Informativni dan

06. februar 2009

Univerza v Novi Gorici bo v petek, 13. februarja 2009 in v soboto, 14. februarja 2009 v okviru Informativnega dneva predstavila študijske programe 1. in 2. stopnje vsem, ki se zanimajo za študij na naši univerzi.

INFORMATIVNI DNEVI Univerze v Novi Gorici za vpis v študijsko leto 2009/2010

Informativno mesto: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, Nova Gorica

Študijski programi 1. stopnje Petek, 13. februar Sobota, 14. februar
Okolje 10. ura in 15. ura 10. ura
Gospodarski inženiring 10. ura in 15. ura 10. ura
Slovenistika 10. ura in 15. ura 10. ura
Kulturna zgodovina 10. ura in 15. ura 10. ura
Digitalne umetnosti in prakse / 10. ura
Študijski programi 2. stopnje Petek, 13. februar Sobota, 14. februar
Okolje 16. ura 11. ura
Gospodarski inženiring 16. ura 11. ura
Slovenistika 16. ura 11. ura
Migracije in medkulturni odnosi 16. ura 11. ura

Informativno mesto: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 11C, Ajdovščina

Študijski programi 1. stopnje Petek, 13. februar Sobota, 14. februar
Inženirska fizika 10. ura in 15. ura 10. ura
Vinogradništvo in vinarstvo 10. ura in 15. ura 10. ura
Študijski programi 2. stopnje Petek, 13. februar Sobota, 14. februar
Eksperimentalna fizika 16. ura 11. ura

Informativno mesto: Šola uporabnih umetnosti Famul Stuart, Podhod Bežigrajskega dvora, Dunajska 56, Ljubljana

Študijski programi 1. stopnje Petek, 13. februar Sobota, 14. februar
Študijski programi 1. stopnje Petek, 13. februar Sobota, 14. februar
Digitalne umetnosti in prakse 11. ura in 15. ura 11. ura

Fakulteta za znanosti o okolju ponuja izobraževanje na področju raziskovanja, varstva in upravljanja okolja v okviru univerzitetnega študijskega programa Okolje (1. stopnja). Študijski program Okolje je interdisciplinaren dodiplomski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Program ponuja vse pomembne naravoslovne, tehniške in družboslovne vsebine, ki izhajajo iz problematike okolja, npr. onesnaževanje vode, zraka in tal, meritve v okolju, ekotoksikologijo, zdravstveno ekologijo, ravnanje z odpadki, varstvo narave, upravljanje okolja, ocenjevanje vplivov na okolje, ekonomiko okolja ter zakonodajo in komuniciranje z javnostjo. Za bodoče univerzitetne diplomirane okoljske tehnologe/tehnologinje, je na rednem študiju predvidenih 40 vpisnih mest. Študij 1. stopnje smo nadgradili z dvoletnim magistrskim študijem Okolje (2. stopnja), za katerega je predviden 30 vpisnih mest.

Poslovno-tehniška fakulteta bo predstavila visokošolski strokovni študijski program Gospodarski inženiring (1. stopnja) . Za bodoče diplomirane gospodarske inženirje/inženirke je na rednem študiju razpisanih 60 vpisnih mest. Program vključuje široko paleto predmetov iz inženirskih, ekonomskih in organizacijskih ved. V tretjem letniku študija študenti opravijo praktično usposabljanje v podjetjih. Tako se seznanijo s konkretno rabo pridobljenih znanj za reševanje problemov v praksi. Študij 1. stopnje smo nadgradili z dvoletnim magistrskim študijem Gospodarski inženiring (2. stopnja), za katerega je predvidenih 30 vpisnih mest.

Fakulteta za aplikativno naravoslovje bo v študijskem letu 2009/2010 vpisovala v univerzitetni študijski program Inženirska fizika (1. stopnja) . Program predstavlja povezavo med osnovnimi fizikalnimi znanji in njihovo uporabo v tehniki in naravoslovju. Posebna pozornost je med študijem namenjena praktičnim vajam, ki jih študentje opravljajo tudi v industrijskih razvojnih oddelkih. Razpisanih je 40 vpisnih mest, diplomanti prejmejo naziv univerzitetni diplomirani fizik/fizičarka. Študij 1. stopnje smo nadgradili z dvoletnim magistrskim študijem Eksperimentalna fizika (2. stopnja) , za katerega je predvidenih 30 vpisnih mest.

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo bo v študijskem letu 2009/2010 vpisovala v visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo (1. stopnja) . Program združuje strokovna znanja s področij agronomije in živilske tehnologije z usmerjenimi znanji s področja trženja. Študijska smer ponuja 40 vpisnih mest na rednem študiju in 20 vpisnih mest na izrednem študiju. Po uspešno zaključenem študiju bodo diplomanti pridobili naziv diplomirani inženir/inženirka vinogradništva in vinarstva (vs).

Fakulteta za humanistiko razpisuje 30 vpisnih mest na rednem univerzitetnem študijskem programu Slovenistika (1. stopnja) . Posebnosti univerzitetnega študijskega programa Slovenistika so predvsem spogledovanje različnih kultur, njihovo jezikovno, zgodovinsko prepletanje ter mednarodna metodologija, ki jo profesorji uporabljajo pri svojih raziskavah in pri predstavitvi študijskih vsebin študentom. Diplomantom bo ob koncu študija podeljen naziv univerzitetni diplomiran slovenist/slovenistka. Študij 1. stopnje smo nadgradili z dvoletnim magistrskim študijem Slovenistika (2. stopnja) , za katerega je predvidenih 30 vpisnih mest. Magistrski študijski program Slovenistika se odlikuje predvsem po usmerjenosti v formalno in eksperimentalno jezikoslovje. Fakulteta za humanistiko ponuja tudi izobraževanje na univerzitetnem študijskem programu in na magistrskem študijskem programu Migracije in medkulturni odnosi (2. stopnja) . Kulturna zgodovina je dodiplomski univerzitetni študijski program, ki omogoča pridobitev širokega temeljnega znanja na področju zgodovinskih ved, dodatna pozornost pa je namenjena posebnostim kulturnopolitičnega okolja, v katerem je program nastal. Za bodoče univerzitetne diplomirane zgodovinarje/zgodovinarke je na rednem študiju predvidenih 40 vpisnih mest.

Visoka šola za umetnost bo v študijskem letu 2009/2010 vpisovala v nov visokošolski strokovni študijski program Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja) . Temeljna opredelitev šolo postavlja v polje umetnosti in njene rabe v najširšem pomenu besede, hkrati pa svoje mesto vidimo v sodelovanju z drugimi disciplinami ter v implementaciji kreativnih praks v druga področja in obratno. Za program Digitalne umetnosti in prakse, ki se bo izvajal v Ljubljani, je predvidenih 25 vpisnih mest. Program bo vsebinsko in strukturno izhajal iz dosedanjega triletnega programa Digitalni mediji Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart in bo imel štiri nosilne module: animacija, videofilm, fotografija, novi mediji. Za akreditacijo tako novoustanovljene šole kot tudi programa mora univerza še pridobiti soglasje na Svetu za visoko šolstvo Republike Slovenije.

Vabimo Vas, da se udeležite informativnega dneva in podrobno spoznate študijske programe Univerze v Novi Gorici. Podrobnejše informacije so dosegljive na telefonski številki 05 331 5 397, e-pošta: andreja.leban@ung.si ali na spletni strani www.ung.si .