Infrastrukturni program Univerze v Novi Gorici

Infrastrukturni program Univerze v Novi Gorici nudi infrastrukturno podporo petim raziskovalno najprodornejšim laboratorijem Univerze v Novi Gorici s področja fizike in okoljskih znanosti. Obsežno in sodobno infrastrukturo obenem redno uporabljajo znanstveniki iz celotnega slovenskega raziskovalnega prostora, na njej pa poteka tudi več mednarodnih projektov.

Osnovni podatki o programu

Infrastrukturni program “I0-0033 Infrastrukturni program Univerze v Novi Gorici” za obdobje 2015-2020 izvajamo na podlagi Odločbe o izbiri koncesionarja za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnega programa za obdobje 2015-2020 št. 631-13/2014/9 z dne 20.4.2015 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Program je bil s skupno oceno 93% uvrščen med vrhunske, njegov finančni načrt pa predvideva 4 FTE za plače raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, sofinanciranje materialnih in nematerialnih stroškov v višini 400.000,00 EUR letno ter amortizacije v višini 270.000,00 EUR letno. Sofinanciranje v letu 2015 je bilo zgolj 94.531,29 EUR (14%), v letu 2016 pa 122.891,00 EUR (18%). Vodja programa je prof. dr. Samo Stanič.

Področje in vsebina

Infrastrukturni program Univerze v Novi Gorici nudi infrastrukturno podporo petim raziskovalno najprodornejšim laboratorijem Univerze v Novi Gorici s področja fizike in okoljskih znanosti. Raziskovalno delo omenjenih laboratorijev je komplementarno in pokriva karakterizacijo in študij pojavov v naravi na celotnem spektru energijskih in velikostnih skal v naravi, od osnovnih delcev, preko atomov, molekul in gruč atomov do kristalov in polikrstaliničnih nanostrukturiranih materialov. Raziskave v Centru za astrofiziko in kozmologijo (CAC) pokrivajo pojave na skrajnih področjih znanosti, to je na kozmoloških in kvarkovskih skalah, kar prispeva k razumevanju narave na najbolj bazičnem nivoju in k splošnem napredku znanosti.

Ostali laboratoriji pokrivajo sintezo in karakterizacijo novih materialov, kar neposredno prispeva k tehnološkemu napredku in razvoju. Delo vseh temelji na uporabi raziskovalne opreme večje vrednosti, bodisi preko vpetosti v velike mednarodne raziskovalne kolaboracije (CAC je polnopravni član Observatorija Pierre Auger z vrednostjo 50 M EUR in Observatorija CTA z vrednostjo 200 M EUR) ali preko nakupa raziskovalne infrastrukture v okviru evropskih projektov. LRM je v okviru OP7 RegPot projekta SUNGREEN pridobil opremo v vrednosti 2 M EUR, LKO pa v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (projekt CITIUS) opremo v vrednosti 2 M EUR.

Oprema, ki se nahaja na Univerzi v Novi Gorici, jo umešča med najnaprednejše centre za karakterizacijo elektronskih lastnosti kondenziranje in plinaste materije in bioloških snovi na svetu. Glede na to, da je večina raziskovalne opreme, ki jo podpira infrastrukturni program, bodisi v skupni uporabi mednarodnih raziskovalnih kolaboracij (Pierre Auger, CTA), bodisi v skupni uporabi vseh slovenskih raziskovalcev (SiGNET GRID), bodisi je bila pridobljena na podlagi evropskih sredstev, je po našem mnenju infrastrukturna podpora teh aktivnosti ekonomsko upravičena.

