Vodja Centra za kognitivne znanosti jezika

21. julij 2014

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto vodje Centra za kognitivne znanosti jezika. Rok za prijavo: 20. 8. 2014

Kandidati/kandidatke za delovno mesto vodje morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • imajo doktorat znanosti iz ustreznega področja
  • izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih projektov
  • imajo sposobnost vodenja raziskovalnih skupin
  • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi, znanstveno in strokovno bibliografijo ter okvirni načrt vodenja centra v pisni in elektronski obliki.

Izbrani kandidati/kandidatke bodo imenovani/e za štiri leta.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si