Akademija umetnosti

5 - Digitalni praktikum I

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilji pouka znotraj digitalnega praktikuma so spoznavanje študenta z različnimi tehnikami in usposabljanje študentov za konkretno kreativno delo na tem področju. Modul je neposredno vezan na vsebine znotraj nosilnih modulov (Nm), zatorej je eden od ciljev tudi pripraviti študenta, da praktično zadovoljivo izpelje ustvarjalno nalogo na področju izbranega Nm.

Splošne kompetence, ki jih študentje pridobijo z delom znotraj modula:

 • sposobnost analize, sinteze ter predvidevanja rešitev,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • sposobnost komunikacije in dela v skupini,
 • avtonomnost v strokovnem delu.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna računalniška pismenost.

Pogoj za vključitev v delo je pripravljenost študenta, da se spozna z orodji in veščinami, ki jih bo potreboval za izvajanje svojega kreativnega dela in se jih nauči uporabljati. Za to mora biti pripravljen tudi samostojno raziskovati in opravljati dodatne vaje, še posebej, če nima tehničnih predznanj in izkušenj na avdiovizualnem področju.

Vsebina

Modul Digitalni praktikum zajema vsebinske sklope, ki podpirajo potek znotraj nosilnih modulov in preko katerih študent pridobi tehnična znanja, ki so nujno potrebna za njegovo delo na kreativno-umetniškem področju. Posamezne vsebinske enote mDP tako podajajo tehnična znanja in veščine z različnih področij dela v in z digitalnimi mediji. Vsebine znotraj modula so z višjim letnikom bolj izbirne, pa tudi kompleksnejše. Tako lahko študent učenje tehnik in veščin prilagaja specifiki svojega področja.

Vsebine, ki naj bi jih obvladali vsi študenti digitalnih umetnosti in praks, so zbrane v prvem letniku in so obvezne za vse študente. To so:

 • Video grafika I – Računalnik kot orodje (2 ECTS)
 • Video grafika I – Vektorska grafika (2 ECTS)
 • Video grafika I – Grafika v gibanju (2 ECTS)
 • Video tehnologija I – Kamera (2 ECTS)
 • Video tehnologija I – Montaža (2 ECTS)
 • Video tehnologija I – Produkt in predvajanje (2 ECTS)
 • Digitalna obdelava fotografije (2 ECTS)
 • Moje mesto na spletu (2 ECTS)

Predvideni študijski rezultati

 • koherentno obvladanje temeljnega znanja,
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij digitalnih tehnologij,
 • sposobnost komuniciranja in ustvarjanja z večimi digitalnimi tehnologijami (video in avdio zapis, grafični vmesniki, interaktivni in tradicionalni množični mediji), ter v interakciji med njimi,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju digitalnih tehnologij.

Temeljna literatura in viri

- Ang, Tom (2003): Advanced Digital Photography Techniques. New York: Amphoto.

- Arijon, Daniel (1991): Grammar of the Film Language, Silman-James Press.

- Garrett, Jesse James (2002): The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web. Indianapolis, IN: New Riders.

- Goodman, Robert M., Patrick McGrath (2002): Editing Digital Video: The Complete Creative and Technical Guide. New York: McGraw-Hill/TAB Electronics.

- Katz, Steven D. (2004): Cinematic Motion, A Michael Weise Productions Book.

- Millerson, Gerald (1994): Video Camera Techniques, Focal Press.

- Owsinski, Bobby (1999): The Mixing Engineer’s Handbook. Vallejo, CA: MixBooks.

- Poynton, C. (2003): Digital Video and HDTV Algorithms and Interfaces, Morgan Kaufmann.

- Robin, M., Poulin, M. (2000): Digital Television Fundamentals, McGraw-Hill.

- Symes, P. (2004): Digital Video Compression, McGraw-Hill.

- Wang Y., Ostermann J., Zhang, Y. (2001): Video Processing and Communications, Prentice Hall.

- Wilde, Judith, Richard Wilde (2000): Visual Literacy: A Conceptual Approach to Graphic Problem Solving. New York: Watson-Guptill Pubns.

- Blaž Erzetič, Helena Gabrijelčič (2010): 3D od točke do upodobitve, druga izpopolnjena izdaja. Ljubljana: Založba Pasadena.

- http://www.adobe.com/

Načini ocenjevanja

Vaje in skupinsko delo 70%, Izpit 30%

Reference nosilca

Robert Černelč se ukvarja tako s slikarstvom kot tudi s filmsko režijo, scenaristiko, scenografijo in videom. Diplomiral je iz slikarstva in videa, magistriral iz slikarstva na ALUO-ju v Ljubljani ter zaključil magistrski študij filmske režije na AGRFT-ju v Ljubljani.

Univerzitetna koda predmeta: 1DU005

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 16

Obseg:

 • Predavanja: 225 ur

Vrsta predmeta: obvezni podporni modul

Jeziki: slovenščina

Metode poučevanja in učenja:
-predavanja - podajanje teoretičnih osnov -demonstracije in praktične vaje -predstavitve in zagovor izdelkov -izpit s pregledom opravljenih obveznosti in oceno izdelkov samostojno študentovo delo: -praktične vaje – samostojno delo -delo na končnem izdelku – kot del skupinskega ali samostjnega projekta -priprave na izpit