Informativni dan

05. februar 2010

Univerza v Novi Gorici bo v petek, 12. februarja 2010 in v soboto, 13. februarja 2010 v okviru Informativnega dneva predstavila študijske programe 1. in 2. stopnje vsem, ki se zanimajo za študij na naši univerzi.

INFORMATIVNI DNEVI Univerze v Novi Gorici za vpis v študijsko leto 2010/2011
Informativno mesto: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, Nova Gorica

Študijski programi 1. stopnje Petek, 12. februar Sobota, 13. februar
Okolje 10. ura in 15. ura 10. ura
Gospodarski inženiring 10. ura in 15. ura 10. ura
Slovenistika 10. ura in 15. ura 10. ura
Kulturna zgodovina 10. ura in 15. ura 10. ura
Digitalne umetnosti in prakse / 10. ura
Študijski programi 2. stopnje Petek, 12. februar Sobota, 13. februar
Okolje 16. ura 11. ura
Gospodarski inženiring 16. ura 11. ura
Slovenistika 16. ura 11. ura

Informativno mesto: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 11C, Ajdovščina

Študijski programi 1. stopnje Petek, 12. februar Sobota, 13. februar
Inženirska fizika 10. ura in 15. ura 10. ura
Vinogradništvo in vinarstvo 10. ura in 15. ura 10. ura
Študijski programi 2. stopnje Petek, 12. februar Sobota, 13. februar
Eksperimentalna fizika 16. ura 11. ura

Informativno mesto: Šola uporabnih umetnosti Famul Stuart, Podhod Bežigrajskega dvora, Dunajska 56, Ljubljana

Študijski programi 1. stopnje Petek, 12. februar Sobota, 13. februar
Digitalne umetnosti in prakse 10. ura in 15. ura 10. ura

Informativno mesto: Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 4, II. nadstropje (mala dvorana), Ljubljana

Študijski programi 1. stopnje Petek, 12. februar
Slovenistika 15. ura
Kulturna zgodovina 15. ura
Študijski programi 1. stopnje Petek, 12. februar
Slovenistika 15. ura

Fakulteta za znanosti o okolju ponuja izobraževanje na področju raziskovanja, varstva in upravljanja okolja v okviru univerzitetnega študijskega programa Okolje (1. stopnja). Študijski program Okolje je interdisciplinaren dodiplomski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Program ponuja vse pomembne naravoslovne, tehniške in družboslovne vsebine, ki izhajajo iz problematike okolja, npr. onesnaževanje vode, zraka in tal, meritve v okolju, ekotoksikologijo, zdravstveno ekologijo, ravnanje z odpadki, varstvo narave, upravljanje okolja, ocenjevanje vplivov na okolje, ekonomiko okolja ter zakonodajo in komuniciranje z javnostjo. Za bodoče univerzitetne diplomirane okoljske tehnologe/tehnologinje, je na rednem študiju predvidenih 40 vpisnih mest. Študij 1. stopnje smo nadgradili z dvoletnim magistrskim študijem Okolje (2. stopnja), za katerega je predvidenih 30 vpisnih mest.

Poslovno-tehniška fakulteta izvaja visokošolski strokovni študijski program Gospodarski inženiring (1. stopnja) in magistrski študijski program Gospodarski inženiring (2. stopnja) . Oba vključujeta široko paleto predmetov iz inženirskih, ekonomskih in organizacijskih ved. Poudarek je na projektnem delu in reševanju konkretnih problemov, aktualnost programa pa potrjujejo podatki o zaposljivosti, ki je leto po diplomi več kot 95%. Magistrski program gospodarskega inženiringa je primeren tudi za diplomante drugih usmeritev, ki želijo svojo stroko nadgraditi z ekonomskimi vidiki in poznavanjem aktualnih tehnologij, vključno z računalniškimi. Za bodoče diplomirane gospodarske inženirje/inženirke je na rednem študiju razpisanih 60 vpisnih mest na programu 1. stopnje, na 2. stopnji pa je predvidenih 30 vpisnih mest.

