Dekan Fakultete za humanistiko

10. julij 2017

Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto dekana Fakultete za humanistiko.
Rok za prijavo: do 31. 7. 2017

Kandidati/kandidatke za delovno mesto dekan/dekanja morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • imajo najmanj naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezni naziv,
  • izpolnjujejo pogoj za nosilca raziskovalnih projektov,
  • imajo sposobnost vodenja in organiziranja,
  • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj,
  • znanje slovenskega in angleškega jezika na stopnji C1 (SEJO/CEFR).

Izbrani kandidati/kandidatke bodo imenovani/e za štiri leta.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor bodo na poziv Univerze morali predložiti tudi vizijo razvoja fakultete.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki v kadrovsko službo Univerze v Novi Gorici, na elektronski naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.

Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si