Akademija umetnosti

1 - Animacija III

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Cilji in kompetence

Primarni cilj predmeta je sposobnost izražanja v mediju animacije. Osvojiti osnovne elemente gibanja, filmske govorice in vizualnega izraza. Izoblikovati individulalno gibljivo likovno govorico, ki vedno na prvem mestu nosi sporočilo.

Študenta postaviti v središče produkcijskega procesa lastnega projekta, kjer mora uporabiti vse do tedaj pridobljeno znenje in izkušnje za vodenje interdisciplinarne delovne skupine (op.: ne glede na to, koliko sodelavcev potrebuje v svojem delovnem procesu, izdelava praktičnega diplomskega projekta gotovo zahteva sodelovanje z več osebami, pa četudi gre le za organizacijo postavitve razstave – pogosto pa tudi ekipe za snemanje ipd.)

Cilj predmeta je tudi, da se študent vzpostavi kot samostojna ustvarjalna osebnost, sposobna postaviti lastne cilje, poiskati pot in rešitve, razviti lastno idejo in izdelati lasten kompleksen ustvarjalni projekt.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je osvojeno znanje iz 1. in 2. letnika animacije ter aktivna udeležba študenta v vseh fazah in na vseh ravneh študijskega dela, kar poleg aktivne prisotnosti na predavanjih in sodelovanja pri vajah predvideva: individualno snovanje in razvijanje idej – samostojno in v aktivni dvosmerni komunikaciji mentor – študent (izmenjava mnenj poteka osebno in preko spletnega sistema) in kontinuirano samostojno (raziskovalno, kreativno in izvedbeno) delo skozi vse leto.

Namen izdelave diplomskega dela v okviru modula Animacija;

Vsebina

3. letnik

 • Razvoj individualnega projekta s kompleksno idejo
 • Raziskovanje tehnik, združevanje različnih smeri v novo individualno likovno govorico.
 • Končni izdelek je samostojni kratki animirani film.
 • Vrh piramide je ustvarjalna naloga (vsako leto stopnji primerno), kjer študent združi in uporabi pridobljeno znanje in celoten projekt zasnuje in izpelje, tako avtorsko, tehnično in organizacijsko.

Delo v modulu (4 ECTS):

 • raziskovanje konkretnih nalog, ki izhajajo iz zastavljenega projekta(po potrebi mentor predpiše tudi posebne vaje, seminarske naloge, mini projekte)

Diplomsko delo (16 ECTS):

 • Praktični del diplomske naloge: samostojni* ustvarjalni projekt (animirani film, virtualni animirani prostor, interaktivni animirani projekt ipd.)
 • Teoritični del diplomske naloge: sestavlja ga raziskava ozadja (bodisi teoretskega, zgodovinskega ali tehnično specifičnega) teme, povezane s praktičnim delom naloge; praktični projekt je prav tako obdelan v teoretski nalogi – zavzema večji ali manjši del naloge, odvisno, kako je le ta zastavljena.
 • Zagovor diplomskega dela pred komisijo.

*včasih je smiselno, da gre za skupinski projekt. V tem primeru mora biti vloga (z vsem, kar spada zraven) posameznega avtorja zelo natančno določena in ocenjena.

Predvideni študijski rezultati

 • koherentno obvladanje temeljnega znanja,
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij animacije in aplikacij,
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst animiranega filma,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju animacije in modeliranja.

Temeljna literatura in viri

Pomembno: literatura se določi glede na izbarno temo diplomske naloge.

- Bendazzi, Giannalberto: Cartoons, One hundred years of cinema animation, John Libbey & Company Ltd 1994.

- Pilling, Jayne: A Reader in Animation Studies, John Libbey & Company Ltd 1997.

- Williams, Richard: The Animators Survival Kit, Faber and Faber Ltd 2001.

- Muybridge, Eadweard: Animals in Motion, Dover Publications Inc, 1957.

- Muybridge, Eadweard: The Human Figure in Motion, Dover Publications Inc, 1955.

- Gasek, Tom: Frame-by-Frame Stop Motion, Focal Press, 2011.

- Wright, Jean Ann: Animation Writing and Development, Focal Press 2005.

- Shaw, Susannah: Stop Motion: Craft Skills for Model Animation, Focal Press 2008.

- OBE, John Halas, Whitaker Harold: Timing for Animation, Second Edition, Focal Press, 2009.

- Winder, Catherine, Dowlatabadi Zahra: Producing Animation, Butterworth Heinemann, 2001.

- Sullivan Karen, Schumer, Gary: Ideas for the Animated Short: Finding and Building Stories, Focal Press, 2008.

- Laybourne, Kit: The Animation Book, Crown Publications, 1998.

- Animation World Network: http://www.awn.com/

Načini ocenjevanja

Vaje in skupinsko delo 20%, Kompleksna ustvarjalna naloga 40-50*%, Teoretska naloga 20-30*%, Zagovor diplomskega dela 10*%. *Razmerje je lahko tudi drugačno, če je naloga opredeljena kot bolj poudarjeno teoretska ali obratno. Predlog po dogovoru s študentom poda mentor, potrdi študijska komisija. Zagovor dipl. dela lahko odločilno pretehta oceno navzgor ali navzdol.

Reference nosilca

Redni profesor ilustracije in animacije ter ustanovitelj oddelka za animacijo na Fakulteti uporabnih umetnosti Univerze za umetnost v Beogradu Rastko Ćirić je svoja dela predstavil na več kot 35 samostojnih razstavah na področju bivše Jugoslavije in širom po svetu. Kot ilustrator in pisec sodeluje s Politikinim Zabavnikom, med letoma 2002 in 2004 je ilustriral za New York Times Book Review. Ćirić je avtor štirinajstih animiranih filmov, ki so prejeli kopico nagrad. Član Art Directors kluba Srbija. Diplomiral je na grafičnem oddelku Fakultete uporabnih umetnosti Univerze za umetnost v Beogradu.

Univerzitetna koda predmeta: 1DU022

Letnik: 3

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 4

Obseg:

 • Predavanja: 50 ur

Vrsta predmeta: izbirni nosilni modul

Jeziki: slovenščina, angleščina, srbščina

Metode poučevanja in učenja:
metode poučevanja: -predavanja - podajanje teoretičnih osnov -seminarske in praktične vaje -študije primerov iz zgodovine in sodobnosti -predstavitve konceptov, nalog in izdelkov v diskusijah, pod mentorskim nadzorom -delo v skupini: poteka na osnovi teoretičnih gradiv, konkretnih primerih iz prakse ter praktičnih nalogah -skupinska analiza zasnov in projektov -samostojno delo študenta: idejne zasnove in njih razvijanje, raziskovanje in samostojno delo na seminarskih in praktičnih nalogah, priprava, izdelava in predstavitev ustvarjalne naloge, priprave na zagovor in izpit.