Akademija umetnosti

NM Animacija 1

Predmet se izvaja v programu:
Medijske umetnosti in prakse - 2. stopnja

Cilji in kompetence

V okviru ciljev nosilnega modula ANIMACIJA študent postopoma predela vse ključne teme, orodja in metodologije, pomembne za avtonomno produkcijsko delo na specifičnem področju animacije v okviru programa Medijskih umetnosti in praks.

-Prvi semester

-pridobitev naprednih delovnih izkušenj v animaciji s praktičnim delom,

-spoznavanje napredne terminologije in postopkov v animaciji (ekstremi, faze, vmesne faze, tempiranje, pričakovanje, interakcija, oblikovanje, vizualna stilizacija, izražanje materialov),

-celovito spoznavanje digitalnega pristopa h klasičnim animacijskim tehnikam,

-delo na konkretnih osnovnih animacijskih nalogah.

-Drugi semester

-učenje vseh stopenj profesionalnega predprodukcijskega delovnega procesa pri animiranem filmu,

-oblikovanje konceptov animiranega filma kakovosti, kakršna ustreza kontekstom festivalov, drugih javnih predvajanj in distribucije animiranih filmov,

-razvoj in oblikovanje individualnega avtorskega/umetniškega izraza na področju animiranega filma in pridobitev konkretnih izkušenj pri ustvarjanju filma ter reflektiranje sprejemanja filma v javnosti in povratnih informacij,

-obogatitev delovnih izkušenj s programsko in strojno opremo, povezano s produkcijo animiranih filmov.

-Tretji semester

-obvladovanje vseh stopenj profesionalnega produkcijskega delovnega procesa pri animiranem filmu,

-delo na končni verziji kratkega animiranega filma, ki kakovostno ustreza kontekstom festivalov, drugih javnih predvajanj in distribucije animiranih filmov,

-nadaljnji razvoj in oblikovanje individualnega avtorskega/umetniškega izraza na področju animiranega filma in pridobitev konkretnih izkušenj pri ustvarjanju filma ter reflektiranje sprejemanja filma v javnosti in povratnih informacij,

-nadaljnja obogatitev delovnih izkušenj s programsko in strojno opremo, povezano s produkcijo animiranih filmov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Splošno znanje na področju animacije in animiranega filma ter izražen interes na specifičnem interesnem področju, izkazan z likovnimi veščinami; izrazita sposobnost vizualnega in verbalnega pripovedovanja; računalniška pismenost, dokazana sposobnost dela z osnovnimi orodji za snemanje in montažo.

Vsebina

Nosilni modul ANIMACIJA vključuje širok razpon tehničnih, konceptualnih in estetskih animacijskih praks. Sestavljen je iz treh po semester dolgih predmetov oziroma izvedbenih stopenj, ki so strukturirane okrog treh ravni rezultatov (znanje in razumevanje, veščine), opredeljenih kot »raziskovanje »opredeljevanje« in »osredotočenje«, skozi katere študentje postopoma pridobijo kompetence za neodvisno produkcijo animiranih filmov na njihovem specifičnem področju.

Ta učni načrt, vključno s cilji in študijskimi rezultati, predstavlja vertikalno strukturo vseh treh semestrov, ki podpira študentovo individualno študijsko pot pri postopni pridobitvi polnih kompetenc na nosilnem modulu ANIMACIJA v programu Medijske umetnosti in prakse. Po »RAZISKOVANJU« različnih možnosti na tem področju študent »OPREDELI« svoje interesno polje in se na koncu »OSREDOTOČI« na lasten projekt.

Prvi semester, nosilni modul ANIMACIJA – »Raziskovanje«:

-spoznavanje terminologije in postopkov v animaciji (ekstremi, faziranje, izdelava vmesnih faz, tempiranje, pričakovanje, interakcija, dizajn, vizualna stilizacija, izraz materialov),

-raziskovanje različnih animacijskih tehnik: klasična risana animacija, tehnike stop motion animacije (lutkovna animacija, kolažna animacija, plastelinska animacija, piksalizacija), računalniška animacija,itd.

-raziskovanje različnih vizualnih jezikov in sredstev izražanja: risanje, kiparstvo, fotografija, računalniško modeliranje, grafika, itd.

-učenje, razvoj in uporaba osnovnih elementov animacije: scenarij in zgodboris, zasnova vizualnega koncepta, montaža, izdelava zvočne podlage,

-raziskovanje vlog v projektih v modulu Studio.

