Center za raziskave vina

Člani skupine

Melita Sternad Lemut


O članih Centra za raziskave vina

Doc. dr. Melita Sternad Lemut Vodja Centra za raziskave vina
Melita Sternad Lemut

E: melita.sternad.lemut@ung.si
T:+38659099703
Bibliografija
CV


Biografija: Dr. Melita Sternad Lemut je leta 1992 diplomirala s področja vinarstva na Oddelku za Živilsko tehnologijo Biotehniške Fakultete v Ljubljani. Po študiju se je praktično izobraževala na vinogradniško-vinarskih posestvih (ZDA, Švica) in sprva delala na področju industrijskih raziskov (R&D; Nestle, Švica) v tujini. Po vrnitvi v Slovenijo sta z možem ustvarila lastno vinogradniško-vinarsko posestvo z blagovno znamko Tilia. Leta 2006 se je Univerzi v Novi Gorici pridružila kot predavateljica na Visoki šoli za Vinogradništvo in vinarstvo. Leta 2009 je na isti Univerzi vpisala doktorski študij na Podiplomskem študijskem programu Znanosti o okolju, ki ga je zaključila v februarju 2014. Je ena od iniciatorjev ustanovitve Centra za raziskave vina Univerze v Novi Gorici.

Vloga: Melita je na Univerzi v Novi Gorici vključena v pedagoško in raziskovalno delo. Od leta 2009 do 2011 je opravljala delo direktorice dodiplomskega študijskega programa Vinogradništvo in vinarstvo. V avgustu 2014 je prevzela vodenje Centra za raziskave vina.

Raziskovalno področje: Polifenoli grozdja in vina / Sekundarni metabolizem v interakciji med trto in okoljem / Trajnostni pristopi v vinogradništvu / Aplikacije metabolomike / Alternativni tehnološki postopki v vinarstvu

Izr. prof. dr. Maja Ravnikar višja znanstvena sodelavka
Izr. prof. dr. Maja Ravnikar

E: maja.ravnikar@nib.si
T: +386 1 423 33 88
Bibliografija


Biografija: Dr. Maja Ravnikar je leta 1984 diplomirala na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani, kjer nato leta 1988 magistrirala in kasneje, leta 1991, tudi doktorirala. Trenutno ima naziv izredni profesor za področje biotehnologije.

Vloga: Maja je zaposlena na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kjer od leta 2001 vodi Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo s 34 zaposlenimi. Je strokovni vodja Instrumentalnega centra Planta, ki je bil ustanovljen leta 1994. Od leta 1999 vodi raziskovalni program “Biotehnologija in sistemska biologija rastlin”, ki je bil v letu 2004 izbran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS za enega izmed 19ih najboljših programov in v letu 2009, zaradi visoke kvalitete dela podaljšan za najdaljše možno obdobje. Prav tako vodi pooblaščeni diagnostični laboratorij za določanja mikroorganizmov za potrebe Fitosanitarne uprave (MKGP), fitosanitarne inšpekcije in intenzivno sodeluje s podjetji. Od leta 2009 je tudi članica Centra za Raziskave Vina.

Raziskovalno področje: Raziskave rastlinske biotehnologije in patologije rastlin / Interakcija vinske trte s fitoplazmami / Razvoj novih molekularnih diagnostičnih metod in različnih orodij sistemske biologije / Preučevanje biološke raznovrstnosti patogenih virusov, bakterij in fitoplazem.

Izr. prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec višja znanstvena sodelavka
Doc. dr. Branka Mozetič Vodopivec

E: branka.mozetic@ung.si
T: +38659099700
Bibliografija


Biografija: Dr. Branka Mozetič Vodopivec je leta 1998 diplomirala na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani na Oddelku za živilstvo. Po diplomi je dve leti in pol delala v podjetju Fructal d.d. (Ajdovščina) kot razvojna tehnologinja, od leta 2000 pa kot mlada raziskovalka na Univerzi v Novi Gorici (Laboratorij za raziskave v okolju). Leta 2004 je postala doktorica živilskih znanosti na Biotehniški Fakulteti Univerze v Ljubljani in nato asistentka in podoktorska sodelavka Laboratorija za raziskave v okolju Univerze v Novi Gorici in sicer do leta 2008, ko je postala članica Centra za raziskave vina. V letih 2004 do 2012 je večkrat gostovala na Oddelku za kemijo in biologijo Univerze Roskilde (Danska), leta 2010 pa je kot postdoktorska sodelavka pol leta preživela na Norveškem (Bioforsk Vest, Ullensvang).

