Vodja Centra za raziskave vina

16. junij 2014

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto vodje Centra za raziskave vina.
Rok za prijavo: do 30. 6. 2014

Kandidati/kandidatke morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • imajo doktorat znanosti s področja
  • izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih projektov
  • imajo sposobnost vodenja raziskovalnih skupin
  • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo v elektronski obliki.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov:
Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si