Vodja Centra za raziskave atmosfere

28. oktober 2015

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto vodje Centra za raziskave atmosfere.
Rok za prijavo: do 20. 11. 2015

Kandidati/kandidatke za delovno mesto vodje morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • imajo doktorat znanosti s področja,
  • izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih projektov,
  • imajo sposobnost vodenja raziskovalnih skupin,
  • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo v pisni in elektronski obliki.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si