Infrastrukturni program Univerze v Novi Gorici

Infrastrukturni program Univerze v Novi Gorici nudi infrastrukturno podporo petim raziskovalno najprodornejšim laboratorijem Univerze v Novi Gorici s področja fizike in okoljskih znanosti. Obsežno in sodobno infrastrukturo obenem redno uporabljajo znanstveniki iz celotnega slovenskega raziskovalnega prostora, na njej pa poteka tudi več mednarodnih projektov.

Osnovni podatki o programu

Infrastrukturni program “I0-0033 Infrastrukturni program Univerze v Novi Gorici” za obdobje 2015-2020 izvajamo na podlagi Odločbe o izbiri koncesionarja za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnega programa za obdobje 2015-2020 št. 631-13/2014/9 z dne 20.4.2015 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Program je bil s skupno oceno 93% uvrščen med vrhunske, njegov finančni načrt pa predvideva 4 FTE za plače raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, sofinanciranje materialnih in nematerialnih stroškov v višini 400.000,00 EUR letno ter amortizacije v višini 270.000,00 EUR letno. Odstotek sofinanciranja glede na načrte z leta v leto narašča v skladu z razpoložljivostjo proračunskih sredstev, od 94.531,29 EUR (14%) v letu 2015 do 538.871,97 EUR (80%) v letu 2019. Vodja programa je prof. dr. Samo Stanič.

Področje in vsebina

Infrastrukturni program Univerze v Novi Gorici nudi infrastrukturno podporo petim raziskovalno najprodornejšim laboratorijem Univerze v Novi Gorici s področja fizike in okoljskih znanosti (Laboratorij za fiziko organskih snovi, Laboratorij za raziskave materialov, Laboratorij za kvantno optiko, Laboratorij za vede o okolju in življenju ter Center za astrofiziko in kozmologijo). Raziskovalno delo omenjenih laboratorijev je komplementarno in pokriva karakterizacijo in študij pojavov v naravi na celotnem spektru energijskih in velikostnih skal v naravi, od osnovnih delcev, preko atomov, molekul in gruč atomov do kristalov in polikrstaliničnih nanostrukturiranih materialov. Raziskave v Centru za astrofiziko in kozmologijo (CAC) pokrivajo pojave na skrajnih področjih znanosti, to je na kozmoloških in kvarkovskih skalah, kar prispeva k razumevanju narave na najbolj bazičnem nivoju in k splošnem napredku znanosti. Poleg redne infrastrukturne podpore infrastrukturni program I0-0033 od leta 2018 dalje nudi tudi podporo za ESFRI projekt Cherenkov Telescope Array, ki je umeščen v nacionalni Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020.

Ostali laboratoriji pokrivajo sintezo in karakterizacijo novih materialov, kar neposredno prispeva k tehnološkemu napredku in razvoju. Delo vseh temelji na uporabi raziskovalne opreme večje vrednosti, bodisi preko vpetosti v velike mednarodne raziskovalne kolaboracije (CAC je polnopravni član Observatorija Pierre Auger z vrednostjo 50 M EUR in Observatorija CTA z vrednostjo 500 M EUR) ali preko nakupa raziskovalne infrastrukture v okviru evropskih projektov. LRM je v okviru OP7 RegPot projekta SUNGREEN pridobil opremo v vrednosti 2 M EUR, LKO pa v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (projekt CITIUS) opremo v vrednosti 2 M EUR.

Oprema, ki se nahaja na Univerzi v Novi Gorici, jo umešča med najnaprednejše centre za karakterizacijo elektronskih lastnosti kondenziranje in plinaste materije in bioloških snovi na svetu. Glede na to, da je večina raziskovalne opreme, ki jo podpira infrastrukturni program, bodisi v skupni uporabi mednarodnih raziskovalnih kolaboracij (Pierre Auger, CTA), bodisi v skupni uporabi vseh slovenskih raziskovalcev (SiGNET GRID), bodisi je bila pridobljena na podlagi evropskih sredstev, je po našem mnenju infrastrukturna podpora teh aktivnosti ekonomsko upravičena.

