Raziskovalni center za humanistiko

Projekti

Historične interpretacije 20. stoletja

P6-0347

SICRIS
Raziskovalno delo programske skupine temelji na prepričanju o nujnosti (samo)refleksije o raziskovalnih praksah, diskurzih in proizvodnji znanja na področju humanističnih ved, s poudarkom na teoriji zgodovinopisja in spominskih študij. Članice in člani programske skupine se bodo posvečali tako opredelitvi osnovnih pojmov (kolektivni spomin, pluralnost historične interpretacije, revizionizem…), kot jezikovnim protokolom in mobiliziranju kolektivnega spomina za družbene in/ali politične akcije. Delo v okviru raziskovalnega programa bo osredotočeno na odnos med zgodovinopisjem in ostalimi diskurzi o preteklosti. Ob tem bomo osvetlili naslednje aksiološke aspekte tega odnosa: 1) Zgodovinopisje in “afektivni obrat”: osredotočili se bomo na napetosti in dvoumnosti, ki nastajajo ob soočanju zgodovinopisnih naracij na eni, ter izkustvenega spomina, in afektivnega vlaganja v preteklost, na drugi strani. V raziskovanju, ki bo posebej pozorno na epistemološke, moralne in politične posledice teh napetosti, se bomo naslanjali na dolgo tradicijo razmisleka o dvoumnem odnosu med zgodovino in “življenjem”. 2) Politike spomina (revizionizem, vpliv popularne kulture, vpliv inštitucij na popularne interpretacije zgodovine…): v primerjalni perspektivi bomo obravnavali spremembe v spominski krajini v srednji in jugovzhodni Evropi in raziskali razsežnosti (re)apropriacije in izpogajanja spomina na različnih družbenih ravneh in v stičišču med lokalnim, nacionalnim, evropskim in globalnim. 3) Prostor, spomin in zgodovina: prostorske kontekstualizacije in materializacije preteklosti nam bodo ponudile ploden okvir za raziskovanje kompleksnega odnosa med afektom, spominom in institucionaliziranimi naracijami o preteklosti. 4) Spomin, zgodovina in digitalni mediji: V raziskavi se bomo osredotočili na spremembe razumevanja »biti v času« v dobi takojšnje povezljivosti, pri čemer bomo razmišljali v kontekstu afektivnega odnosa do tehnologije in preteklosti. Osvetlili bomo družbene in epistemološke posledice razumevanja preteklosti, sedanjosti in prihodnosti v času po »povezljivostnem obratu« ter v času kulture preteklosti.

COST Akcija Distant Reading for the European Literary History

Distant Reading

Science Communication Manager te akcije je prof. dr. Katja Mihurko Poniž.

Izziv te akcije je ustvariti živahno in raznoliko mrežo raziskovalcev in raziskovalk, ki bodo skupaj razvijali_e vire in metode, nujne za spremembo načina pisanja evropske literarne zgodovine. Utemeljena v paradigmi oddaljenega branja (t.j. uporaba računalniških metod za analizo večjih zbirk literarnih besedil), bo akcija ustvarila skupen teoretski in praktični okvir, ki bo omogočil inovativne, sofisticirane, na podatkih temelječe, računalniške metode analize literarnih besedil v vsaj desetih evropskih jezikih. S tem ko bo spodbujala vpogled v čezmejne in obsežne vzorce ter evolucije v evropskih literarnih tradicijah, bo akcija omogočila kreacijo širše, bolj vključujoče in bolj utemeljene pripovedi o evropski zgodovini in kulturni identiteti. Da bi to uresničila, bo akcija ustvarila večjezično zbirko evropskih literarnih besedil
(European Literary Text Collection, ELTeC), ki bo na koncu vsebovala okoli 2,500 romanov v vsaj desetih različnih jezikih in omogočala testiranje metod ter primerjavo rezultatov med nacionalnimi tradicijami, ustvarila in posredovala bo najboljše prakse ter razvila inovativne računalniške metode za tekstno analizo, ki bodo prilagojene večjezičnim literarnim tradicijam. Upoštevala bo tudi posledice takšnih virov in metod za ponoven premislek temeljnih konceptov literarne teorije in zgodovine.

Akcija bo prispevala k razvoju in širjenju metod, kompetenc, podatkov, najboljših praks, standardov in orodij, ki so bistvena za raziskave oddaljenega branja. To ne bo samo vplivalo na način raziskav v humanistiki, temveč tudi način, na katerega bodo ustanove, npr. knjižnice, dajale svoje gradivo na razpolago raziskovalcem. Akcija spodbuja sistematično izmenjavo ekspertiz in vidnost vseh udeležencev, dejavnosti in virov.

Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju

SICRIS