Predstavitev dobitnika naziva "Zaslužni profesor" prof. dr. Sidneya A. Katza

Profesor Sidney A. Katz je doktoriral s področja kemije leta 1962 na Univerzi Pennsylvania. Leta 1971 je pridobil naziv rednega profesorja na Univerzi Rutgers, kjer je do letošnjega leta poučeval splošno kemijo, analizno kemijo, radiokemijo in zgodovino znanosti. Med leti 1979 in 1985 pa je bil tudi prodekan College of Arts and Sciences na Univerzi Rutgers v Camdenu.

Njegovo raziskovalno delo sega na področje proučevanja vloge in kroženja mikroelementov v okolju in bioloških sistemih, ugotavljanju kemijskih nevarnosti v delovnem okolju ter radiokemije in radiacijske kemije. Objavil je preko 100 člankov v mednarodnih znanstvenih revijah in napisal sedem knjig in učbenikov. Je tudi član uredniškega odbora revije Journal of Applied Toxicology.

Profesor Katz je aktiven tudi na strokovnem področju, kjer kot ekspert in svetovalec deluje v različnih odborih za zaščito okolja pred strupenimi snovmi ter ravnanje s komunalnimi in nevarnimi odpadki. Za svoje strokovno delo je profesor Katz prejel več nagrad ameriških strokovnih združenj, bil pa je tudi štipendist Fulbrightovega sklada.

Profesor Katz je tesno povezan tudi s samo ustanovitvijo Fakultete za znanosti o okolju in delovanjem današnje Politehnike Nova Gorica saj je že v obdobju nastajanja naše ustanove pomembno prispeval k vzpostavljanju mednarodnega sodelovanja s profesorji in ustanovami v ZDA. Od leta 1996 na podiplomskem študijskem programu Znanosti o okolju redno predava predmete Onesnaževanje in zaščita voda ter Ravnanje z odpadki. Vsa leta je aktiven kot član Senata Šole za znanosti o okolju in član komisij za ocenjevanje in zagovore magistrskih del in doktorskih disertacij. Njegova priljubljenost pri študentih je razvidna iz visoke udeležbe na njegovih predavanjih in visokih ocen študentskih anket. Zato ne preseneča, da ga je za mentorja izbralo več podiplomskim študentom.

Čeprav je njegovo delo na Politehniki Nova Gorica predvsem pedagoško, pa z raziskovalci Laboratorija za znanosti o okolju sodeluje tudi na raziskovalnem področju, kar se odraža tudi v skupnih znanstvenih publikacijah.

Profesor Sidney A. Katz je ugleden in mednarodno uveljavljen raziskovalec in predavatelj. S svojim delom je pomembno prispeval h kakovosti izobraževanja in ugledu Politehnike Nova Gorica na raziskovalnem in pedagoškem področju. Zato mu je Senat Politehnike Nova Gorica podeli naziv Zaslužni profesor.