Prosto delovno mesto: VODJA LABORATORIJA ZA KVANTNO OPTIKO

21. maj 2012

Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje vodstveno delovno mesto:

VODJA LABORATORIJA ZA KVANTNO OPTIKO (m/ž)

Rok za prijavo do vključno 4. 6. 2012

Kandidati/kandidatke za delovno mesto vodje morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • doktorat znanosti s področja fizike

  • izpolnjevati pogoje za nosilca raziskovalnih projektov

  • sposobnost vodenja raziskovalnih skupin

  • imeti ustrezno znanstveno in strokovno bibliografijo

  • aktivno znanje angleškega jezika

  • pet let delovnih izkušenj na področju sodobnih sinhrotronskih laserskih virov svetlobe
  • Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta.

    Prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo.