Subotić Stefan

Soba: 28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon: 05 6205 830
Interni telefon: 830
Elektronski naslov: subotic.stefan@yahoo.com