Načrtovanje sintez

akad. prof. dr. Miha Tišler

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Povzetek predavanja

Sinteza je dinamično in osrednje področje kemije. Racionalne sinteze organskih spojin potekajo lahko po različnih natančno določenih poteh, katere določajo strategije povezovanja posameznih delov v večje molekule. Vedno moramo ugotoviti in potrditi strukturo končnega produkta, za kar se poslužujemo različnih, predvsem spektroskopskih metod.

Prikazanih bo nekaj primerov gradnje cikličnih sistemov izhajajoč iz neproteinogenih aminokislin. Organske spojine predstavljajo osrednje molekule povezav z drugimi vedami in uporabe na različnih področjih sodobnega življenja, ne nazadnje pa je tudi pomembno, da so udeležene pri sporočanju in sporazumevanju med različnimi vrstami živih bitij.