Vodja Laboratorija za vede o okolju in življenju

08. junij 2017

Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto vodje Laboratorija za vede o okolju in življenju.
Rok za prijavo: do 30. 6. 2017

Kandidati/kandidatke za delovno mesto vodje morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • imajo doktorat znanosti s področja,
  • izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih projektov,
  • imajo sposobnost vodenja raziskovalnih skupin,
  • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo iz katere so razvidni znanje in izkušnje s področja prijave.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki v kadrovsko službo Univerze v Novi Gorici, na elektronski naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.

Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si