Akademija umetnosti

NM Film 1

Predmet se izvaja v programu:
Medijske umetnosti in prakse - 2. stopnja

Cilji in kompetence

V okviru ciljev nosilnega modula FILM študent postopoma predela vse ključne teme, orodja in metodologije, pomembne za avtonomno produkcijsko delo na specifičnem področju filma v okviru programa Medijskih umetnosti in praks.

- študent izoblikuje formalni, analitični in kritični besednjak za razumevanje in razpravljanje o kreativnem delu v filmu,

- študent se razvije v profesionalnega ustvarjalca filmov z različnih tematskih področij,

- študent pridobi dober pregled in obvladovanje vsega ključnega znanja in veščin na specifičnem področju filma,

- študent avtonomno in konsistentno zasnuje, razvije in izvede koherenten produkcijski projekt na specifičnem področju filma

- študent goji raziskovanje novih oblik, vizualnih izrazov in pripovednih oziroma nepripovednih možnosti v filmu, tudi s pomočjo vpliva raziskovanja povezanih medijev v programu,

- študent diskutira in interpretira svoje delo, tako govorno kot v pisni obliki in tudi z uporabo drugih, nestandardnih medijev komunikacije in prezentacije.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Splošno znanje na področju filma in sorodnih medijev ter izražen interes na specifičnem področju znotraj filma; izrazita sposobnost vizualnega oziroma verbalnega pripovedovanja (video in fotografija, lahko tudi risanje, stripi); računalniška pismenost, dokazano obvladovanje standardnih (akademskih oziroma profesionalnih) orodij za snemanje in urejanje.

Vsebina

Nosilni modul FILM je sestavljen iz treh po en semester dolgih predmetov, ki so strukturirani okoli treh ravni rezultatov (znanje in razumevanje, veščine), opredeljenih kot »raziskovanje«, »opredeljevanje« in »osredotočenje«, skozi katere študentje pridobijo kompetence za avtonomno ustvarjanje filmov* (*študent ima kompetence za vse te vloge, a se specializira za le dve ali tri: režija, montaža, kamera, scenarij, produkcija).

Prvi semester, nosilni modul FILM – »Raziskovanje«:

- raziskovanje različnih video tehnik in elementov filmske produkcije:

- kader in pomen montaže,

- pomen zgodbe, scenarija,

- zgodboris in priprava na produkcijo,

- analiza osnovih faz: predprodukcija, produkcija, postprodukcija.

- raziskovanje različnih vizualnih/filmskih jezikov in izraznih sredstev z analizo primerov in praktičnim delom s kamero

- raziskovanje študentovega individualnega jezika, povezanega s filmom

- razvoj in uporaba osnovnih elementov filmske produkcije na kratkih projektih

- začetna/raziskovalna zasnova projekta: različni individualni filmski koncepti in izrazi (povezani s projektom v modulu Studio oziroma končnim magistrskim projektom),

- začetni/raziskovalni načrt projekta: raziskovanje različnih možnosti in pregled sredstev (lastnih izkušenj, opreme, financ, časa, itd., povezanih s projektom v modulu Studio oziroma končnim magistrskim projektom)

- raziskovanje (lastnih in drugih) vlog in kompetenc v projektu

Drugi semester, nosilni modul FILM – »Opredeljevanje«:

Opredeljevanje študentovega lastnega projekta in izbranih sredstev izražanja, tehnik, orodij in individualnega vizualnega/filmskega jezika.

Opredeljevanje študentove lastne vloge in kompetenc v projektih v modulu Studio v povezavi z lastnim projektom.

Opredeljevanje individualnega projekta s kompleksno idejo.

Razvoj projekta in njegovih faz, časovnice in produkcijskega načrta (priprava na tretji semester).

- ustvarjanje in karakterizacija posameznih likov v skladu z načeli igranega filma,

- strukturiranje in izvedba zgodbe v nelinearnem načinu izražanja,

- strukturiranje kadrov v različnih žanrih,

- analiza izraznih pristopov k različnim žanrom in disciplinam,

- uporaba estetskih in tehnoloških možnosti za specifične izrazne načine,

- nadaljnji razvoj in uporaba elementov filma kot priprava na študentov magistrski projekt.

Osredotočenje na produkcijski proces študentovega lastnega projekta z:

- opredelitvijo zasnove projekta: avtonomni razvoj scenarističnih in filmskih konceptov in izraznih oblik (v povezavi s končnim magistrskim projektom oziroma projektom v modulu Studio),

- opredelitvijo projektnega načrta: upravljanje sredstev (veščin/znanja/kadrov, opreme, financ, časa, itd., povezanih s končnim magistrskim projektom oziroma projektom v modulu Studio),

- opredelitvijo vlog in kompetenc v magistrskem projektu oziroma projektu v modulu Studio.

