani in varstvu okolja, kot biotehnologi pa bodo razvijali procese pomembne za pridobivanje človeku koristnih produktov. Podiplomski program “molekularna genetika in biotehnologija” prinaša svežino, zasnovan je izrazito sodobno ter interaktivno. Predvideva intenzivno raziskovalno udeležbo študentov, seminarski način dela, kroženje med laboratoriji in kritično-polemiče udeležbe v razpravah.
Tržaško raziskovalno območje (Area Science Park Trieste), v katerem deluje tudi ICGEB, predstavlja močno koncentracijo raziskovalne infrastrukture in kadra, ki je pomembna tudi v evropskih dimenzijah. Z novim podiplomskim programom so vzpostavljene izredne možnosti za učinkovito, tako rekoč ‘vsakodnevno’ čezmejno izmenjavo ljudi in materiala, kar je zelo pomembno v znanstvenih raziskavah. Ker dobro univerzitetno pedagoško delo ne more potekati brez neposredne udeležbe vrhunske znanosti, je novi podiplomski program odlična nadgradnja obstoječega stanja, ki bo koristila tudi širšemu prostoru na obeh straneh meje.

Vezano na omenjene novosti, bomo v četrtek, 26. oktobra 2006 ob 18. uri v koncertni dvorani Dvorca Zemono, še posebej svečano otvorili akademsko leto 2006/2007. Ob tej priliki bo prof. dr. Boštjan Žekš, predstojnik Univerze v Novi Gorici, podelil vpisne listine 95 podiplomskim študentom, od tega 18 tujim, vpisanim v podiplomske študijske programe Znanosti o okolju, Karakterizacija materialov, Krasoslovje, Interkulturni študij-primerjalni študij idej in kultur, Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine, Molekularna genetika in biotehnologija in vpisanim v študijske programe II. stopnje Gospodarski inženiring ter Migracije in medkulturni odnosi.