Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016

01. julij 2015

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je 30. 6. 2015 objavil Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016.

Na ta javni poziv se lahko prijavijo le tisti Zoisovi štipendisti, ki jim je bila Zoisova štipendija podeljena po starem zakonu (ZŠtip), torej do vključno šolskega oziroma študijskega leta 2013/2014, v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 pa nadaljujejo izobraževanje:
– v istem ali višjem letniku izobraževalnega programa, za katerega jim je bila pravica do Zoisove štipendije že dodeljena,
– v istem ali višjem letniku drugega izobraževalnega programa – v primeru spremembe izobraževalnega programa.

Za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije morajo štipendisti poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati še izpolnjevanje vsaj enega izmed naslednjih pogojev:
– povprečna ocena, pri čemer se upoštevajo ocene iz šolskega oziroma študijskega leta 2014/2015;
– uvrstitev med najboljših 5 % študentov v študijskem letu 2014/2015;
– izjemni dosežek, pri čemer mora biti izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja dosežen v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih (2013/2014 in 2014/2015).

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu. Besedilo javnega poziva in potrebni obrazci so na voljo na tej spletni strani, možno jih je prevzeti tudi osebno na javnem skladu v poslovnem času.
Vlogo z dokazili štipendisti pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija – stari«.

Rok za oddajo vlog začne teči z dnem objave javnega poziva. Zadnji rok za oddajo vlog je:
– petek, 4. 9. 2015, za dijake in
– sreda, 7. 10. 2015, za študente.

Več informacij na spletni strani.