Fakulteta za humanistiko

Psiholingvistika

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Namen predmeta je podati študentom osnovna znanja psihologije govora (sprejemanje, tvorjenje, razumevanje jezika), seznanitev z organizacijo jezikovnih funkcij v možganih in spoznavanje razvoja otroškega govora.

Pridobljene kompetence:

 • Sposobnost prepoznavanja zanimivih raziskovalnih tem na področju psiholingvistike
 • Študenti pridobijo kompetence za iskanje, branje ter kritično ovrednotenje strokovne literature.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z ostalimi jezikoslovnimi predmeti na tem programu.

Vsebina

 • Uvod v psiholingvistiko.
 • Psihološki temelji sprejemanja, tvorjenja ter razumevanja jezika
 • Osnove eksperimentalne metodologije v psiholingvistiki
 • Usvajanje jezika v otroštvu.

Predvideni študijski rezultati

 • Poznavanje osnov psiholingvistike in vrojenosti jezika
 • Poznavanje osnov sprejemanja, tvorjenja, razumevanja jezika
 • Poznavanje osnov usvajanjaotroškega govora

Temeljna literatura in viri

 • Teržan Kopecky, Karmen (2001): Psihološke dimenzije jezikovnih ravnanj. Maribor: Pedagoška fakulteta.
 • Altmann, Gerry T.M. (1997): The Ascent of Babel. An Exploration of Language, Mind, and Understanding. Oxford: Oxford University Press.
 • Kranjc, Simona (1990): Razvoj govora predšolskih otrok. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
 • Pinker, Steven (1994): The Language Instinct : How the Mind Creates Language. William Morrow and Company.
 • Prebeg – Vilke, Mirjana (1995): Otrok in jeziki. Materinščina in drugi jeziki naših otrok. Ljubljana: Sanjska knjiga.
 • Marjanovič – Umek, Ljubica (1990): Mišljenje in govor predšolskega otroka. Ljubljana: Državna založba Slovenije. Teoretični del (str. 11-59).

Načini ocenjevanja

 • Redna prisotnost in aktivna udeležba na predavanjih in vajah (10 %). • 3 ali 4 domače naloge (20 %). • pisni ali ustni izpit iz celotne snovi predmeta (70 %).

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.

Univerzitetna koda predmeta: 1SI309

Letnik: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 4

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 30 ur
 • Samostojno delo: 60 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • vaje vezane na pripravo psiholingvističnih eksperimentov • individualno delo v okviru domačih nalog.