Dekan Fakultete za znanosti o okolju

05. oktober 2016

Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto dekana Fakultete za znanosti o okolju.
Rok za prijavo: do 26. 10. 2016

Kandidati/kandidatke za delovno mesto dekan/dekanja morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • imajo najmanj naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezni naziv
  • izpolnjujejo pogoj za nosilca raziskovalnih projektov
  • imajo sposobnost vodenja in organiziranja
  • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj
  • znanje slovenskega in angleškega jezika na stopnji C1 (SEJO/CEFR)

Izbrani kandidati/kandidatke bodo imenovani/e za štiri leta.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo iz katere so razvidni znanje in izkušnje s področja okoljskih tehnologij ali kemijske in reaktorske tehnike.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor bodo na poziv Univerze morali predložiti tudi vizijo razvoja fakultete in lastnega raziskovalnega področja/skupine.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki v kadrovsko službo Univerze v Novi Gorici, na elektronski naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si