Fakulteta za humanistiko

Temeljne zgodovinske znanosti

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Kulturna zgodovina

Cilji in kompetence

Poglavitni cilj predmeta je priprava študentov na samostojno delo z originalnimi zgodovinskimi viri.

Pri tem predmetu študentje razvijajo predvsem naslednje kompetence:

branje srednjeveških latinskih pisav, poznavanje strukture in funkcije različnih zgodovinskih virov, poznavanje različnih zgodovinskih koledarskih sistemov, spoznavanje načinov in metodologije objavljanja zgodovinskih virov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Študij se po vertikali navezuje na znanja, ki so jih študenti pridobili v prvih dveh letnikih , pogoj za uspešno vključitev v delo je obvladovanje izbirnega tujega jezika (nemščine ali latinščine). Po horizontali se povezuje predvsem s predmeti Arhivistika, Kultura fevdalizma in Kulturna zgodovina slovenskega prostora.

Vsebina

Latinska paleografija – teoretični problemi in vaje iz branja dokumentov.

Diplomatika – spoznavanje temeljnih načel ter relevantnih vrst javnih in zasebnih dokumentov, njihove strukture in zakonitosti.

Kronologija – koledarski sistemi srednjeevropskega in mediteranskega prostora.

Osnove heraldike in sfragistike.

Historična metrologija – sistemi utežnih, dolžinskih, prostorninskih in ostalih mer v slovenskem prostoru.

Historična topografija – priročniki in temeljni virov ter načini identifikacije toponimov v zgodovinskih virih.

Ekdotika – načini in metodologija objavljanja zgodovinskih virov.

Predvideni študijski rezultati

Študenti so sposobni uporabljati originalne zgodovinske vire pri zgodovinskih raziskavah; prebrati besedilo v stari pisavi, datirati dokument, ga analizirati (razbrati njegovo funkcijo in strukturo, določiti vrednost oz. relevantnost za dotično raziskavo) in ga umestiti v širši vsebinski kontekst.

Temeljna literatura in viri

– Stipišić, Jakov. Pomoćne povijesne znanosti u teoriji in praksi. Zagreb: Školska knjiga, 1972, 21985.

– Novak, Viktor. Latinska paleografija. Beograd: Naučna knjiga, 1952, 21981, 31991.

– Kos, Dušan. Pismo, pisava, pisar. Prispevek k zgodovini kranjskih listin do l. 1300. Gradivo in razprave 14. Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana, 1994.

– Capelli, Adriano. Lexicon Abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane usate nelle carte e codici specilamente del medio evo. Milano: Ulrico Hoepli, 1899 (in še več izdaj do 1999).

– Erben, W., L. Schmitz-Kallenberg in O. Redlich. Urkundenlehre I (Allgemeine Einleitung zur Urkundenlehre; Die Kaiser- und Königsurkunden des Mittelalters). III. (Die Privaturkunden des Mittelalters). Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte IV. München – Berlin; Oldenbourg , 1907, 1911.

– Štih, Peter. Začetki in razmah listinskega pismenstva na ozemlju Slovenije do konca 11. stoletja. Zgodovinski časopis 57 (2003) , str. 279–290.

– Grotefend, Hermann. Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Hannover: Hahnsche Buchhaltung, 1891 (in še več izdaj do 2007).

– Otorepec, Božo. Srednjeveški pečati in grbi mest in trgov na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica, 1988.

– Vilfan, Sergij. Prispevek k zgodovini mer na Slovenskem s posebnim ozirom na ljubljansko mero (16. – 19. stoletje). Zgodovinski časopis 8 (1954), str. 27–86.

– Vilfan, Sergej. Temelji in razvoj denarnih sistemov v slovenskih deželah do 17. stoletja. Zgodovinski časopis 40 (1986), str. 397–412.

– Trapp, Wolfgang. Kleines Hanbuch der Masse, Zahlen, Gewichte und der Zeitrechnung. Stuttgart: Reclam, 31992.