Vloga: Branka je znanstvena sodelavka in članica Centra za Raziskave vina ter izredna profesorica s področja Živilska tehnologija. Od septembra 2011 je dekanja Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo na Univerzi v Novi Gorici.

Raziskovalno področje: Rastlinski fenoli v češnjah, slivah, oljkah, jabolkih in grozdju / Vpliv pridelovalnih in skladiščnih tehnik na kopičenje fenolov v sadju in grozdju / Fenoli in antioksidativni potencial stranskih produktov pridelave oljčnega olja in vina / Določanje potvorb in izvora jabolčnika.

Izr. prof. dr. Maruša Pompe Novak višja znanstvena sodelavka
Doc. dr. Maruša Pompe Novak

E: marusa.pompe.novak@nib.si
T: (05) 923 28 03 (NIB)
T: +38659099713 (Dvorec Lanthieri, UNG)
Bibliografija


Biografija: Dr. Maruša Pompe Novak je leta 1996 diplomirala na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani in leta 1997 pridobila še naziv profesorica biologije. Leta 1999 je na Biotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani magistrirala, kjer je nato leta 2002 tudi doktorirala. Trenutno ima naziv docentka za področje biotehnologije.

Vloga: Maruša je zaposlena na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kjer od leta 2004 vodi Infrastrukturni center Planta, dodatno pa je zaposlena tudi na Univerzi v Novi Gorici, kjer je od leta 2009 vodja raziskovalne skupine Center za Raziskave Vina ter kjer na Študijskem programu prve stopnje Vinogradništvo in vinarstvo in Podiplomskem študijskem programu Molekularna genetika in biotehnologija opravlja pedagoško delo.

Raziskovalno področje: Raziskave rastlinske biotehnologije in patologije rastlin / Interakcija krompirja in vinske trte z virusi / Razvoj novih molekularnih diagnostičnih metod in različnih orodij sistemske biologije / Preučevanje biološke raznovrstnosti rastlinskih virusov / Elektronska mikroskopija.

Doc. dr. Lorena Butinar znanstvena sodelavka
doc. dr. Lorena Butinar

E: lorena.butinar@ung.si
T: +38659099702
Bibliografija
CV


Biografija: Dr. Lorena Butinar je začela z raziskovalnim delom na področju mikrobiologije gliv (univ. dipl. biol.) in nadaljevala z mikrobiologijo vina, s poudarkom na biologiji kvasovk. Lorena je leta 2007 pridobila naziv doktorica znanosti s področja Mikrobiologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno delo doktorske disertacije je opravila v Laboratoriju za biotehnologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, kjer je proučevala glivno ekologijo skrajno slanih in hladnih okolij. Med opravljanjem raziskovalnega dela je pridobila znanje o taksonomiji in sistematiki gliv, predvsem kvasovk in rodov Aspergillus in Penicillium s teleomorfi. Trenutno preučuje mikrobno ekologijo grozdja kultivarja 'Rebula’ (Vitis vinifera L. cv. 'Rebula’) in spontane fermentacije vina med maceracijo grozdne drozge istega kultivarja. Proučuje tudi kvasovke in kvasovkam podobne glive, ki antagonistično delujejo proti Botrytis cinerea in so potencialni predstavniki v biokontroli omenjenega patogena.

Vloga: Lorena se je najprej pridružila skupini Laboratorija za raziskave okolja Univerze v Novi Gorici kot asistentka z doktoratom. Trenutno je docentka za področje mikrobiologije na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo. Z ustanovitvijo Centra za raziskave vina je postala članica in do leta 2014 tudi vodja te raziskovalne enote na Univerzi v Novi Gorici.

Raziskovalno področje: Biologija mikroorganizmov grozdja in vina (mikrobna ekologija grozdja kultivarja 'Rebula’ (Vitis vinifera L. cv. 'Rebula’) / Spontane fermentacije vs. kontrolirane fermentacije / Biokontrola / Ektremofilne glive (ekologija in taksonomija halofilnih (halotolerantnih) in psihrofilnih (psihrotolerantnih) kvasovk in filamentoznih gliv.

