Raziskovalni center za humanistiko

Literarne avtorice

DARIAH skupina Women Writers in History

Naloge DARIAH skupine WWIH so:

  • krepitev, širitev in povečanje mreže raziskovalk in raziskovalcev, ki je bila vzpostavljena v zadnjem letu zahvaljujoč projektom NWO, COST in HERA;
  • nadaljni razvoj VRE, ki bo omogočal obsežne raziskave ženskega literarnega avtorstva;
  • vzpodbuditev novih raziskovalnih pobud na tem področju, tako individualnih kot skupinskih, osredinjajoč se na žensko avtorstvo in recepcijo;
  • premislek o načinih uporabe in interpretacije podatkov, ki so v virih, ki jih doslej še nismo raziskale_i;
  • ustvariti izhodišče za akademsko in drugo poučevanje, spodbujati učence, dijake in študente, da uporabljajo VRE kot svoje orodje;
  • pripraviti pobude za “crowdsourcing” in udeležbo zainteresirane javnosti pri proučevanju avtoric;
  • ohranjanje kontakta s člani_cami drugi ustanov in mrež, ki se ukvarjajo z žensko kulturno dediščino kot npr. WINE (Women’s Information Network of Europe).

Slovenska skupina bo 16. novembra 2017 organizirala konferenco Poučevanje pisateljic: raziskovanje možnosti »NEWW Virtual Research Environment« in gostila delavnico in sestanek te delovne skupine.


HERA projekt: Travelling Texts 1790-1914: The Transnational Reception Of Women’s Writing At the Fringes of Europe

Sodelujoče države: Finska, Nizozemska, Norveška, Slovenija, Velika Britanija
Vodja projekta: dr. Henriette Partzsch, University of Glasgow, VB
Slovenska raziskovalna skupina: prof. dr. Katja Mihurko Poniž (vodja), izr. prof. dr. Aleš Vaupotič, asist. dr. Tanja Badalič, UNG
Obdobje trajanja: 1.9.2013 -31.8.2016, vrednost projekta 950 000 evrov.

Projekt se je osredinjal na najpomembnejše kanale kulturnih srečevanj v moderni Evropi, kroženje tiskanih besedil in njihovo prečkanje kulturnih, jezikovnih in nacionalnih meja v dolgem 19. stoletju (povečanje pismenosti, tehnološke inovacije ipd.). V projektu smo raziskovali udeležbo žensk v transnacionalnih izmenjavah literarnih besedil z zgodovinske in geografske perspektive, vlogo žensk kot avtoric, prevajalk, kulturnih posrednic… Iskali smo odgovor na vprašanje, kakšen vpliv so imele ženske v procesih literarnih izmenjav, v kakšnem smislu so jih spreminjale, preobražale. Z raziskavo dogajanja na robovih Evrope, smo raziskovali tudi vprašanje asimetrije med evropskimi centri in obrobji in kako so se v njih odvijala kulturna srečevanja, kako so potovale ideje, kako so se oblikovale mreže in imaginarne skupnosti. S tem, ko smo se osredinili na avtorice, tudi tiste, ki niso kanonizirane v nacionalnih literaturah, smo prispevali k diskusiji o kulturnem spominu in sodobnih pristopih v literarnih zgodovini. S tem smo razkrili pozabljene in skrite povezave, ki so temeljne za razumevanje evropske literarne zgodovine. Nove možnosti analiz so in še bodo omogočili kvantitatvni podatki o recepciji, ki smo jih in jih še bomo vpisovali v že obstojočo virtualno raziskovalno okolje (Virtual Research Enviroment) o evropskih pisateljicah http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters, ki smo jo v okviru projekta nadgradili. Iz kvantitativnih podatkov smo v okviru slovenskega dela projekta naredili vizualizacije kulturnih srečevanj evropskih pisateljic.
Pomembna je bila vključitev partnerjev iz neakademskih ustanov, npr. sodelovanje z norveškim literarnim festivalom in festivalom Vilenica, v okviru katerega smo organizirali srečanje Meeting our foremothers.

Iz zaključnega poročila projekta:

Danes je, zahvaljujoč angažmaju digitalne humanistike, na voljo več podatkov kot kdajkoli prej. Digitalno orodje, ki je bilo razvito v projektu, je dostopno vsem raziskovalcem in na način, da lahko vsakdo prispeva podatke in predstavlja na tem področju zelo koristno orodje.
Analize, narejene v projektu, prispevajo nova spoznanja o kulturni zgodovini. Ali natančneje: literarno zgodovino postavljajo v razmerje do sodobnih premislekov na drugih humanističnih področjih, še posebno glede na načine, na katere stiki in dinamike pripeljejo do sprememb.

V okviru projekta je slovenska skupina izdala znanstveno monografijo Reception of Foreign Women Writers in the Slovenian Literary System of the Long 19th Century, ki prinaša prispevek o vizualizacijah, ki so bile narejene s podatki iz omenjene baze (avtorja izr. prof. dr. Aleš Vaupotič in izr. prof. dr. Narvika Bovcon), pregledni članek dr. Tanje Badalič o recepciji tujih avtoric na Slovenskem v dolgem 19. stoletju in raziskavo red. prof. dr. Katje Mihurko Poniž o recepciji Laure Marholm v slovenskem prostoru, še posebno pri Zofki Kveder.


COST akcija IS0901: Women Writers in History – Toward a New Understanding of European Literary Culture

https://sites.google.com/a/costwwih.net/www/

Osrednji cilj te akcije je bil ustvariti močno mednarodno raziskovalno mrežo in ustvariti itenerarij, s katerim bi vzpostavili prihodnje skupno raziskovanje evropske zgodovine književnic. Pri tem smo izhajale_i iz spoznanja, da literarna zgodovina potrebuje nove pristope. Ta COST akcija je položila temelje za bolj natančne raziskave omenjenega problema. Ignoriranje žensk kot kulturnih agentk je mednarodni fenomen, ki je v tesni povezavi s spolno neenakopravnostjo v sodobnih družbah. Mednarodno sodelovanje lahko spremeni situacijo in pokaže, da je naraščajoča prisotnost žensk od srednjega veka naprej tlakovala pot za njihov množični vstop na “literarno polje” (Bourdieu) v 20. stoletju. S tem, ko je akcija uporabljala sodobne pristope in metode (Moretti, Hutcheon, Valdés), je akcija pripravila itenerarij za vzpostavitev močne mreže evropskih (in drugih) raziskovalcev.

Slovenska skupina je v okviru akcije organizirala sestanek ožjega odbora akcije in konferenco Žensko avtorstvo v književnostih malih narodov v 19. stoletju, ki je raziskovala vlogo in mesto žensk v “malih” književnostih in njihove povezave s sodobnicami iz “večjih” in dominantnih kultur. Simpozij je bil organiziran v sodelovanju s projektom svetovna prestolnica knjige in se je odvijal 22. in 23. septembra 2010 v Ljubljani.

Predsednica: Suzan van Dijk,
Podpredsednica: Vanda Anastacio,
Tajnica: Marie-Louise Coolahan
STSM menedžerka: Henriette Partzsch.

Vodje delovnih skupin:
DS 1: Viola Parente-Capkova in Biljana Dojčinović,
DS 2: Marie-Louise Coolahan,
DS 3:Alicia Montoya in Marie Sorbo,
DS 4: Gillian Dow in Katja Mihurko Poniž.

DARIAH

DARIAH

HERA projekt: Travelling Texts 1790-1914

HERA raziskovalna skupina


COST “Women Writers in History”, Ljubljana, 23. september 2010

COST “Women Writers in History”, Galway, 24. januar 2013