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga in ustni izpit. Seminarska naloga je pogoj za opravljanje izpita.

Reference nosilca

Doc. dr. Matjaž Bizjak, višji znanstveni sodelavec Zgodovinskega inštituta ZRC SAZU, raziskuje srednjeveško zgodovino, pri čemer se deloma posveča gospodarskim temam, predvsem pa se ukvarja z temeljnimi raziskavami in ediranjem originalnih zgodovinskih virov.

BIZJAK, Matjaž. Srednjeveški urbarji za Slovenijo. 5, Urbarji briksenske škofije, = (Die Urbare des Hochstifts Brixen) : 1253-1464, (Thesaurus memoriae, Fontes, 3). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006.

PREINFALK, Miha, BIZJAK, Matjaž. Turjaška knjiga listin. 1, Listine zasebnih arhivov Kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov), (Thesaurus memoriae, Fontes, 6). Ljubljana: Založba ZRC, 2008.

BIZJAK, Matjaž, PREINFALK, Miha. Turjaška knjiga listin. 2, Dokumenti 15. stoletja, (Thesaurus memoriae, Fontes, 8). Ljubljana: Založba ZRC, 2009.

BIZJAK, Matjaž, ŽIŽEK, Aleksander. Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov : 1457-1513. Celje: Zgodovinski arhiv; Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2010.

BIZJAK, Matjaž. Srednjeveški obračuni freisinške škofije. Del 1–7, Obračuni gospostva Škofja Loka 1396-1491 in Klevevž 1395-1487 = Medieval accounts of the Freising Diocese. Part 1–7, Accounts of the Škofja Loka estate 1396-1491 and Klevevž estate 1395-1487. Loški razgledi, ISSN 0459-8210, 2005–2012, 52–59, str. 11–14 + (1–28); 315-368; 353-380; 435-458; 435-462; 385-412; 409-442.

BIZJAK, Matjaž. Medieval account books as a source for environmental history. V: ŠTIH, Peter (ur.), ZWITTER, Žiga (ur.). Man, nature and environment between the northern Adriatic and the eastern Alps in premodern times, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531, 48). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts: Historical Association of Slovenia, 2014, str. 124-143.

BIZJAK, Matjaž. Gallenberški listinski arhiv in rodbinska genealogija. Zgodovinski časopis, ISSN 0350-5774, 2011, letn. 65, št. 3/4, str. 248-291.

BIZJAK, Matjaž. Urbarji srednjega veka. V: BIZJAK, Matjaž (ur.), ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana (ur.). Urbarji na Slovenskem skozi stoletja. 1. izd. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2016, str. 21-33.

BIZJAK, Matjaž. Listina o izgradnji in posvetitvi lastniške cerkve v Lescah. V: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ur.), ŠTEFANAC, Samo (ur.). Historia artis magistra : amicorum discipulorumque munuscula Johanni Höfler septuagenario dicata. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2012, cop. 2013, str. 33-42.

BIZJAK, Matjaž. Denarni sistemi in razmerja v 14. in prvi polovici 15. stoletja. V: LAZAR, Tomaž. Vitezi, najemniki in smodnik : vojskovanje na Slovenskem v poznem srednjem veku, (Zbirka Slovenska kulturna dediščina). 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2012, str. 143-145.

BIZJAK, Matjaž. Trije urbarji iz turjaškega arhiva. V: KOMAN, Dušan (ur.), et al. Sedemdeset let Biblioteke Slovenske akademije znanosti in umetnosti, (Biblioteka, 13). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2008, str. 119-151.

Univerzitetna koda predmeta: 1KZ010

Letnik: 3

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 8

Obseg:

  • Predavanja: 60 ur
  • Seminar: 45 ur
  • Samostojno delo: 135 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenščina

Metode poučevanja in učenja:
predavanja. seminarske vaje. vodeno in samostojno seminarsko delo. predstavitev seminarske naloge z diskusijo.