Razpoložljiva raziskovalna oprema

Infrastrukturni program Univerze v Novi Gorici razpolaga z naslednjo neamortizirano opremo (osnovnimi sredstvi):

Večja raziskovalna in infrastrukturna oprema
Oprema Nabavna vrednost
Transmisijski elektronski mikroskop 1.028.348 €
Vrstični elektronski mikroskop 605.517 €
Kriostatski manipulator 99.430 €
Sistem za kotno odvisno spektroskopijo fotoelektronov 358.560 €
Termični analizator TGA/DSC 97.090 €
raškovni rentgentski difraktometer MINI FLEX 600 87.810 €
Oprema FPLC 52.216 €
Visokotlačni ekstraktor 51.946 €
Bioreaktorski/fermentorski sistem 45.825 €
Opremljena ultra-visoko­ vakuumska komora za XPS analizo 57.462 €
Monokromatiziran izvor rentgenske svetlobe 97.600 €
CCD kamera 26.297 €
Mikroskop na atomsko silo 61.218 €
Lidarski sistemi 98.858 €
Oprema za meritve višine oblakov in planetarne mejne plasti 145.578 €

Razpoložljiva raziskovalna oprema in njena uporaba je podrobno predstavljena na spletnih straneh podprtih raziskovalnih enot.

Podprte raziskovalne enote

Infrastrukturni center Univerze v Novi Gorici podpira naslednje raziskovalne enote Univerze:
1540-002 Center za astrofiziko in kozmologijo
1540-003 Laboratorij za fiziko organskih snovi
1540-011 Laboratorij za raziskave materialov
1540-012 Laboratorij za kvantno optiko
1540-001 Laboratorij za raziskave v okolju
Razpoložljiva raziskovalna oprema in njena uporaba je podrobno predstavljena na njihovih spletnih straneh.

Infrastrukturna podpora v letu 2019

Raziskovalni programi ARRS

 • P1-0031 Astrofizika osnovnih delcev (2015-2020),
 • P1-0385 Daljinsko zaznavanje atmosferskih lastnosti (2014-2019),
 • P1-0055 Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic (2015-2020),
 • P1-0112 Raziskave atomov, molekul in struktur s fotoni in delci (2015-2020)
 • P1-0034 Analitika in kemijska karakterizacija materialov in procesov (2015-2019),
 • P2-0393 Napredni materiali za nizkoogljično in trajnostno družbo (2015-2020),
 • P2-0412 Heterogeni procesi na površinah trdnin za trajnostne tehnologije (2019-2024),
 • P4-0107 Gozdna biologija, ekologija in tehnologija (2015-2019),
 • P6-0119 Raziskovanje krasa (2015-2020).

