Informativni dan Univerze v Novi Gorici

10. februar 2016

Univerza v Novi Gorici bo v petek, 12. februarja 2016 in v soboto, 13. februarja 2016 na informativnem dnevu predstavila študijske programe 1. in 2. stopnje Fakultete za znanosti o okolju, Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za naravoslovje, Fakultete za humanistiko, Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo ter Visoke šole za umetnost vsem, ki se zanimajo za študij na naši univerzi.

Pod okriljem Univerze v Novi Gorici, mlade in dinamične institucije na zahodni meji Slovenije, združujemo perspektivne, interdisciplinarne in praktično naravnane študijske programe. Na njih se študenti izobražujejo za poklice prihodnosti. Na petih fakultetah in dveh visokih šolah ponujamo študentom odlično okolje za študij in celovita znanja s področij naravoslovja, tehničnih znanosti, biotehniških ved, humanistike, družboslovja, umetnosti in organizacijskih ved.

Na Univerzi v Novi Gorici vsak dan skrbimo za spodbudno okolje in usklajen odnos med študenti, profesorji in raziskovalci. Taki odnosi so nujni za kvaliteten prenos znanja na mlajše generacije in v podjetniško okolje. Razmerje med številom študentov in profesorjev je izjemno ugodno (pet študentov na enega učitelja), kar zagotavlja, da so naši študenti mnogo več kot le številke. K kvalitetnemu študiju pripomorejo tudi številni vrhunski domači in gostujoči profesorji.

Zaposljivost naših diplomanot je izredno visoka. Tako je lani v enem letu po končani diplomi zaposlitev našlo 90% naših diplomantov, kar je gotovo potrjuje kvaliteto našega študija. Verjamemo, da k temu uspehu pripomore interdisciplinarnost naših študijskih programov, ki omogoča širša znanja. Poleg tega s praktičnim usposabljanjem študentov poskrbimo, da je pridobljeno in ustvarjeno znanje dejansko uporabno, da študenti redno prihajajo v stik z morebitnimi delodajalci in da znanje prenašamo iz akademskega okolja v gospodarstvo. Študentom je na voljo tudi Karierni center, ki skrbi prav za povezovanje univerzitetnega s podjetniškim in industrijskim okoljem ter nudi podporo pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve.

Kot prva univerza v Sloveniji smo ponudili status športnika vsem študentom športnikom, ki so registrirani kot tekmovalci, se aktivno udeležujejo tekmovanj in dosegajo opazne rezultate. Pri tem ni obvezujoča pridobitev določenega naziva s strani Olimpijskega komiteja Slovenije. Goriška s svojo blago klimo privablja študente športnike iz celotne Slovenije, saj športnikom nudi dobre pogoje za trening tudi v zimskem obdobju, ko je izvajanje športnih dejavnosti na prostem v večjem delu Slovenije sicer oteženo.

Na Univerzi v Novi Gorici posebno skrb posvečamo rednim prenovam naših študijskih programov. Kot majhna ustanova imamo namreč to prednost, da se lažje in hitreje prilagodimo potrebam trga dela in drugim značilnostim hitro spreminjajoče se družbe, v kateri živimo. Interesi mladih, povpraševanje delodajalcev po določenih profilih diplomantov, nova tržišča in razmah informacijskih tehnologij bodo v študijskem letu 2016/2017 narekovali spremembe študijskih vsebin, ki jih ponujamo in sicer:

Fakulteta za naravoslovje: Prenovljen študijski program Fizika, odslej z astrofiziko
Fakulteta za naravoslovje bo začela z izvajanjem prenovljenega študijski program Fizika, tj. univerzitetni študijski program prve stopnje »Fizika in astrofizika« kot edini prvostopenjski program s področja astrofizike v Sloveniji. V času študija bodo študenti dobili bogato teoretično in eksperimentalno znanje ter začetne izkušnje z znanstveno-raziskovalnim delom. Prvostopenjski študij je nadgrajen z magistrskim študijskim programom druge stopnje »Fizika in astrofizika«, ki v okviru modulov Astrofizika in Fizika trdne snovi ponuja specializirane vsebine iz dveh izjemno aktualnih področij sodobne fizike.

Poslovno-tehniška fakulteta: Informacijske tehnologije – znanje za prihodnost
Poslovno-tehniška fakulteti bo začela izvajati prenovljen prvostopenjski dodiplomski študijski program Gospodarski inženiring, ki bo ponujal še več vsebin s področja širše uporabe informacijskih tehnologij (npr. spletni marketing, spletne in mobilne tehnologije, elektronsko poslovanje, informacijska varnost) in še več izbirnosti. Zaradi dodatnih znanj bodo imeli že sicer dobro zaposljivi diplomanti še boljše izhodišče za delo v podjetjih in drugih ustanovah, kjer v srednjem managementu in na drugih ustreznih delovnih mestih skrbijo za učinkovito izvajanje procesov, obvladovanje stroškov in hkrati zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev. Ob interdisciplinarnem povezovanju tehnoloških in poslovnih vidikov bodo namreč znali še bolje izkoristiti možnosti, ki jih ponujajo sodobne informacijske tehnologije.

Fakulteta za humanistiko: Pedagoški program Slovenistika
Fakulteta za humanistiko bo začela izvajati pedagoški program Slovenistika (druga stopnja), ki bo ponujal pedagoško-andragoško slovenistično izobrazbo. Študentom bomo tudi ponudili izbirni predmet Digitalna humanistika na prvi in drugi stopnji programa Slovenistika. Teh vsebin humanistični programi drugih slovenskih univerz ne ponujajo.

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo: Novosti v Sloveniji na področju univerzitetnega izobraževanja v prodaji, trženju vina in komuniciranju s strankami
Prvostopenjski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo smo obogatili s tremi novimi izbirnimi predmeti s področja prodaje in trženja vina. Študentom so s študjskim letom 2016/2017 na voljo novi izbirni predmeti s področja trženja, prodaje vina in komunikacije s strankami.

Fakulteta za znanosti o okolju: Znanje za prihodnost z vključenim praktičnim usposabljanjem na 1. stopnji in možnostjo dvojne diplome na 2. stopnji
V tem študijskem letu je stopil v veljavo prenovljen študijski program Okolje, ki ima nekaj novih izbirnih predmetov s področja biologije ter v zadnjem letniku prve stopnje namenja šest tednov praktičnemu usposabljanju, s čimer se bo še povečala povezanost z lokalnim okoljem in zaposljivost naših diplomantov. Na drugi stopnji bodo študenti še nadalje imeli priložnost pridobiti dvojno magistrsko diplomo Univerze v Novi Gorici in Univerze Ca’ Foscari v Benetkah, če bodo del študija opravili na partnerski univerzi v Italiji.

V prihodnje načrtujemo še nadaljnje prenove na različnih področjih – npr. drugostopenjski program Digitalna humanistika in praktičo usposabljanje na prvostopenjskem programu Kulturna zgodovina na Fakulteti za humanistiko in dva nova modula s področja rastlinskih tehnologij in zdravja, ki bosta poleg okoljskega inženirstva vključena v predmetnik drugostopenjskega študijskega programa Okolje na Fakulteti za znanosti o okolju.

Podrobnejše informacije o lokacijah in urah posameznih predstavitev so na voljo na spletni strani:
“http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/”

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si