Fakulteta za humanistiko

Osnove računalništva

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom posredovati temeljna znanja računalništva in informatike. Študente bo usposobil za samostojno uporabo programskih orodij, ki jim bodo koristila v času študija ter kasneje pri iskanju informacij in izdelavi poročil, projektnih nalog, predstavitev in drugega gradiva.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet je namenjen začetnikom na področju računalništva, zato predznanje s tega področja ni nujno, je pa koristno.

Vsebina

 • Temeljna znanja računalništva:

◦ – Računalnik, njegov razvoj in uporaba

◦ – Osnove informatike

◦ – Zgradba in delovanje računalnika

◦ – Strojna in programska oprema računalnika

◦ – Računalniška omrežja in internet

◦ – Trendi na področju računalništva

 • osnovna znanja, ki so potrebna za računalniško obdelavo in analizo besedil v jezikoslovju
 • uporaba interneta kot vira informacij in orodij za delo jezikoslovcev
 • uporaba elektronskih slovarjev in konkordančnikov

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo ob koncu predmeta sposobni razumeti in uporabljati:

 • računalnike in njegove komponente,
 • osnovne koncepte računalništva in informatike
 • različne vhodne in izhodne naprave
 • strojno in programsko opremo računalnika
 • različne uporabniške programske opreme
 • internetnih virov

Temeljna literatura in viri

 • Baloh, P., Vrečar, P. (2011). Ob praktičnih primerih skozi Microsoft Office 2010. Ljubljana: Pasadena.
 • Gorjanc, V. (2005). Uvod v korpusno jezikoslovje. Domžale: Izolit.
 • Gradišar, M., Jaklič, J., Turk, T. (2012). Osnove poslovne informatike. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
 • Suhadolc, J. (2007). Nove priložnosti e-komuniciranja. Ljubljana: GV Založba.
 • Šuler, A. (2010). Spoznajmo Windows 7. Šempeter pri Gorici: Flamingo.
 • Šuler, R., Šuler, A. (2010). Spoznajmo Office 2010. Šempeter pri Gorici: Flamingo.
 • Vidmar, T. (2011). Računalniška omrežja z internetnimi storitvami. Ljubljana: Pasadena.
 • Vičič, J. (2012). Hitra postavitev prevajalnih sistemov na osnovi pravil za sorodne naravne jezike: doktorska disertacija. Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko. Dostopno na: http://eprints.fri.uni-lj.si/1778/1/Vičič1.pdf
 • Vintar, Š. (2008). Terminologija: terminološka veda in računalniško podprta terminografija. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Wechtersbach, R., Lokar, M. (2005). Informatika. Ljubljana: DZS.

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen pisni izpit (60%) in individualna seminarska naloga (40%) z ustnim zagovorom. Pozitivno ocenjena seminarska naloga z ustnim zagovorom je pogoj za pripustitev k pisnemu izpitu. S seminarsko nalogo se preveri usposobljenost za uporabo programskih orodij za pisno in ustno predstavljanje izbranih tem s področja računalništva. S pisnim izpitom se ocenjuje poznavanje temeljnih konceptov računalništva in informatike ter razumevanje zgradbe in delovanja računalnika in računalniških mrež.

Reference nosilca

Doc. dr. Ingird Petrič je raziskovalka Centra za sisteme in informacijske tehnologije Univerze v Novi Gorici. Njena glavna raziskovalna področja so povezana s podatkovnimi sistemi, tekstovnim rudarjenjem, odkrivanjem znanja, poslovno informatiko in bioinformatiko. Doktorat je opravila na študijskem programu Novi mediji in e-znanost (sedanji program Informacijske in komunikacijske tehnologije) na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana v Ljubljani. Njeno doktorsko raziskovalno delo je vodilo v razvoj algoritma in programskega orodja, ki omogoča raziskovalno analizo obsežnih korpusov besedil. Njen raziskovalni pristop je bil uporabljen za odkrivanje povezav med konteksti v okviru EU OP7-2118998 projekta BISON – Bisociation Network for Creative Information Discovery.

Izbrane objave:

PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Outlier detection in cross-context link discovery for creative literature mining. Comput. j., 2012, vol. 55, no. 1, str. 47-61, doi: 10.1093/comjnl/bxq074. [COBISS.SI-ID 1621243]

PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta. Literature mining method RaJoLink for uncovering relations between biomedical concepts. Journal of biomedical informatics, apr. 2009, vol. 42, no. 2, str. 219-227, ilustr., doi: 10.1016/j.jbi.2008.08.004. [COBISS.SI-ID 929787]

PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Bisociative knowledge discovery by literature outlier detection. V: BERTHOLD, Michael R. (ur.). Bisociative knowledge discovery : an introduction to concept, algorithms, tools, and applications, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 7250). Heidelberg [etc.]: Springer, 2012, str. 313-324, doi: 10.1007/978-3-642-31830-6_22. [COBISS.SI-ID 2413307]

PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan. Ontological representation of virtual business communities : how to find right business partners. V: CRUZ-CUNHA, Maria Manuela (ur.), VARAJAO, Joao (ur.). Innovations in smes and conducting e-business : technologies, trends and solutions, (Premier reference source). Hershey; New York; London: Information Science Reference: Igi Global, 2011, str. 263-277. [COBISS.SI-ID 24864295]

Univerzitetna koda predmeta: 1SI217

Letnik: 1

Semester: poletni

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 3

Obseg:

 • Predavanja: 15 ur
 • Vaje: 45 ur
 • Druge oblike študija: 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • seminarske vaje, pri katerih študentje spoznajo in praktično uporabljajo osnovna programska orodja ter doma ali na vajah samostojno obdelajo izbrano tematiko s področja računalništva • predstavitev individualne seminarske naloge in diskusija o njej v seminarju