School for Viticulture and Enology

Teaching staff

Meeting hours with professors are every week; one hour/week. If there is no specific hour of the meeting(s) please ask for meeting via e-mail.

doc. dr. Antalick Guillaume T: 05 9099 713
pridr. prof. dr. Bergant Klemen T: 05 3653 503
doc. dr. Bergant Marušič Martina T: 05 3315 388
Božič Karlaprof.ital.jezika T: 05 3315 237
doc. dr. Butinar Lorena T: 05 9099 702
prof. dr. Čarni Andraž T: 05 9099 700
pridr. prof. dr. Cikajlo Imre T: 05 6205 830
prof. dr. Cristea Irina Elena T: 05 6205 833, 05 3315 395
prof. dr. de Marco Ario T: 05 3315 295
prof. dr. Emin Saim Mustafa T: 05 3653 538
doc. dr. Gorenc Mateja T: 05 6205 830
prof. dr. Korte Dorota T: 05 3315 238
mag. Lesica Marko T: 05 9099 707
doc. dr. Lisjak Klemen T: 05 9099 700
doc. dr. Martelanc Mitja T: 05 9099 708
doc. dr. Mehle Nataša T: 05 9099 700
dr. Mosetti Davide T: 05 9099 700
prof. dr. Mozetič Vodopivec Branka T: 05 90 99 700
prof. dr. Orel Bojan T: 05 9099 700
Pelengić Radojkouniv. dipl. inž. agr. T: 05 9099 700
mag. Penco Pierpaolo T: 05 9099 700
Piccinini Veronikaprof. angleščine T: 05 3315 260
mag. Poje Tomaž T: 05 9099 700
prof. dr. Pompe Novak Maruša T: 05 9099 702
dr. Reščič Jan T: 05 9099 708
prof. dr. Ščančar Janez T: 01 477-3846
Sila Iztokuniv. dipl. oec. T: 05 9099 700
Škvarč Andrejauniv.dipl.inž.agron. T: 05 9099 700
doc. dr. Sternad Lemut Melitauniv.dipl.inž.živ.tehnol. T: 05 9099 703
doc. dr. Šuklje Katja T: 05 9099 713
prof. dr. Toroš Jani Ivan T: 05 9099 700
dr. Žežlina Ivan T: 05 335 1214