Vodja Laboratorija za fiziko organskih snovi

22. maj 2018

Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto vodje Laboratorija za fiziko organskih snovi.
Rok za prijavo do: 20. 6. 2018

Kandidati/kandidatke morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • imajo doktorat znanosti s področja,
  • izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih projektov,
  • imajo sposobnost vodenja raziskovalnih skupin,
  • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj,
  • znanje slovenskega in angleškega jezika na stopnji C1.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko na mesto vodje centra ponovno imenovana.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor bodo na poziv Univerze morali predložiti tudi vizijo razvoja centra.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti:

  • življenjepis,
  • dokazila o izobrazbi,
  • znanstveno in strokovno bibliografijo,
  • motivacijsko pismo z opisom raziskovalnih interesov.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v elektronski obliki na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si