Akademija umetnosti

5 - Digitalni praktikum III

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilji pouka znotraj digitalnega praktikuma so spoznavanje študenta z različnimi tehnikami in usposabljanje študentov za konkretno kreativno delo na tem področju. Modul je neposredno vezan na vsebine znotraj nosilnih modulov (Nm), zatorej je eden od ciljev tudi pripraviti študenta, da praktično zadovoljivo izpelje ustvarjalno nalogo na področju izbranega Nm.

Splošne kompetence, ki jih študentje pridobijo z delom znotraj modula:

 • sposobnost analize, sinteze ter predvidevanja rešitev,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • sposobnost komunikacije in dela v skupini,
 • avtonomnost v strokovnem delu.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je pripravljenost študenta, da se spozna z orodji in veščinami, ki jih bo potreboval za izvajanje svojega kreativnega dela in se jih nauči uporabljati. Za to mora biti pripravljen tudi samostojno raziskovati in opravljati dodatne vaje, še posebej, če nima tehničnih predznanj in izkušenj na avdiovizualnem področju.

Pri vsebinah, ki nosijo v imenu višjo zaporedno število od ena, je za vključitev v delo potrebno predznanje iz vsebin(e), ki nosi(jo) nižja števila.

Vsebina

Modul Digitalni praktikum zajema vsebinske sklope, ki podpirajo potek znotraj nosilnih modulov in preko katerih študent pridobi tehnična znanja, ki so nujno potrebna za njegovo delo na kreativno-umetniškem področju. Posamezne vsebinske enote mDP tako podajajo tehnična znanja in veščine z različnih področij dela v in z digitalnimi mediji. Vsebine znotraj modula so z višjim letnikom bolj izbirne, pa tudi kompleksnejše. Tako lahko študent učenje tehnik in veščin prilagaja specifiki svojega področja.

V tretjem letniku študent izbere tri izbirne vsebine iz seznama razpisanih vsebin tekočega leta.

Izbirne vsebine**, ki se razpisujejo izmenično glede na interese letnika so:

 • skupne 2. in 3. letniku:
 • Oblikovanje zvoka (2 ECTS)
 • Animacija za interaktivne medije (2 ECTS)
 • Analogna fotografija (2 ECTS)
 • Računalniško 3D modeliranje II (2 ECTS)
 • Računalniško 3D modeliranje III (2 ECTS)
 • 2D računalniška animacija (2 ECTS)
 • Video grafika III (2 ECTS)
 • Studijska fotografija II (2 ECTS)
 • Umetnosti kode II (2 ECTS)
 • Zvok in slika v prostoru (2 ECTS)

Samo za 3. letnik:

 • Programiranje v umetnosti (2 ECTS)
 • Elektronska knjiga (2 ECTS)
 • Video dokument (2 ECTS)

**Vsebine se izvaja, če je interesentov najmanj 7.

Predvideni študijski rezultati

 • koherentno obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij digitalnih tehnologij,
 • sposobnost komuniciranja in ustvarjanja z večimi digitalnimi tehnologijami (video in avdio zapis, grafični vmesniki, interaktivni in tradicionalni množični mediji), ter v interakciji med njimi,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju digitalnih tehnologij.

Temeljna literatura in viri

- Ang, Tom (2003): Advanced Digital Photography Techniques. New York: Amphoto.

- Arijon, Daniel (1991): Grammar of the Film Language, Silman-James Press.

- Garrett, Jesse James (2002): The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web. Indianapolis, IN: New Riders.

- Goodman, Robert M., Patrick McGrath (2002): Editing Digital Video: The Complete Creative and Technical Guide. New York: McGraw-Hill/TAB Electronics.

- Katz, Steven D. (2004): Cinematic Motion, A Michael Weise Productions Book.

- Millerson, Gerald (1994): Video Camera Techniques, Focal Press.

- Owsinski, Bobby (1999): The Mixing Engineer\\\'s Handbook. Vallejo, CA: MixBooks.

- Poynton, C. (2003): Digital Video and HDTV Algorithms and Interfaces, Morgan Kaufmann.

- Robin, M., Poulin, M. (2000): Digital Television Fundamentals, McGraw-Hill.

- Symes, P. (2004): Digital Video Compression, McGraw-Hill.

- Wang Y., Ostermann J., Zhang, Y. (2001): Video Processing and Communications, Prentice Hall.

- Wilde, Judith, Richard Wilde (2000): Visual Literacy: A Conceptual Approach to Graphic Problem Solving. New York: Watson-Guptill Pubns.

- Blaž Erzetič, Helena Gabrijelčič (2010): 3D od točke do upodobitve, druga izpopolnjena izdaja. Ljubljana: Založba Pasadena.

- http://www.adobe.com/

Načini ocenjevanja

Ustvarjalna naloga 20%, Vaje in skupinsko delo 50%, Izpit 30%

Reference nosilca

Robert Černelč se ukvarja tako s slikarstvom kot tudi s filmsko režijo, scenaristiko, scenografijo in videom. Diplomiral je iz slikarstva in videa, magistriral iz slikarstva na ALUO-ju v Ljubljani ter zaključil magistrski študij filmske režije na AGRFT-ju v Ljubljani.

Univerzitetna koda predmeta: 1DU026

Letnik: 3

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 75 ur

Vrsta predmeta: obvezni podporni modul

Jeziki: slovenščina, angleščina

Metode poučevanja in učenja:
predavanja -podajanje teoretičnih osnov -demonstracije in praktične vaje -predstavitve in zagovor izdelkov -izpit s pregledom opravljenih obveznosti in oceno izdelkov samostojno študentovo delo: -praktične vaje – samostojno delo -delo na končnem izdelku – kot del skupinskega ali samostjnega projekta -priprave na izpit