Informativni dan na Univerzi v Novi Gorici

06. februar 2012

Univerza v Novi Gorici bo v petek, 10. februarja 2012 in v soboto, 11. februarja 2012 v okviru Informativnega dneva predstavila študijske programe 1. in 2. stopnje Fakultete za znanosti o okolju, Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za aplikativno naravoslovje, Fakultete za humanistiko, Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo ter Visoke šole za umetnost vsem, ki se zanimajo za študij na naši univerzi.

Fakulteta za znanosti o okolju ponuja izobraževanje na področju raziskovanja, varstva in upravljanja okolja v okviru univerzitetnega študijskega programa Okolje (1. stopnja). Študijski program Okolje je interdisciplinaren dodiplomski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Program ponuja vse pomembne naravoslovne, tehniške in družboslovne vsebine, ki izhajajo iz problematike okolja, npr. onesnaževanje vode, zraka in tal, meritve v okolju, ekotoksikologijo, zdravstveno ekologijo, ravnanje z odpadki, varstvo narave, upravljanje okolja, ocenjevanje vplivov na okolje, ekonomiko okolja ter zakonodajo in komuniciranje z javnostjo. Za bodoče univerzitetne diplomirane okoljske tehnologe/tehnologinje, je na rednem študiju predvidenih 40 vpisnih mest. Študij 1. stopnje smo nadgradili z dvoletnim magistrskim študijem Okolje (2. stopnja), za katerega je predvidenih 30 vpisnih mest.

Poslovno-tehniška fakulteta izvaja visokošolski strokovni študijski program Gospodarski inženiring (1. stopnja) in magistrski študijski program Gospodarski inženiring (2. stopnja) . Oba vključujeta široko paleto predmetov iz inženirskih, ekonomskih in organizacijskih ved. Poudarek je na projektnem delu in reševanju konkretnih problemov, aktualnost programa pa potrjujejo podatki o zaposljivosti, ki je leto po diplomi 94%. Magistrski program gospodarskega inženiringa je primeren tudi za diplomante drugih usmeritev, ki želijo svojo stroko nadgraditi z ekonomskimi vidiki in poznavanjem aktualnih tehnologij, vključno z računalniškimi. Za bodoče diplomirane gospodarske inženirje/inženirke je na rednem študiju razpisanih 60 vpisnih mest na programu 1. stopnje, na 2. stopnji pa je predvidenih 30 vpisnih mest.

Fakulteta za aplikativno naravoslovje bo v študijskem letu 2012/2013 vpisovala v univerzitetni študijski program Fizika (1. stopnja) , ki uspešno povezuje znanja o osnovnih fizikalnih principih z njihovo uporabo v tehniki in naravoslovju. Študentje se že v prvem letniku vključijejo v izvajanje eksperimentov v industrijskih razvojnih oddelkih in raziskovalnih enotah univerz in se tako zelo zgodaj spoznajo s problematiko razvoja novih tehnologij. Razpisanih je 40 vpisnih mest, diplomanti prejmejo naziv univerzitetni diplomirani fizik/fizičarka. Študij 1. stopnje smo nadgradili z dvoletnim magistrskim študijem Fizika (2. stopnja), za katerega je predvidenih 30 vpisnih mest.

