VODJA RAZISKOVALNEGA CENTRA ZA HUMANISTIKO

01. april 2014

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Raziskovalnega centra za humanistiko.

Rok za prijavo: do 20. 4. 2014

Kandidati/kandidatke za delovno mesto vodje morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

• imajo doktorat znanosti iz ustreznega področja
• izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih projektov
• imajo sposobnost vodenja raziskovalnih skupin
• imajo najmanj pet let delovnih izkušenj

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo v pisni in elektronski obliki.

Izbrani kandidati/kandidatke bodo imenovani/e za štiri leta.

Priponke

Dodatne informacije

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo na naslov:
Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Prijave in kontakti :
Tea Stibilj Nemec, telefon: 05-33 15 261, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si