Vodja Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko

20. december 2017

Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto vodje Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko.
Rok za prijavo: do 30. 6. 2018

Kandidati/kandidatke za delovno mesto vodje morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • imajo doktorat znanosti,
 • izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih projektov,
 • imajo izkušnje pri pridobivanju, izvajanju in pri vodenju raziskovalnih projektov,
 • imajo sposobnost vodenja raziskovalnih skupin,
 • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj,
 • imajo znanje slovenskega in angleškega jezika na stopnji C1.

Glede na strateško usmeritev centra so zaželjene izkušnje s področja znanosti o podatkih. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za mandatno dobo štiri leta. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko na mesto vodje centra ponovno imenovana.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti:

 • življenjepis,
 • dokazila o izobrazbi,
 • znanstveno in strokovno bibliografijo,
 • motivacijsko pismo z opisom raziskovalnih interesov,
 • kontaktne podatke za pridobitev priporočil.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor bodo na poziv Univerze morali predložiti tudi vizijo razvoja centra.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si