Fakulteta za humanistiko razpisuje 30 vpisnih mest na rednem univerzitetnem študijskem programu Slovenistika (1. stopnja) . Tradicionalno slovenistično delitev na jezikovne in literarne vsebine nadgrajujemo z uvajanjem temeljnih in izbirnih predmetov s področja splošnega jezikoslovja in literarne teorije, jezikovne in književne pojave preučujemo z metodami, ki so v slovenskem prostoru nove, bogat nabor izbirnih predmetov, smiselno urejenih po področjih, pa študentom in študentkam omogoča, da se seznanijo z vsebinami, s katerimi se bodo srečevali pri nadaljnjem študiju ali na delovnem mestu. Diplomantom bo ob koncu študija podeljen naziv univerzitetni diplomiran slovenist/slovenistka. Vpisujemo tudi v dodiplomski univerzitetni študijski program Kulturna zgodovina (1. stopnja) , ki omogoča pridobitev širokega temeljnega znanja na področju zgodovinskih ved. Znotraj študijskega programa Kulturna zgodovina je posebna pozornost namenjena značilnostim kulturnopolitičnega okolja, v katerem je program nastal. Za bodoče univerzitetne diplomirane zgodovinarje/zgodovinarke je na rednem študiju predvidenih 40 vpisnih mest. Študij 1. stopnje Slovenistike je nadgrajen z dvoletnim magistrskim študijem Slovenistika (2. stopnja), kjer razpisujemo 30 vpisnih mest. Magistrski študijski program Slovenistika ima dve smeri: smer Jezikoslovje se odlikuje predvsem po usmerjenosti v formalno in eksperimentalno jezikoslovje, smer Literarne vede pa vnaša v slovenski prostor nova spoznanja, ki jih podajamo v treh modulih: študiji spolov na področju književnosti, literatura manjšin in malih narodov ter slovenska književnost med srednjim vekom in romantiko.

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo bo v študijskem letu 2012/2013 vpisovala v visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo (1. stopnja) . Program združuje strokovna znanja s področij agronomije in živilske tehnologije z usmerjenimi znanji s področja trženja. Študentje že tekom študija pridobijo številne praktične z delom pri priznanih in uveljavljenih vinarjih, na inštitutih in zavodih in tudi na Univerzitetnem posestvu Vilina. Za bodoče strokovnjake s področja vinogradništva in vinarstva je na razpolago 30 vpisnih mest na rednem in 10 na izrednem študiju. Po uspešno zaključenem študiju bodo diplomanti pridobili naziv diplomirani inženir/inženirka vinogradništva in vinarstva (vs).

Visoka šola za umetnost bo v študijskem letu 2012/2013 vpisovala v visokošolski strokovni študijski program Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja) . Program vsebinsko in strukturno izhaja iz nekdanjega triletnega programa Digitalni mediji Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart in ima štiri nosilne izbirne module: animacija, videofilm, fotografija, novi mediji ter omogoča raziskovanje v treh interesnih okoljih: film, kreativne industrije in sodobne umetnosti. Temeljna opredelitev šolo postavlja v polje umetnosti in njene rabe v najširšem pomenu besede. Program odpira široko polje izbir bodočih poklicev, od samostojnih avtorjev do profesionalnih sodelavcev interdisciplinarnih kreativnih skupin. Za program Digitalne umetnosti in prakse je predvidenih 20 vpisnih mest.

Tudi za študijsko leto 2012/2013, bomo organizirali za bodoče študente prvih letnikov brezplačno dopolnilno izobraževanje iz predmetov kot so matematika, kemija, fizika. Potekalo bo v obliki dvotedenskih intenzivnih tečajev v mesecu septembru, z njimi želimo bodočim študentom omogočiti dvig nivoja znanja in s tem povečati prehodnost v prvem letniku ter omogočiti učinkovitejši in kakovostnejši študij.

Poleg tega bodo v februarju 2012 za študijsko leto 2012/2013 razpisane štipendije Štipendijskega sklada Univerze v Novi Gorici za študij na študijskih programih Digitalne umetnosti in prakse 1. stopnja, Okolje 2. stopnja in Fizika 2. stopnja.

Subvencionirane nastanitve za študente Univerze v Novi Gorici so na razpolago v dveh etažah Študentskega doma na Erjavčevi ulici v Novi Gorici, ki za nastanitev študentov ponujata 54 ležišč (26 dvoposteljnih sob ter 2 enoposteljni sobi), obnovljenih leta 2010. Več informacij o možnostih nastanitve: http://www.ung.si/si/studentski-vodnik/nastanitev/

Vabimo vas, da se udeležite informativnega dneva in podrobno spoznate študijske programe Univerze v Novi Gorici.

Podrobnejše informacije o lokacijah in urah posameznih predstavitev so na voljo na spletni strani: http://www.ung.si

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si