Akademija umetnosti

1 - Animacija I

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je primarno sposobnost izražanja v mediju animacije. Osvojiti osnovne elemente gibanja, filmske govorice in vizualnega izraza. Izoblikovati individulalno gibljivo likovno govorico, ki vedno na prvem mestu nosi sporočilo.

Splošne kompetence, ki jih študentje pridobijo z delom znotraj modula:

 • sposobnost analize, sinteze ter predvidevanja rešitev,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • sposobnost komunikacije in dela v skupini
 • avtonomnost v strokovnem delu.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovno poznavanje likovnih prvin.

Osnovna računalniška pismenost.

Pogoj za vključitev v delo je aktivna udeležba študenta v vseh fazah in na vseh ravneh študijskega dela, kar poleg aktivne prisotnosti na predavanjih in sodelovanja pri vajah predvideva: individualno snovanje in razvijanje idej – samostojno in v aktivni dvosmerni komunikaciji mentor – študent (izmenjava mnenj poteka osebno in preko spletnega sistema) in kontinuirano samostojno (raziskovalno, kreativno in izvedbeno) delo skozi vse leto.

Vsebina

Animacija je kompleksen medij, ki povezuje slikarstvo, kiparstvo, fotografijo in film v nove celote. Zaradi široke palete izraznih panog in novih tehnoloških možnosti se lahko razvijejo nove individualne govorice. Prostor za njihovo uporabo se z razvojem digitalnih tehnologij širi v neskončnost.

Modul se vsebinsko piramidalno razvija in ob tem horizontalno in vertikalno povezuje z drugimi programskimi in vsebinskimi sklopi. Študent v procesu študija prehaja od spoznavanja in vaj v osnovnih likovnih tehnikah in veščinah (različni načini risanja, slikanja in plastičnega oblikovanja v materialih), različnih tehnikah rabe digitalnih medijev (obdelava fotografije, vektorska grafika, 2D in 3D risanje in modeliranje, spletna orodja etc.), do tehnik za kvalitetno zasnovo projekta (naj bo to scenarij, snemalna knjiga ali struktura in arhitektura interaktivne animacije), tehnik animiranja (od klasičnih do kompletno računalniško generiranih) in postprodukcije (montaža, oblikovanje in uporaba zvoka kot enakovrednega elementa).

Vrh piramide je ustvarjalna naloga (vsako leto stopnji primerno), kjer študent združi in uporabi pridobljeno znanje in celoten projekt zasnuje in izpelje, tako avtorsko, tehnično in organizacijsko.

1. letnik

 • Spoznavanje osnovnih prvin animacije in analiza vzorčnih animiranih filmov.
 • Spoznavanje različnih animacijskih tehnik, tako analognih kot digitalnih in s tem pridobivanje občutka za rasežnosti medija.
 • Spoznavanje zakonitosti časa, prostora in gibanja v animacijskem mediju preko seminarskih vaj.

Predvideni študijski rezultati

 • koherentno obvladanje temeljnega znanja,
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij animacije in aplikacij,
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst animiranega filma,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju animacije in modeliranja.

Temeljna literatura in viri

- Bendazzi, Giannalberto: Cartoons, One hundred years of cinema animation, John Libbey & Company Ltd 1994.

- Pilling, Jayne: A Reader in Animation Studies, John Libbey & Company Ltd 1997.

- Robinson, Chris: Unsung Heroes of Animation, John Libbey & Company Ltd 2006.

- Williams, Richard: The Animators Survival Kit, Faber and Faber Ltd 2001.

- Muybridge, Eadweard: Animals in Motion, Dover Publications Inc, 1957.

- Muybridge, Eadweard: The Human Figure in Motion, Dover Publications Inc, 1955.

- Gasek, Tom: Frame-by-Frame Stop Motion, Focal Press, 2011.

- OBE, John Halas, Whitaker Harold: Timing for Animation, Second Edition, Focal Press, 2009.

- Laybourne, Kit: The Animation Book, Crown Publications, 1998.

- Animation World Network: http://www.awn.com/

Načini ocenjevanja

Ustvarjalna naloga 30%, Teoretska naloga 10%, Vaje in skupinsko delo 50%, Izpit 10%

Reference nosilca

Redni profesor ilustracije in animacije ter ustanovitelj oddelka za animacijo na Fakulteti uporabnih umetnosti Univerze za umetnost v Beogradu Rastko Ćirić je svoja dela predstavil na več kot 35 samostojnih razstavah na področju bivše Jugoslavije in širom po svetu. Kot ilustrator in pisec sodeluje s Politikinim Zabavnikom, med letoma 2002 in 2004 je ilustriral za New York Times Book Review. Ćirić je avtor štirinajstih animiranih filmov, ki so prejeli kopico nagrad. Član Art Directors kluba Srbija. Diplomiral je na grafičnem oddelku Fakultete uporabnih umetnosti Univerze za umetnost v Beogradu.

Univerzitetna koda predmeta: 1DU001

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 40 ur
 • Seminar: 20 ur

Vrsta predmeta: obvezni nosilni modul

Jeziki: slovenščina, angleščina, srbščina

Metode poučevanja in učenja:
- predavanja - podajanje teoretičnih osnov - seminarske in praktične vaje - študije primerov iz zgodovine in sodobnosti - predstavitve konceptov, nalog in izdelkov v diskusijah, pod mentorskim nadzorom - delo v skupini: poteka na osnovi teoretičnih gradiv, konkretnih primerih iz prakse ter praktičnih nalogah - skupinska analiza zasnov in projektov - samostojno delo študenta: idejne zasnove in njih razvijanje, raziskovanje in samostojno delo na seminarskih in praktičnih nalogah, priprava, izdelava in predstavitev ustvarjalne naloge, priprave na zagovor in izpit.