DEKAN POSLOVNO-TEHNIŠKE FAKULTETE

31. marec 2014

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto dekana Poslovno-tehniške fakultete.

Rok za prijavo: do 20. 4. 2014.

Kandidati/kandidatke za delovno mesto dekan/dekanja morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:
• imajo najmanj naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezni naziv
• izpolnjujejo pogoj za nosilca raziskovalnih projektov
• imajo sposobnost vodenja
• imajo najmanj pet let delovnih izkušenj

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo v pisni in elektronski obliki.

Izbrani kandidati/kandidatke bodo imenovani/e za štiri leta.

Priponke

Dodatne informacije

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo na naslov:
Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Prijave in kontakti :
Tea Stibilj Nemec, telefon: 05-33 15 261, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si