Karierni center

Nadaljevanje študija

UNG – programi druge stopnje

Diplomanti, ki ste zaključili študij na prvi stopnji, lahko študij nadaljujete na eni izmed študijskih smeri druge stopnje.

Okolje II. stopnja

Študijski program omogoča magistrski študij s področja znanosti o okolju. Študij traja štiri semestre in je izrazito interdisciplinarno ter raziskovalno usmerjen. Pokriva vsa pomembnejša področja znanosti o okolju, kot so: onesnaževanje vode, zraka in tal, merilne tehnike za ugotavljanje in nadzor onesnaževanja, ravnanje z odpadki in posledice njihovega odlaganja, kemijske, fizikalne, biološke in zdravstvene učinke onesnaževanja ter pravne, ekonomske in upravne vidike varstva okolja.
Okolje II. stopnja

Gospodarski inženiring II. stopnja

Biti gospodarski inženir pomeni biti na stičišču tehnologije in podjetništva. Pomeni slediti hitremu tehnološkemu razvoju ter s svojimi ekonomskimi in organizacijskimi znanji prenašati novosti v prakso, tako da podjetje posluje še bolj uspešno. Program študija je interdisciplinaren in raziskovalno usmerjen. Povezuje področja ekonomskih in organizacijskih ved, sodobnih tehnologij, informacijskih znanosti in znanosti o okolju.
Gospodarski inženiring II. stopnja

Fizika II. stopnja

Fizika II. stopnje je program, ki ponuja dvoje: trdno teoretsko osnovo za nadaljevanje študija do doktorata in niz kompetenc, ki jih bodo diplomanti lahko uporabljali v razvojno-raziskovalnih enotah v industriji in znanosti. Oba modula študijskega programa, Fizika trdne snovi in Fizika visokih energij sta eksperimentalno usmerjena. Poleg splošnega napredka znanosti in dviga tehnične kulture s svojim poudarkom na eksperimentalnih metodah in na delu diplomantov z najnovejšimi tehnologijami omogočata konkurenčnost raziskav diplomantov na svetovnem trgu znanja in posledično uspeh dela slovenskega gospodarstva.
Fizika II. stopnja

Slovenistika II. stopnja – smer Literarne vede

Študijska smer Literarne vede omogoča pridobitev kar najbolj celovitega vpogleda v literarne vede s poudarjenim znanstvenim pristopom k literarnim vedam. Glavne značilnosti programa so poudarek na samostojnem raziskovalnem delu, veliko število izbirnih vsebin, poudarjanje krajevne specifike, mednarodna primerljivost in sprotno posodabljanje programa.
Slovenistika II. stopnja – smer Literarne vede

Slovenistika II. stopnja – smer Jezikoslovje

Študijska smer Jezikoslovje omogoča pridobitev širokega temeljnega znanja na področju preučevanja jezika, strukturalnoteoretičnega, uporabnega in interdisciplinarnega jezikoslovja ter drugih humanističnih in družboslovnih ved, ki obravnavajo jezik in njemu sorodne pojave. Glavne značilnosti programa so poudarek na samostojnem raziskovalnem delu, veliko število izbirnih vsebin, poudarjanje krajevne specifike, mednarodna primerljivost in sprotno posodabljanje programa.
Slovenistika II. stopnja – smer Jezikoslovje

Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus)

Študij se osredotoča na človekove pravice, demokratične vrednote, socialno državo in trg dela, to je na izzive, s katerimi se soočajo tako države članice EU kot širše globalni svet. izvaja se s podporo elitnega programa za mednarodno sodelovanje ter izmenjavo študentov in profesorjev na področju visokega šolstva, Erasmus Mundus.
Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus)

Medijske umetnosti in prakse II. stopnja

Magistrski program Medijske umetnosti in prakse (120 ECTS) študentom ponuja specializacijo na enem izmed področij (oziroma tudi na vmesnih področjih) nosilnih modulov: animacija, film, fotografija, novi mediji, sodobne umetniške prakse ali scenski prostori.
Medijske umetnosti in prakse II. stopnja


UNG – programi tretje stopnje

Diplomanti, ki ste zaključili študij na magistrskih programih druge stopnje, lahko študij nadaljujete na Fakulteti za podiplomski študij, ki izvaja programe tretje stopnje.