Doc. dr. Guillaume Antalick znanstveni sodelavec
Doc. dr. Guillaume Antalick

E: guillaume.antalick@ung.si
T: +38659099713
Bibliografija


Biografija: Dr. Guillaume Antalick se je izobraževal v Franciji (Univerza v Bordeaux-u in Univerza v Orléans-u), kjer je diplomiral in magistriral s področja Analitske/ Organske kemije. Doktorski študij je začel leta 2007 na Fakulteti za Enologijo / Inštitut za znanosti o trti in vinu (Univerza v Bordeaux-u, Francija), kjer je preiskoval vpliv mlečnokislinske fermentacije na sadno aromo rdečih vin. Njegove raziskave so združile razvoj analiznih metod za kvantifikacijo aromatskih spojin v vinu (HS/SPME, SBSE-GC/MS) s študijem presnove vinskih mikroorganizmov (MKB, kvasovke) in senzorično analizo. Po zaključku doktorskega študija, leta 2010, je Guillaume preživel 1,5 let na Inštitutu za biotehnologijo vina / Univerza v Stellenbosch-u (Južna Afrika) kot podoktorski sodelavec, kjer je preučeval vpliv ampelotehnik na spojine kvasnega izvora. Tekom drugega podoktorskega usposabljanja (od avgusta 2013) v Nacionalnem industrijskem centru za vino in grozdje (Univerza Charles Sturt, Wagga Wagga, Avstralija) so bile njegove raziskave osredotočene na aromatično zrelost grozdja, povezano s slogom in tipičnostostjo vina.

Vloga: Guillaume se je pridružil ekipi kot docent in raziskovalec v novembru 2016. Je član Centra za raziskave vina, v okviru katerega sodeluje v raziskovalnih projektih, vzpostavlja nova mednarodna partnerstva ter poučuje na Visokošolskem študijskem programu Vinogradništvo in vinarstvo.

Raziskovalno področje: Enologija / Kemija in Biokemija vina / Analizna kemija / Aromatika vina / Metaboliti grozdja in vina / Senzorična analiza

Doc. dr. Katja Šuklje znanstvena sodelavka
doc. dr. Katja Šuklje

E: katja.suklje@ung.si
T: +38659099713
Bibliografija


Biografija: Dr. Katja Šuklje je dokončala študij agronomije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Doktorski študij, ki ga je opravljala na Kmetijskem Inštitutu Slovenije, Biotehniški fakulteti v Ljubljani in Univerzi v Stellenboschu (Južna Afrika) je zaključila v letu 2014. Med doktoratom je preučevala vpliv mikroklime grozdja na sekundarne metabolite grozdja in vina sorte Sauvigon. Kot post doktorski sodelavec na Nacionalnem industrijskem centru za vino in grozdje (Univerza Charles Sturt, Wagga Wagga, Avstralija) je Katja preživela 3 leta (2013-2016). Tekom post doktorskega študija so bile njene raziskave osredotočene na vpliv okolja (temperatura in voda) in časa trgatve na fiziologijo vinske trte ter kemijsko sestavo grozdja in vina.
Vloga: Katja se je pridružila ekipi kot docentka in raziskovalka novembra 2016. Je članica Centra za raziskave vina, v okviru katerega sodeluje na raziskovalnih projektih, vzpostavlja nova mednarodna partnerstva in poučuje na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo.

Raziskovalno področje: Vinogradništvo / Vpliv okolja / Fiziologija / Metaboliti grozdja in vina / Analizna kemija

Mag. Marko Lesica asistent z magisterijem
Mag. Marko Lesica

E: marko.lesica@ung.si
T: +38659099707
Bibliografija

Biografija: Mag. Marko Lesica je leta 2005 diplomiral na fakulteti na Univerzi v Ljubljani na Oddelku za živilstvo ter nato nadaljeval magisterski študij na isti fakulteti. Med študijem si je delovno prakso nabiral v vinski kleti Goriška Brda, kjer je izvajal tudi magistersko raziskavo. Leta 2007 se je za krajše obdobje zaposlil na podjetju MIP d.d. kot vodja oddelka, v letu 2008 pa redno zaposlil v vinski kleti Goriška Brda z.o.o., kjer je leta 2009 zaključil magistrski študij in delal do leta 2010. Leta 2011-2014 je nadaljeval z delom pri podjetju AEB d.o.o. Sežana, kot komercialist-tehnolog skrbel za prodajo enoloških sredstev, opreme za industrijo pijač in čistilnih sredstev za živilsko industrijo na področju Slovenije in bivše Jugoslavije. Od septembra 2015 je Marko član Centra za raziskave vina Univerze v Novi Gorici.

Vloga: Marko je član Centra za raziskave vina in asistent z magisterijem na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo. Sodeluje pri raziskovalnih projektih, vodenju posestva ter pri organizaciji praktičnega usposabljanja študentov.

Raziskovalno področje: vinarstvo / alternativne vinarske tehnologije / enološka sredstva.