Akademija umetnosti

2 - Videofilm II

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilji so študente seznaniti s principi in načini pripravljanja posameznega projekta v fazi video in filmske predprodukcije, z zaporedjem posameznih postopkov in načeli snovanja produkcije izdelka kot celote. Delo na samostojnem ali skupinskem projektu je podkrepljeno s teorijo, ki jih pripravlja na sledeč korak naprej, in s takojšnjo refleksijo oziroma analizo njihovega dela, ki jim tako omogoča optimalno in poglobljeno napredovanje.

Študente seznaniti z izhodišči, kako idejo, ki se v končni obliki realizira kot izdelek, video produkt, umestiti v posamezno zvrst izražanja, da doseže optimalni učinek pri avdienci in percepciji, bodisi da je to umetniško ali reproduktivno polje izražanja.

Splošne kompetence, ki jih študentje pridobijo z delom znotraj modula:

 • avtonomnost v strokovnem delu,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti,
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
 • kooperativnost, delo v skupini.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je osvojeno znanje iz 1. letnika predmeta videofilm ter aktivna udeležba študenta v vseh fazah in na vseh ravneh študijskega dela, kar poleg aktivne prisotnosti na predavanjih in sodelovanja pri vajah predvideva: individualno snovanje in razvijanje idej – samostojno in v aktivni dvosmerni komunikaciji mentor – študent (izmenjava mnenj poteka osebno in preko spletnega sistema) in kontinuirano samostojno (raziskovalno, kreativno in izvedbeno) delo skozi vse leto.

Vsebina

Videofilm – skovanka, ki se vse pogosteje uporablja v iskanju novih poimenovanj. Le-ta so potrebna zaradi sprememb, ki jih prinašajo nove tehnologije. \'Video\’ kot tehnologija je namreč preširok pojem, saj pokriva takorekoč vsak z elektronsko/digitalno tehnologijo posneti material, \'filma\’ kot tehnologije pa se v našem študijskem programu ne dotaknemo. \'Digitalni film\’ je prav tako preozek pojem, saj izloča večino razsežnosti, ki jih pokriva \'video\’ kot izrazni medij.

V kontekstu programa Digitalnih umetnosti in praks obravnavamo \'video\’ v vseh razsežnostih, saj se kot medij in izrazno sredstvo uporablja tako v svetu filmskih umetnosti kot sodobne vizualne umetnosti ter seveda v množičnih medijih in kreativnih industrijah. Ker pa je v vertikalni liniji tega nosilnega modula poudarek v smeri pripovedne zgradbe, smo modul imenovali Videofilm. Druge razsežnosti videa kot izraznega medija študent spoznava in razvija v kombinaciji z drugimi moduli in preko izbirnih vsebin. V zadnjem letniku se lahko študent, če svoje interese vidi bolj v polju sodobnih vizualnih in ne filmskih umetnosti, odloči, da bo diplomsko delo razvil pod okriljem ali v kombinaciji z nosilnim delom modula Sodobne umetniške prakse (mSUP-D).

2. letnik:

Spoznavanje filmske umetnosti skozi zgodovino in estetske prvine.

 • Vzpostavitev in karakterizacija posameznih likov v igranih principih filmskega dela.
 • Strukturiranje in izvedba zgodbe v nelinearnem načinu izražanja.
 • Strukturiranje slike v okvirih posameznega žanra.
 • Analiza izraznih pristopov v različnih žanrih in zvrsteh.
 • Uporaba estetskih in tehnoloških možnosti za specifične načine izražanja.

Pri ustvarjalni nalogi gre za poudarek na formi v povezavi z vsebino in ne več za izvedbene vaje.

Predvideni študijski rezultati

 • sposobnost za načrtovanje in izvedbo večplastnega filmskega ali video izdelka,
 • sposobnost prepoznavanja ter kritičnega vrednotenja filmskih ali tv produktov v sočasni produkciji redne distribucije,
 • artikulacija kritične misli na in o področju svojega delovanja.

Temeljna literatura in viri

- Cook, Pam: Knjiga o filmu, UMCO d.d. 2007.

- Mckee, Robert: Zgodba: substanca, struktura, stil in načela scenarističnega pisanja, UMCO d.d. 2008.

- Jovanović, Jovan: Uvod v filmsko mišljenje, UMCO d.d. 2008.

- Pelko, Stojan: Podoba misli, Študentska založba 2005.

Načini ocenjevanja

Ustvarjalna naloga 50%, Teoretska naloga 10%, Vaje in skupinsko delo 30%, Izpit 10%

Reference nosilca

Filmi režiserja in scenarista Rajka Grlića so bili prikazani v kinematografih na vseh petih kontinentih ter vključeni v tekmovalne programe vodilnih svetovnih filmskih festivalov, začenši s canskim, in prejeli kopico odmevnih mednarodnih nagrad. Poleg vrste kratkih in dokumentarnih je posnel enajst celovečernih igranih filmov (kot režiser in scenarist), sodeloval pri nadaljnjih petih kot scenarist ter petih kot producent. Napisal, režiral in produciral je How to Make Your Movie; An Interactive Film School, ki je dobil osem mednarodnih nagrad, vključno z New York Grand Prix za najboljšo multimedijo leta 1998. Je umetniški direktor Motovunskega filmskega festivala. Redno predava film na Univerzi Ohio, ZDA.

Univerzitetna koda predmeta: 1DU015

Letnik: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 14

Obseg:

 • Predavanja: 120 ur

Vrsta predmeta: izbirni nosilni modul

Jeziki: slovenščina, angleščina, hrvaščina

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, podajanje teoretičnih osnov, seminarske in praktične vaje, študije primerov iz zgodovine in sodobnosti, predstavitve konceptov, nalog in izdelkov v diskusijah, pod mentorskim nadzorom, delo v skupini: poteka na osnovi teoretičnih gradiv, konkretnih primerih iz prakse ter praktičnih nalogah; skupinska analiza zasnov in projektov; samostojno študentovo delo: idejne zasnove in njih razvijanje, raziskovanje in samostojno delo na seminarskih in praktičnih nalogah, priprava, izdelava in predstavitev ustvarjalne naloge, priprave na zagovor in izpit.