Pisarna za prenos tehnologij

Za študente in raziskovalce

Ste študent, raziskovalec in imate zanimivo idejo, ki jo želite ponuditi trgu? Ali ste ustvarili izum in imate stike z industrijskimi partnerji ter želite izvedeti več o intelektualni lastnini (patentih, licencah,..) in možnih sporazumih (raziskave, zaupnost,…). Morda bi želeli sodelovati pri projektih.

Študentom, raziskovalcem lahko ponudimo:

  • pravila o izumih
  • usmerjanje pri nastajanju ideje
  • svetovanje pri nastajanju intelektualne lastnine
  • svetovanje pri postopku za zaščito intelektualne lastnine
  • sodelovanje z industrijo: iskanje primernih partnerjev, raziskovalni sporazumi, sporazumi o nerazkrivanju, sporazumi o prenosu znanja
  • rešitve pri ustanavljanju novega Spin Off, Spin Out ali Start Up podjetja
  • skupni nastopi na domačih in mednarodnih razpisih


Področja raziskav

Materiali

Sinteza in karakterizacija anorganiskih materialov in polimerov za elektronske aplikacije. Analiza in raziskovanje materialov: fotokatalitskih, multiferoikov in elektrokaloričnih. Numerično modeliranje številnih procesov s kovinskimi, polimerni in keramičnimi materiali ter njihovimi kompoziti.

Okolje

Opravljamo temeljne in uporabne raziskave na različnih področjih preučevanja in varovanja okolja. Analitika z uporabo laserjev. Organske snovi v okolju: spremljanje, pretvorbe in učinki. Materiali za fotokatalizo in okoljske aplikacije. Trajnostna raba in zaščita naravnih virov. Trajnostno kmetijstvo.

Vede o živi naravi

Raziskovalne aktivnosti povezane s področji vinogradništva, vinarstva. S povezavo modernih tehnologij v biomedicini, nanomaterialih in inženiringu si želimo razviti nove rešitve za izboljšavo kakovosti procesa staranja. Molekularna biologija vinskih kvasovk.

Fizika

S pomočjo fizike poskušamo razumeti naravo. Veliko izkušenj imamo na področju prevodnih in polprevodnih slojev, površin, polimerov, sondiranja prašnih delcev, meritev elektrooptičnih pojavov z nanosekundno natančnostjo, GPS sinhronizacije.

Informacijske tehnologije

Informacijske tehnologije za podporo dejavnosti v medicini, zdravstvu in okoljskih znanostih. Teorija sistemov, avtomatskega vodenja in sistemski inženiring. Podatkovno rudarjenje.

Humanistika

Raziskave potekajo predvsem na dveh krovnih podpodročjih: literarne vede in kognitivne znanosti, s poudarkom na formalnem jezikoslovju.


Raziskovalne enote UNG

Laboratorij za raziskave v okolju

Temeljne in uporabne raziskave na različnih področjih preučevanja in varovanja okolja.
www.ung.si/lro

Laboratorij za astrofiziko osnovnih delcev

Astrofizika, fizika kozmičnih žarkov, fizika osnovnih delcev.
www.ung.si/laod

Laboratorij za fiziko organskih snovi

Priprava tankih slojev, meritve električne prevodnosti tankih slojev, karakterizacija površin z mikroskopom na atomsko silo.
www.ung.si/lfos

Laboratorij za večfazne procese

Modeliranje taljenja in strjevanja kovin in ostalih tehnoloških materialov.
www.ung.si/lvp

Laboratorij za raziskave materialov

Nanostrukture, elektronski in okoljski materiali.
www.ung.si/lrm

Laboratorij za kvantno optiko

Napredni laserski viri in karakterizacija površin.
www.ung.si/lko

Center za raziskave atmosfere

Študij procesov v ionosferi in detekcija polutantov v atmosferi na velikih razdaljah z lidarskimi metodami.
www.ung.si/cra

Center za sisteme in informacijske tehnologije

Informatika v medicini, biologiji, izobraževanju, tehnološkem področju in okoljskih vedah.
www.ung.si/csit

Center za raziskave vina

Vinogradništvo, vinarstvo, oljkarstvo, sadjarstvo,...
www.ung.si/crv

Center za biomedicinske znanosti in inženiring

Molekularna biologija celice, nevrologija, študij procesov staranja.
www.ung.si/cbzi

Raziskovalni center za humanistiko

Jezikoslovje, literarne vede,...
www.ung.si/rch