Ustanovitev Fundacije Edvard Rusjan

17. september 2001

Na Politehniki Nova Gorica se zavedamo pomena, ki ga ima stabilno in predvidljivo zagotavljanje finančnih sredstev za kakovostno izvajanje visokošolskega izobraževanja in njegov dolgoročni razvoj. Zato smo 17. septembra 2001 ustanovili Fundacijo Edvard Rusjan, katere poslanstvo je izključno skrb za kakovosten in stalen razvoj dejavnosti, ki jih izvaja Politehnika Nova Gorica.

Fundacija Edvard Rusjan bo zagotavljala denarno in drugo podporo delovanju in nadaljnjemu razvoju Politehnike Nova Gorica, skrbela za dopolnjevanje in posodabljanje raziskovalne opreme in infrastrukture, za kvalitetno izobraževanje visokošolskih učiteljev in mentorjev ter spodbujala oblikovanje in izvajanje študijskih in znanstveno–raziskovalnih programov, pomembnih za družbeni, gospodarski, tehnološki, znanstveni in kulturni razvoj.

Fundacija bo vzpostavljala in vzdrževala vezi med univerzo in gospodarstvom. V ta namen bo zagotavljala sredstva za razvoj inovativne dejavnosti in tehnoloških centrov ter za prenos doseženega znanja, izkušenj in novih tehnologij v prakso. Precejšen del sredstev Fundacije bo namenjen izobraževanju perspektivnih dodiplomskih in podiplomskih študentov ter razvoju založniške dejavnosti, ki bo pomagala študentom pri njihovem študiju, delavcem univerze pa pri vsakdanjem delu.

Za uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev Fundacija zbira ustanovitvene vloge, donacije, dotacije, subvencije ter druga denarna in nedenarna sredstva, ki jih bo dodeljevala v skladu s strokovnim programom in namenom. Poleg tega bo Fundacija s svojim delovanjem skrbela za promocijo ter dvig prepoznavnosti in ugleda Politehnike Nova Gorica v širši javnosti in v tujini. Pomembno pri tem je, da se pridobljena sredstva ne bodo porabljala – svoje poslanstvo bo Fundacija izvajala s porabo donosov na vložena sredstva.