Razpoložljiva raziskovalna oprema

Infrastrukturni program Univerze v Novi Gorici razpolaga z naslednjo neamortizirano opremo (osnovnimi sredstvi):

Večja raziskovalna in infrastrukturna oprema
Oprema Nabavna vrednost
Transmisijski elektronski mikroskop 1.028.348 €
Vrstični elektronski mikroskop 605.517 €
Kriostatski manipulator 99.430 €
Sistem za kotno odvisno spektroskopijo fotoelektronov 358.560 €
Termični analizator TGA/DSC 97.090 €
MINI FLEX 600 XRD merilni sistem 87.810 €
Oprema FPLC 52.216 €
Visokotlačni ekstraktor 51.946 €
Bioreaktorski/fermentorski sistem 45.825 €
Opremljena ultra-visoko­ vakuumska komora za XPS analizo 57.462 €
Monokromatiziran izvor rentgenske svetlobe 97.600 €
CCD kamera 26.297 €
Mikroskop na atomsko silo 61.218 €
Lidarski sistemi 98.858 €

Razpoložljiva raziskovalna oprema in njena uporaba je podrobno predstavljena na spletnih straneh podprtih raziskovalnih enot.

Podprte raziskovalne enote

Infrastrukturni center Univerze v Novi Gorici podpira naslednje raziskovalne enote Univerze:
1540-002 Laboratorij za astrofiziko osnovnih delcev
1540-003 Laboratorij za fiziko organskih snovi
1540-011 Laboratorij za raziskave materialov
1540-012 Laboratorij za kvantno optiko
1540-001 Laboratorij za raziskave v okolju
Razpoložljiva raziskovalna oprema in njena uporaba je podrobno predstavljena na njihovih spletnih straneh.

Infrastrukturna podpora

Raziskovalni programi ARRS

 • P1-0031 Astrofizika osnovnih delcev (2015-2020),
 • P1-0385 Daljinsko zaznavanje atmosferskih lastnosti (2014-2019),
 • P1-0055 Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic (2015-2020),
 • P2-0377 Heterogeni fotokatalitični procesi: pridobivanje vodika, čiščenje vode in zraka (2013-2017),
 • P1-0034 Analitika in kemijska karakterizacija materialov in procesov (2015-2019),
 • P2-0393 Napredni materiali za nizkoogljično in trajnostno družbo (2015-2020),
 • P4-0107 Gozdna biologija, ekologija in tehnologija (2015-2019).

Raziskovalni projekti ARRS

 • J1-5440 Iskanje mikroskopskih črnih lukenj s kozmičnimi žarki ekstremnih energij (2013-2016),
 • J1-6727 Novi scintilacijski detektorji za precizijske eksperimente v fiziki osnovnih delcev (2014-2017),
 • N1-0024 Organski monokristali za aplikacije z visoko gibljivostjo (2014-2018),
 • N1-0029 Razvoj in ocena novih ultra-hitrih spektroskopskih detekcijskih metod za karakterizacijo vzbujenih elektronskih stanj in prenosa energije v molekularnih elektronskih napravah (2015-2018).

Mednarodni projekti

Infrastrukturni program UNG neposredno podpira naslednje mednarodne raziskovalne projekte:


 • ARRS-FWO “Razvoj naprednega TiO2 fotokatalizatorja za razgradnjo organskih onesnažil v odpadni vodi”, (2015 – 2019),
 • DEFISHGEAR – Derelict Fishing Management System in the Adriatic Region, IPA Adriatic Cross-border Cooperation programme, (2013-2016),
 • INFINITY – INternational Fellowship IN transdisciplinarITY – Erasmus Mundus programme (ID № 545681-EM-1-2013-1-PT-ERA MUNDUS-EMA 21), (2013-2016).

Pri krepko označenih je vodilna institucija Univerza v Novi Gorici.

Znanstveni dosežki

Rezultati raziskovalnega dela podprtih laboratorijev se umeščajo v vrh znanstvenih dosežkov slovenskih znanstvenikov, z objavami v prestižnih znanstvenih publikacijah, kot so Nature in Science ter skupno oceno A=321,24 za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti v zadnjih 5 letih po metodologiji ARRS. Samo v zadnjem letu in pol – od začetka izvajanja programa dalje – smo objavili več kot 60 znanstvenih člankov v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva, od tega štiri v najprestižnejših revijah skupine Nature:Obsežno in sodobno infrastrukturo obenem redno uporabljajo znanstveniki iz celotnega slovenskega raziskovalnega prostora, na njej pa poteka tudi več mednarodnih projektov.

Letna poročila