Drugi semester, nosilni modul ANIMACIJA – »Opredeljevanje«:

- študent opredeli svoj projekt in izbrana sredstva izražanja, tehnike, orodja, individualni vizualni jezik,

- razvoj projekta in njegovih faz, časovnice in produkcijskega načrta (priprava na tretji semester),

- opredelitev študentove vloge v projektih v modulu Studio,

- elementi animacije: scenarij in zgodboris, zasnova vizualnega koncepta, animacija, montaža, izdelava glasbene podlage, izgradnja razmerja med zgodbo in vizualno izkušnjo.

Tretji semester, nosilni modul ANIMACIJA – »Osredotočenje«:

-dokončanje in predprodukcija pojekta animiranega filma posamičnega avtorja,

-iskanje dodatnih virov, še posebej produkcijskih zmogljivosti,

-iskanje morebitnih koproducentov v lokalni skupnosti ,-končni zgodboris, izdelava likov, izdelava prostorov, predanimacija, začetek animacije, postprodukcijski načrt, glasbena podlaga, efekti, itd.

Po tretjem semestru študent izvede oziroma zaključi magistrski projekt v okviru modula Magistrska naloga v četrtem semestru.

Predvideni študijski rezultati

Raziskovanje

(Študent bo)

-neodvisno ustvarjal kratka animirana dela,

-neodvisno uporabljal terminologijo, orodja in postopke ter sodeloval v skupinskem delu,

-ocenjeval in kritično analiziral splošne estetske in umetniške dosežke v animaciji in na sorodnih področjih.

Opredeljevanje

(Študent bo)

-pridobil praktične izkušnje in teoretično znanje, povezano s celotno predprodukcijsko stopnjo ustvarjanja animiranega filma,

-artikuliral svoj avtorski projekt v smislu celotnega načrta ter ustrezno pripravil vse elemente za stopnjo produkcije.

Osredotočenje

(Študent bo)

- svoj umetniški projekt pripeljal do končne stopnje in zagotovil njegovo uspešno izvedbo,

-obvladal vse stopnje in elementa produkcije enimiranega filma,

- pridobil znanje in veščine, ki mu bodo omogočile neodvisno ustvarjanje animiranih filmov v skladu z vsemi profesionalnimi standardi na njihovem specifičnem področju (na področju animacije).

Temeljna literatura in viri

Obvezna:

Cavalier, Stephen: The World History of Animation, UCP 2011

Moritz, William: Optical Poetry“ – The Life And Work Of Oscar Fischinger,

Hanson, Matt :The End Of Celluloid – Film Futures In The Digitall Age, RotoVision 2004

Habjan, Ana Marija: Umjetnik Otpora – Razgovori S Vladom Kristlom

Cotta Vaz, Marc & Duignan, Patricia Rose: Industrial Light+Magic – Into the Digital Realm, Del Rey

Priporočena:

Bendazzi, Giannalberto: Cartoons, One hundred years of cinema animation, John Libbey & Company Ltd 1994.

Pilling, Jayne: A Reader in Animation Studies, John Libbey & Company Ltd 1997.

Robinson, Chris: Unsung Heroes of Animation, John Libbey & Company Ltd 2006.

Shaw, Susannah: Stop Motion: Craft Skills for Model Animation, Focal Press 2008

Williams, Richard: The Animators Survival Kit, Faber and Faber Ltd 2001.

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): – redne naloge v skladu z učnim načrtom – končna dokumentacija s predstavitvijo – ustni izpit Struktura ocene: 50% redne naloge 20% končna dokumentacija 30% končna predstavitev oziroma ustni izpit

Reference nosilca

Rastko Ćirić

Redni profesor ilustracije in animacije ter ustanovitelj oddelka za animacijo na Fakulteti uporabnih umetnosti Univerze za umetnost v Beogradu Rastko Ćirić je svoja dela predstavil na več kot 35 samostojnih razstavah na področju bivše Jugoslavije in širom po svetu. Kot ilustrator in pisec sodeluje s Politikinim Zabavnikom, med letoma 2002 in 2004 je ilustriral za New York Times Book Review. Ćirić je avtor štirinajstih animiranih filmov, ki so prejeli kopico nagrad. Član Art Directors kluba Srbija. Diplomiral je na grafičnem oddelku Fakultete uporabnih umetnosti Univerze za umetnost v Beogradu.

Univerzitetna koda predmeta: 1MU001

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 8

Metode poučevanja in učenja:
oblike dela: - frontalna oblika poučevanja - samostojno delo študentov - seminarske diskusije - spletno delo in komunikacija - individualna srečanja in srečanja v manjših skupinah z mentorjem - interne predstavitve metode dela: - analiza in sinteza podatkov - delo s sekundarnimi viri - govorne in pisne diskusije - razvoj in oblikovanje (medijsko obogatenega) besedila - predstavitev podatkov