Informativni dan

07. februar 2008

Univerza v Novi Gorici bo v petek, 15. februarja 2008 in v soboto, 16. februarja 2008 v okviru Informativnega dneva predstavila študijske programe 1. in 2. stopnje vsem, ki se zanimajo za študij na naši univerzi.

INFORMATIVNI DNEVI Univerze v Novi Gorici za vpis v študijsko leto 2008/2009

Informativno mesto: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, Nova Gorica

Študijski programi 1. stopnje Petek, 15. februar Sobota, 16. februar
Okolje 10. uri in 15. uri 10. uri
Gospodarski inženiring 10. uri in 15. uri 10. uri
Slovenistika 10. uri in 15. uri 10. uri
Kulturna zgodovina 10. uri in 15. uri 10. uri
Študijski programi 2. stopnje Petek, 15. februar Sobota, 16. februar
Okolje 16. uri 11. uri
Gospodarski inženiring 16. uri 11. uri
Slovenistika 16. uri 11. uri
Migracije in medkulturni odnosi 10. uri in 15. uri 10. uri

Informativno mesto: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 11C, Ajdovščina

Študijski programi 1. stopnje Petek, 15. februar Sobota, 16. februar
Inženirska fizika 10. uri in 15. uri 10. uri
Vinogradništvo in vinarstvo 10. uri in 15. uri 10. uri
Študijski programi 2. stopnje Petek, 15. februar Sobota, 16. februar
Eksperimentalna fizika 16. uri 11. uri

Fakulteta za znanosti o okolju ponuja izobraževanje na področju raziskovanja, varstva in upravljanja okolja v okviru univerzitetnega študijskega programa Okolje (1. stopnja), ki smo ga prenovili v skladu s priporočili Bolonjske deklaracije. Študijski program Okolje je interdisciplinaren dodiplomski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Program ponuja vse pomembne naravoslovne, tehniške in družboslovne vsebine, ki izhajajo iz problematike okolja, npr. onesnaževanje vode, zraka in tal, meritve v okolju, ekotoksikologijo, zdravstveno ekologijo, ravnanje z odpadki, varstvo narave, upravljanje okolja, ocenjevanje vplivov na okolje, ekonomiko okolja ter zakonodajo in komuniciranje z javnostjo. Za bodoče univerzitetne diplomirane okoljske tehnologe/tehnologinje, je na rednem študiju predvidenih 40 vpisnih mest. Študij 1. stopnje smo nadgradili z dvoletnim magistrskim študijem Okolje (2. stopnja).

Poslovno-tehniška fakulteta bo predstavila visokošolski strokovni študijski program Gospodarski inženiring (1. stopnja). Za bodoče diplomirane gospodarske inženirje/gospodarske inženirke je na rednem študiju predvidenih 60 vpisnih mest. Program obsega poleg temeljnih predmetov iz naravoslovja široko paleto predmetov iz inženirskih, ekonomskih in organizacijskih ved. V tretjem letniku študija študenti opravijo praktično usposabljanje v podjetjih. Tako se seznanijo s konkretno rabo pridobjenih znanj za reševanje problemov v praksi. Študij 1. stopnje smo nadgradili z dvoletnim magistrskim študijem Gospodarski inženiring (2. stopnja).

Fakulteta za aplikativno naravoslovje bo v študijskem letu 2008/2009 vpisovala v univerzitetni študijski program Inženirska fizika (1. stopnja), ki smo ga prenovili v skladu s priporočili Bolonjske deklaracije. Program predstavlja povezavo med osnovnimi fizikalnimi znanji in njihovo uporabo v tehniki in naravoslovju. Namenjen je bodočim strokovnjakom s področja, kjer se zahteva izvajanje natančnih merilnih postopkov. Razpisanih je 40 vpisnih mest, diplomanti prejmejo naziv univerzitetni diplomirani fizik/fizičarka. Študij 1. stopnje smo nadgradili z dvoletnim magistrskim študijem Eksperimentalna fizika (2. stopnja).

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo bo v študijskem letu 2008/2009 vpisovala v visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo (1. stopnja). Program združuje znanja agronomije in živilske tehnologije z znanji s področja trženja. Študijska smer predvideva 40 vpisnih mest za redni študij. Po uspešno zaključenem študiju bodo diplomanti pridobili naziv diplomirani inženir/inženirka vinogradništva in vinarstva (vs).

Fakulteta za humanistiko razpisuje 30 vpisnih mest na rednem univerzitetnem študijskem programu Slovenistika (1. stopnja). Posebnosti univerzitetnega študijskega programa Slovenistika so predvsem spogledovanje različnih kultur, njihovo jezikovno, zgodovinsko prepletanje, odkrivanje dogajanja na področju likovne in glasbene umetnosti, folkloristike, predvsem pa navezava spoznanega v pedagoško prakso. Diplomantom bo ob koncu študija podeljen naziv univerzitetni diplomiran slovenist/slovenistka. Študij 1. stopnje smo nadgradili z dvoletnim magistrskim študijem Slovenistika (2. stopnja). Fakulteta za humanistiko ponuja tudi izobraževanje na univerzitetnem študijskem programu Kulturna zgodovina (1. stopnja) in na magistrskem študijskem programu Migracije in medkulturni odnosi (2. stopnja). Kulturna zgodovina je dodiplomski univerzitetni študijski program, ki omogoča pridobitev širokega temeljnega znanja na področju zgodovinskih ved, dodatna pozornost pa je namenjena posebnostim kulturnopolitičnega okolja, v katerem je program nastal. Za bodoče univerzitetne diplomirane zgodovinarje/zgodovinarke je na rednem študiju predvidenih 40 vpisnih mest.

Vabimo Vas, da se udeležite informativnega dneva in podrobno spoznate študijske programe Univerze v Novi Gorici. Podrobnejše informacije so dosegljive na telefonski številki 05 331 5 397, e-pošta: andreja.leban@ung.si.