Raziskovalni projekti ARRS

 • L1-7665 Napredni materiali za shranjevanje toplote za celostne rešitve skladiščenja, 1.3.2016―28.2.2019
 • L2-7630 Termo- in foto-aktivne prevleke za okna, 1.3.2016―28.2.2019
 • Z1-1853 Razkrivanje širjenja vesolja z močno lečenimi supernovami, 1.7.2019―30.11.2019
 • J1-8136 Astrofizika tranzientnih izvorov v dobi pregledov celotnega neba, 1.5.2017―30.4.2020
 • J1-8134 Proženje prepovedanih pojavov z zavitimi žarki svetlobe in delcev, 1.5.2017―30.4.2020
 • N4-0046 Identifikacija rekombinantnih nanotelesc za imunsko detekcijo eksosomov za diagnozo raka na dojkah, 1.7.2016―30.6.2020
 • J4-9322 Razvoj reagentov za diagnostično stratificiranje in tarčno zdravljenje raka na dojki na osnovi tekočinskih biopsij,* 1.7.2018―30.6.2020
 • NI-0002 Multidisciplinarni pristop k čiščenju odpadnih voda in ponovne uporabe v kmetijstvu,* 1.9.2018―31.8.2020
 • NC-0008 Radiacijsko inducirane paramagnetne napake v steklastem P2O5 in natrij-fosfatnih steklih (REPHLES),* 1.4.2019―31.3.2021
 • J1-9185 Kopenski karbonati: mineralni produkti geobioloških procesov v kritični coni, 1.7.2018―30.6.2021
 • J1-9162 Neurotoksičnost ali neuroprotektivnost nanomatrialov: vpliv biokorone, 1.7.2018―30.6.2021
 • J1-9146 Novi detektorji in tehnike daljinskega zaznavanja atmosferskih lastnosti za polja Čerenkovih teleskopov, 1.7.2018―30.6.2021
 • J1-9169 Večfunkcionalne bioaktivne prevleke na različnih substratih za biomedicinske aplikacije, 1.7.2018―30.6.2021
 • N1-0111 Identifikacija izvorov kozmičnih žarkov med aktivnimi galaksijami s curki, 1.4.2019―31.3.2022
 • N1-0112 Fotoemisijska tomografija vzbujenih molekularnih stanj, 1.6.2019―31.5.2022
 • L7-1848 Fotokatalitsko čiščenje vode – razvoj pritrjenih katalizatorjev in kompaktnih reaktorskih sistemov, 1.7.2019―30.6.2022
 • L4-1841 Izboljšanje kakovosti slovenskih belih vin z boljšo ekspresijo sortnih arom, 1.7.2019―30.6.2022
 • J1-1700 Priprava na iskanje temne snovi z observatorijem Cherenkov Telescope Array z uporabo strojnega učenja, 1.7.2019―30.6.2022
 • J2-1726 Termokatalitski in kombiniran termo-fotokatalitski reforming CH4 in CO2 na nanooblikovanihNi/CeO2 in PM-Ni/CeO2-TiO2 katalizatorjih, 1.7.2019―30.6.2022
 • J1-1705 Vpliv intermolekularnih interakcij na strukturo peptidov in proteinov, 1.7.2019―30.6.2022

Mednarodni projekti

Infrastrukturni program UNG neposredno podpira naslednje mednarodne raziskovalne projekte:


 • H2020-HERMES-SP-218722 High Energy Rapid Modular Ensemble of Satellites, Scientific Pathfinder, 1.11.2018―31.10.2021
 • H2020-EU.1.4.1.2-NFFA-Europe-198072 NANOSCIENCE FOUNDRIES AND FINE ANALYSISEUROPE, 1.9.2015―31.8.2019

Pri krepko označenih je vodilna institucija Univerza v Novi Gorici.

Znanstveni dosežki

Rezultati raziskovalnega dela laboratorijev, podprtih s programom I0-0033 Infrastrukturni program Univerze v Novi Gorici se umeščajo v vrh znanstvenih dosežkov slovenskih znanstvenikov, z objavami v prestižnih znanstvenih publikacijah, kot so Nature, Science, Nature Photonics s skupno oceno A’’=576,50 za vrednotenje bibliografskih kazalcev izjemne raziskovalne uspešnosti v letih 2014-2019 po metodologiji ARRS. Raziskovalci UNG, ki jih podpira infrastrukturni program, so sodelovali pri največjih dosežkih fizike v letu 2018. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je podelil »Jabolko navdiha« sodelavkama dr. Tanji Petrushevski za odkritje prve supernove, pri kateri je nastala tesna dvojna nevtronska zvezda, in doc. dr. Gabrijeli Zaharijaš za raziskave zunajgalaktične svetlobe ozadja s satelitom Fermi.

Letna poročila

 • Letno poročilo za leto 2015 in program dela za leto 2016
 • Letno poročilo za leto 2016 in Program dela za leto 2017
 • Letno poročilo za leto 2017 in Program dela za leto 2018
 • Letno poročilo za leto 2018 in Program dela za leto 2019