Predstavitev dobitnika naziva "Zaslužni profesor" prof. dr. Stojana Plesničarja

Profesorja Stojana Plesničarja, ki je po rodu Goričan, je akademska pot najprej vodila v Ljubljano, kjer je študiral in leta 1969 doktoriral s področja medicinskih znanosti na Univerzi v Ljubljani. Leta 1972 je bil habilitiran v naziv rednega profesorja za področje onkologije in radioterapije.

Med leti 1976 in 1980 je bil profesor Plesničar predstojnik oddelka za radioterapijo na Onkološkem inštitutu, v obdobju 1982 – 1986 pa direktor Onkološkega inštituta. Od leta 1983 do leta 1996 je bil predstojnik katedre za onkologijo in radioterapijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, trenutno pa je predstojnik katedre za onkologijo in radioterapijo na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Njegovo raziskovalno delo sega na področje klinične onkologije, radioterapije, imunologije in biologije metastaz. Objavil je preko 420 del, od tega 79 z znanstveno in strokovno vsebino ter učbenik Radioterapija in onkologija. Je odgovorni urednik revije Radiology and Oncology, bil pa je tudi predsednik in član uredniškega odbora revije Zdravstveni Vestnik, ter član uredniških odborov več mednarodnih revij za področje onkologije.

Profesor Plesničar je aktiven tudi na strokovnem področju, kjer deluje v različnih mednarodnih združenjih kot so: British Siciety for Immunology, European Association for Research and Treatment of Cancer, European Association for Cancer Education, in druga. Za svoje strokovno delo je prof. Plesničar prejel priznanje za zasluge Zveznega onkološkega združenja ter Zlato medaljo Slovenskega onkološkega društva.

Profesor Plesničar je tesno povezan tudi z delovanjem Politehnike Nova Gorica saj je že od leta 1998 član Senata, na podiplomskem študijskem programu Znanosti o okolju pa je nosilec in predavatelj pri predmetu Rak in okolje. Predaval pa je tudi v sklopu predmeta Zdravstvena ekologija na univerzitetnem študijskem programu Okolje. Vsa leta je aktiven član Senata Šole za znanosti o okolju in član komisij za ocenjevanje in zagovore magistrskih del in doktorskih disertacij ter mentor več podiplomskim študentom.

Profesor Stojan Plesničar je ugleden in mednarodno uveljavljen raziskovalec in predavatelj. Je tudi vnet zagovornik ideje o Univerzi na Goriškem ter s tem prizadevanj za preoblikovanje Politehnike Nova Gorica v univerzo in formalizacijo njenega statusa. S svojim delom je pomembno prispeval h kakovosti izobraževanja in ugledu Politehnike Nova Gorica. Zato mu je Senat Politehnike Nova Gorica podelil naziv Zaslužni profesor.