Vodja Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko

21. februar 2018

Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto vodje Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko.
Rok za prijavo: do zasedbe delovnega mesta

Kandidati/kandidatke za delovno mesto vodje morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • imajo doktorat znanosti,
 • izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih projektov,
 • imajo izkušnje pri pridobivanju, izvajanju in pri vodenju raziskovalnih projektov,
 • imajo sposobnost vodenja raziskovalnih skupin,
 • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj,
 • imajo znanje slovenskega jezika na stopnji C1 oziroma so se slovenskega jezika pripravljeni naučiti,
 • imajo znanje angleškega jezika na stopnji C1.

Iščemo novega sodelavca oziroma novo sodelavko, ki želi izkoristiti priložnost, da razvije in vodi svojo raziskovalno skupino. Glede na strateško usmeritev centra so zaželjene izkušnje s področja znanosti o podatkih. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za mandatno dobo štiri leta. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko na mesto vodje centra ponovno imenovana.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti:

 • življenjepis,
 • dokazila o izobrazbi,
 • znanstveno in strokovno bibliografijo,
 • motivacijsko pismo z opisom raziskovalnih interesov,
 • kontaktne podatke za pridobitev priporočil.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor, bodo pozvani, da predložijo tudi vizijo razvoja centra.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Razpis je odprt do zasedbe delovnega mesta, zato vabimo motivirane kandidate, da se prijavijo čim prej.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si