Pomembne novosti v razvoju Univerze v Novi Gorici

19. junij 2006

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije je potrdil preimenovanje Poslovno-tehniške šole v Poslovno-tehniško fakulteto in odobril nove bolonjske študijske programe.

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije je na svoji seji dne 9. junija 2006 sprejel več sklepov, pomembnih za razvoj Univerze v Novi Gorici. Potrdil je preimenovanje Poslovno-tehniške šole v Poslovno-tehniško fakulteto kot del Univerze v Novi Gorici in odobril bolonjska študijska programa Gospodarski inženiring prve in druge stopnje, ki se bosta izvajala na omenjeni fakulteti. Potrdil je tudi nova bolonjska študijska programa Kulturna zgodovina prve in druge stopnje in odobril širitev dejavnosti na Vede o živi naravi.

Prvostopenjski študij Gospodarski inženiring ni novost. Gre za prenovitev obstoječega visokošolskega strokovnega študijskega programa Ekonomika in vodenje proizvodnih in tehnoloških sistemov, ki se uspešno izvaja že osem let. Program je pridobil nekaj novih predmetov, več je izbirnosti, vsebine predmetov so posodobljene. Sicer pa zasnova ostaja enaka, isti so tudi cilji študija. Program izobražuje široko tehnično razgledane strokovnjake z ustreznimi ekonomskimi in organizacijskimi znanji, ki jih potrebuje gospodarski inženir za čimbolj celovito obvladovanje problematike, pomembne za uspešnost podjetij.

Magistrski bolonjski študijski program Gospodarski inženiring predstavlja novost v slovenskem prostoru, saj na tej stopnji podobnega interdisciplinarnega študija, ki bi tako močno povezoval tehniške vsebine z ekonomskimi, pri nas še ni. Znanja različnih strok se v njem povezujejo v celoto, ki omogoča integralno razumevanje različnih vidikov poslovanja sodobnih podjetij. Študij je v osnovi inženirski, ob dopolnitvi z ekonomskimi in organizacijskimi znanji pa daje primeren poudarek tudi veščinam za delo z ljudmi in projektnemu delu. Prve študente bomo vpisali v izredni študij tega programa že to jesen. Za vse zainteresirane smo pripravili predstavitev magistrskega študijskega programa Gospodarski inženiring, ki bo 26. junija ob 16. uri v prostorih Univerze v Novi Gorici, Vipavska 13, predavalnica P1. Program si je možno ogledati tudi na spletnih straneh Univerze v Novi Gorici.

Dodiplomski in magistrski program študija Kulturna zgodovina eksplicitno izhaja iz kulturnozgodovinskega koncepta ter zapolnjuje veliko vrzel na nacionalnem (vseslovenskem) nivoju. Kulturna.zgodovina je v časovno-razvojni perspektivi brez dvoma ena osrednjih humanističnih disciplin na Slovenskem. Kot takšna je v 19. in 20. stoletju bistveno pripomogla k definiranju konstitutivne tradicije slovenskega naroda.

Seveda pa ni bila njena vloga nič manjša pri opredelitvi njegovih vizij in pri kritičnih refleksijah o njih. Koncepcija kulturne zgodovine je postala ključni dejavnik novega povezovanja različnih »specialnih« zgodovin. Z vpeljavo kulturnozgodovinsko utemeljenega študija preteklosti, ki v trajni institucionalni obliki ne obstaja na nobeni slovenski visokošolski ustanovi, Nova Gorica dobiva vlogo in pomen pobudnika konceptualizacijskih premikov v vsej humanistiki na Slovenskem.

Poleg potrjenih študijskih programov je Svet za visoko šolstvo Univerzi v Novi Gorici odobril širitev dejavnosti na Vede o živi naravi, kar je predpogoj za izvajanje novega študijskega programa III. stopnje »Molekularna genetika in biotehnologija«, ki ga Univerza v Novi Gorici pripravlja skupaj z Mednarodnim centrom za genetski inženiring in biotehnologijo (The International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, ICGEB) iz Trsta ter v sodelovanju s Scuolo Normale Superiore (SNS) iz Pise. Posvečal se bo predvsem naprednim raziskavam in šolanju na področju molekularne biologije in biotehnologije ter nudil možnost uporabe pridobljenega znanja in najnovejših metod na različnih področjih, kot so zdravstvo, pridobivanje energije, industrijska produkcija proizvodov pomembnih za človeka, prehrana in varstvo okolja. Gre za doktorski študijski program, ki povzema določila bolonjske deklaracije in kot tak predstavlja novost v slovenskem prostoru. Bodoči slovenski in tuji študentje bodo lahko opravljali svoje raziskovalno delo v novih laboratorijskih prostorih na Univerzi v Novi Gorici, pa tudi na mednarodno uveljavljenem in priznanem Centru v Trstu.