Znanosti o okolju III. stopnja

Okolje je področje, ki zahteva izrazito multidisciplinaren pristop in temu primerno izobražene strokovnjake tako na področju raziskav, varstva kot tudi upravljanja okolja. Kot posledica pomanjkanja strokovnjakov s primernim multidisciplinarnim znanjem se med glavnimi težavami pri reševanju problemov okolja pojavlja neustrezno sodelovanje med strokovnjaki z izrazito naravoslovno in tehniško usmerjenim znanjem na eni strani ter upravljalci, ekonomisti, pravniki in sorodnimi kadri na drugi strani. Zato je temeljni namen študija izobraževanje vrhunskih raziskovalcev z interdisciplinarnim znanjem.
Znanosti o okolju III. stopnja

Fizika III. stopnja

Program je namenjen študentom, ki si želijo ustvariti zalogo znanja na področju lastnosti sodobnih materialov in karakterizacijskih metod, ki omogočajo pridobivanje informacije o elektronskih, strukturnih in kemijskih lastnostih materialov na nivoju atomske in molekularne fizike ter numeričnih metod za modeliranje procesov, ki uravnavajo fazne prehode v materialih in fizike visokih energij, ki se navezuje na sodobno kozmologijo in astrofiziko osnovnih delcev.
Fizika III. stopnja

Kognitivne znanosti jezika III.stopnja

Program študentom zagotavlja izobrazbo in usposabljanje v jedrnih področjih formalne jezikoslovne teorije, skladnje, semantike in fonologije – vse v okvirih generativne slovnice.
Kognitivne znanosti jezika III.stopnja

Krasoslovje III. stopnja

Program je namenjen kandidatom, ki bi želeli poglobljeno spoznati ta široki „integralni sistem znanosti o krasu” z namenom, da bi postali krasoslovci raziskovalci ali krasoslovci upravljalci. Zato program po eni strani ponuja široko osnovno poznavanje krasa z najrazličnejših vidikov (geološka sestava, površje, podzemlje, vode), po drugi strani pa omogoča ozko in poglobljeno usmerjenost, glede na potrebe in želje študenta (na primer uporaba in varstvo kraških voda).
Krasoslovje III. stopnja

Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine III. stopnja

Program temelji na interdisciplinarnem združevanju gradbeno-arhitekturnega in ekonomsko pravnega znanja, ki strukturno dopolnjujeta teoretske vidike konservatorstva. Študij se izvaja v okviru dveh specialističnih usmeritev: tehnike in materiali, ekonomika in upravljanje.
Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine III. stopnja

Molekularna genetika in biotehnologija III. stopnja

Program omogoča kvalitetno izobraževanje mladih strokovnjakov, ki bodo pridobljena znanja lahko koristili na različnih področjih. Kot molekularni biologi bodo lahko delovali v zdravstvu, prehrambeni industriji in varstvu okolja, kot biotehnologi pa bodo znanja o novih in naprednih tehnologijah uporabili na področju industrijske produkcije človeku koristnih proizvodov.
Molekularna genetika in biotehnologija III. stopnja

Humanistika III. stopnja

Doktorski študijski program Humanistika temelji na intelektualni izmenjavi med domačimi in tujimi univerzitetnimi učiteljicami in učitelji, raziskovalkami, raziskovalci, študentkami in študenti na področju humanistike in družboslovja. Program združuje nekatera tradicionalna, klasična znanja in pristope, hkrati pa z interdisciplinarnostjo, komparativnostjo ter zgodovinsko, družbeno in politično kontekstualizacijo problemov presega tako konvencionalne discipline kot tudi kulturne meje in se posveča kritičnim analizam sodobnih in aktualnih problemov na globalni ravni.
Humanistika III. stopnja