Fakulteta za humanistiko

Simpozij Škrabčevi dnevi 10

13. oktober 2017, Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, predavalnica P-1

V petek, 13. oktobra 2017, vas toplo vabimo na letošnje Škrabčeve dneve. Simpozij, posvečen jezikoslovju, brez omejitev glede na podpodročje, temo, preučevani jezik, pristop in metodologijo, skupaj organizirajo Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici. Srečanje bo tudi letos gostila Univerza v Novi Gorici.

PROGRAM SIMPOZIJA

9.00–9.30

Sprejem referentov in prijava

9.30–10.00

Pozdravna nagovora

10.00–10.30

IRENA OREL: Prvi slovensko-italijanski slovar Vodnikove priredbe Linhartove komedije Veseli dan ali Matiček se ženi v slovnici Vincenca Franula Weissenthurna Saggio grammaticale italiano-cragnolino (1811) (Ob Franulovi 200-letnici smrti)

VLADO NARTNIK: Od nizanja prislovov do določnega člena pridevnikov

10.30–11.00

HERTA MAURER-LAUSEGGER: Koroška duhouna branua molitoune bvkvize Andreja Schusterja – Drabosnjaka

LANKO MARUŠIČ in PETRA MIŠMAŠ: Povezovanje hierarhije pridevnikov v samostalniški zvezi in kognicije

11.00–11.30

JANUŠKA GOSTENČNIK: Umik novega dolgega akuta v slovenskih narečjih

JERICA SNOJ: Leksikalna sinonimija kot predmet slovarskega prikaza

11.30–12.00

ANJA BENKO: Fonološki opis govora Brdinj v Občini Ravne na Koroškem

LUKA HORJAK: Izgovor slovenskih besed v nemških pravorečnih slovarjih

12.00–12.30

TJAŠA JAKOP: Kraški govor Sovodenj ob Soči

HELENA DOBROVOLJC, ALEKSANDRA BIZJAK KONČAR in TINA LENGAR VEROVNIK: Spletna Jezikovna svetovalnica za slovenski jezik in normativne zadrege uporabnikov in jezikoslovcev

12.30–14.00

Odmor za kosilo

14.00–14.30

JOŽICA ŠKOFIC: Pridevniška beseda v kroparskem govoru

14.30–15.00

SUZANA TODOROVIĆ: Različnost dekanskega in škofijskega govora rižanske podnarečne skupine slovenskega istrskega narečja pri rabi domačih in romanskih izrazov

15.00–15.30

MIJA BON: Pomenska motivacija hišnih imen v Bovcu

15.30–16.00

KARIN MARC BRATINA: Frazeologija istrskega in kraškega narečja – medjezikovna in kulturnosemantična analiza

16.00–16.30

Odmor za kavo

16.30–17.00

PETRA MIŠMAŠ, TJAŠA POPOVIĆ in ROK ŽAUCER: Kaj nam usvajanje nejezikovnih prvin pove o ustroju jezika

17.00–17.30

MATIC PAVLIČ: Ujemalna kretnja v slovenskem znakovnem jeziku (SZJ): pomožnik, predlog ali aplikativ

17.30–18.00

DAVID BIZJAK: Prispevek jezikoslovca Josefa Marcheta k ozaveščanju furlanske identitete

18.00–18.30

Zaključek konference

Vabljeni!