DEKAN Fakultete za aplikativno naravoslovje

30. oktober 2013

Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje vodstveno delovno mesto

DEKAN Fakultete za aplikativno naravoslovje

Rok za prijavo: do zapolnitve mest.

Kandidati/kandidatke za delovno mesto dekan/dekanja morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

• imajo najmanj naziv docent za področje fizike ali izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezni naziv
• izpolnjujejo pogoj za nosilca raziskovalnih projektov pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
• imajo organizacijske sposobnosti
• imajo najmanj pet let delovnih izkušenj na raziskovalnem področju.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo v pisni in elektronski obliki.

Razpis je odprt tudi za tujce, ki pa bodo morali v roku 2 let po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi tekoče obvladati govorno in pisno komunikacijo v slovenskem jeziku.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta.

Priponke

Dodatne informacije

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo do 30. 9. 2013 na naslov: Tea Stibilj Nemec Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Več informacij je na voljo pri:

prof. dr. Mladen Franko, telefon: 05 33 15 391, e-pošta: mladen.franko@ung.si