Fakulteta za aplikativno naravoslovje bo v študijskem letu 2010/2011 vpisovala v univerzitetni študijski program Inženirska fizika (1. stopnja) , ki predstavlja edini študijski program s področja povezave med med osnovnimi fizikalnimi znanji in njihovo uporabo v tehniki in naravoslovju v Sloveniji. Novost, ki jo ponuja Fakulteta za aplikativno naravoslovje so praktične vaje, ki jih študentje opravljajo v industrijskih razvojnih oddelkih in raziskovalnih enotah univerz. Razpisanih je 40 vpisnih mest, diplomanti prejmejo naziv univerzitetni diplomirani fizik/fizičarka. Študij 1. stopnje smo nadgradili z dvoletnim magistrskim študijem Eksperimentalna fizika (2. stopnja), za katerega je predvidenih 30 vpisnih mest.

Fakulteta za humanistiko razpisuje 30 vpisnih mest na rednem univerzitetnem študijskem programu Slovenistika (1. stopnja) . Posebnosti univerzitetnega študijskega programa Slovenistika so predvsem spogledovanje različnih kultur, njihovo jezikovno, zgodovinsko prepletanje ter mednarodna metodologija, ki jo profesorji uporabljajo pri svojih raziskavah in pri predstavitvi študijskih vsebin študentom. Diplomantom bo ob koncu študija podeljen naziv univerzitetni diplomiran slovenist/slovenistka. Vpisujemo tudi v dodiplomski univerzitetni študijski program Kulturna zgodovina (1. stopnja) , ki omogoča pridobitev širokega temeljnega znanja na področju zgodovinskih ved. Znotraj študijskega programa Kulturna zgodovina je dodatna pozornost namenjena posebnostim kulturnopolitičnega okolja, v katerem je program nastal. Za bodoče univerzitetne diplomirane zgodovinarje/zgodovinarke je na rednem študiju predvidenih 40 vpisnih mest. Študij 1. stopnje je nadgrajen z dvoletnim magistrskim študijem Slovenistika (2. stopnja) , za katerega je predvidenih 30 vpisnih mest. Magistrski študijski program Slovenistika ima dve precej ločeni smeri. Obe smeri pokrivata teme, ki so v Sloveniji zapostavljene. Smer Jezikoslovje se odlikuje predvsem po usmerjenosti v formalno in eksperimentalno jezikoslovje, smer Literarne vede pa v svojih treh modulih pokriva študije spolov, literaturo manjšin in malih narodov ter slovensko književnost med srednjim vekom in romantiko. Vpis na magistrski študijski program Migracije in medkulturni odnosi (2. stopnja) je vsake dve leti, naslednji vpis bo leta 2011.

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo bo v študijskem letu 2010/2011 vpisovala v visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo (1. stopnja) . Program združuje strokovna znanja s področij agronomije in živilske tehnologije z usmerjenimi znanji s področja trženja. Študijska smer ponuja 40 vpisnih mest na rednem študiju. Po uspešno zaključenem študiju bodo diplomanti pridobili naziv diplomirani inženir/inženirka vinogradništva in vinarstva (vs).

Visoka šola za umetnost bo v študijskem letu 2010/2011 vpisovala v visokošolski strokovni študijski program Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja) . Program vsebinsko in strukturno izhaja iz dosedanjega triletnega programa Digitalni mediji Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart in ima štiri nosilne izbirne module: animacija, videofilm, fotografija, novi mediji ter omogoča raziskovanje v treh interesnih okoljih: film, kreativne industrije in sodobne umetnosti. Temeljna opredelitev šolo postavlja v polje umetnosti in njene rabe v najširšem pomenu besede, hkrati pa svoje mesto vidimo v sodelovanju z drugimi disciplinami ter v implementaciji kreativnih praks v druga področja in obratno. Za program Digitalne umetnosti in prakse, ki se bo izvajal v Ljubljani, je predvidenih 25 vpisnih mest. Za akreditacijo mora univerza še pridobiti soglasje na Svetu za visoko šolstvo Republike Slovenije.

Vabimo Vas, da se udeležite informativnega dneva in podrobno spoznate študijske programe Univerze v Novi Gorici. Podrobnejše informacije so dosegljive na telefonski številki 05 331 5 397, e-pošta: andreja.leban@ung.si ali na spletni strani www.ung.si.