Tretji semester, nosilni modul FILM – »Osredotočenje«:

- delo na študentovih pripravah na končni projekt: končne korekcije zgodborisa, delo z igralci, praktično delo s kamero, filmske lokacije, fotografske študije…

- končne priprave na snemanje filma

Osredotočenje na proces produkcije študentovega lastnega projekta: študent se osredotoči oziroma ostane osredotočen na (saj naj bi se pri filmu ta proces začel že na koncu drugega semestra):

- projektni načrt: avtonomno upravljanje z viri (človeški viri, oprema, finance, čas, itd., povezani s končnim magistrskim projektom).

- vloge in kompetence pri magistrskem projektu (lastne in morebitnih sodelujočih),

- izvedba projekta: v skladu z načrtom začeti in zaključiti koncept magistrskega projekta.

Po tretjem semestru študent izvede oziroma zaključi magistrski projekt v okviru modula Magistrska naloga v četrtem semestru.

Predvideni študijski rezultati

Znanje:

(Študent na koncu tega modula glede na raven »raziskovanje«, »opredeljevanje« ali »osredotočenje«...)

- razume zgodovinski in konceptualni razvoj filmskega medija kot umetniške zvrsti ter filmske kritike in drugih povezanih diskurzov,

- razvije globje razumevanje o sodobnih aktualnih vprašanjih in formalnih strategijah v izbranem razponu filmskih produkcijskih praks in se specializira znotraj enega področja,

- avtonomno kritično in argumentirano razpravlja o svojem delu in o delu drugih.

Veščine: (Študent glede na raven »raziskovanje«, »opredeljevanje« ali »osredotočenje«...)

- zmore formalno in vsebinsko analizo fimskega umetniškega dela,

- tehnično, formalno in konceptualno razširi svoj kreativni repertoar na področju filma,

- opredeli, načrtuje, organizira in izvaja projektno delo, pri tem pa izkazuje sposobnost avtonomnega odločanja in spremljanja procesa,

- učinkovito deluje kot avtonomen produkcijski koordinator in avtor, in sicer v kolaborativnem okolju med mentorji, strokovnjaki in akademskimi kolegi.

Temeljna literatura in viri

Obvezna:

- Pam Cook, Knjiga o filmu, (UMCO d.d. 2007)

- Robert Mckee, Zgodba: substanca, struktura, stil in načela scenarističnega pisanja, (UMCO d.d. 2008)

- Jovan Jovanović, Uvod v filmsko mišljenje, (UMCO d.d. 2008)

- Stojan Pelko, Podoba misli, (Študentska založba 2005)

- Hanif Kureishi, Mavrično znamenje in drugi spisi (CZ, 2000)

- L. Gianetti: Razumeti film, (Umco, 2009)

Priporočena:

- Rajko Grlić, How to make your Movie: An Interactive Film school (http://www.rajkogrlic.com/other-projects/)

- D. Bordwell, O povijesti filmskog stila, (Hrvatski filmski savez, 2005)

- Andre Bazin, Kaj je film, (Ljubljana : Kino, 2010)

- David A. Cook, Istoria filma, (Beograd : Clio, 2005-2007)

- J.Dudley Andrew, Glavne filmske teorije, (Beograd : Institut za film, 1980)

- Elliot Grove, 130 projektov za uvod v snemanje filmov (Ljubljana, Umco & Slovenska kinoteka, 2010)

- Bojan Kavčič, Zdenko Vrdlovec, Filmski leksikon, (Ljubljana : Modrijan, 1999)

- M. Močnik (ur.),Lekcija teme (Zbornik filmske teorije), (Državna založba Slovenije,1987)

- Vladimir Petrić, Pregled filmskih zvrsti in žanrov, Ljubljana, (Prosvetni servis, 1971)

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): – redne naloge v skladu z učnim načrtom – končna dokumentacija s predstavitvijo – ustni izpit Struktura ocene: 50% redne naloge 20% končna dokumentacija30% končna predstavitev oziroma ustni izpit

Reference nosilca

Rajko Grlić

Filmi režiserja in scenarista Rajka Grlića so bili prikazani v kinematografih na vseh petih kontinentih ter vklju..eni v

tekmovalne programe vodilnih svetovnih filmskih festivalov, za..enši s canskim, in prejeli kopico odmevnih mednarodnih

nagrad. Poleg vrste kratkih in dokumentarnih je posnel enajst celove..ernih igranih filmov (kot režiser in scenarist),

sodeloval pri nadaljnjih petih kot scenarist ter petih kot producent. Napisal, režiral in produciral je How to Make Your

Movie; An Interactive Film School, ki je dobil osem mednarodnih nagrad, vklju..no z New York Grand Prix za najboljšo

multimedijo leta 1998. Je umetniški direktor Motovunskega filmskega festivala. Redno predava film na Univerzi Ohio,

ZDA.

Univerzitetna koda predmeta: 1MU002

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 8

Vrsta predmeta: nosilni modul

Metode poučevanja in učenja:
oblike dela: - frontalna oblika poučevanja - samostojno delo študentov - seminarske diskusije - spletno delo in komunikacija - individualna srečanja in srečanja v manjših skupinah z mentorjem - interne predstavitve metode dela: - analiza in sinteza podatkov - delo s sekundarnimi viri - govorne in pisne diskusije - razvoj in oblikovanje (medijsko obogatenega) besedila - predstavitev podatkov