Fakulteta za humanistiko

Lektorat angleškega jezika 4

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Študenti osvojijo znanje jezikovne in vsebinske analize bolj zahtevnih besedil in humanističnih tem v angleškem jeziku. Sposobni bodo precej fluentno, ali bolj fluentno, pisati o bolj kompleksnih temah, ter pripraviti in predstaviti izbrano relevantno temo. Obenem bodo sposobni nadalje razvijati razumevanje humanističnih tem v angleškem jeziku.

Splošni cilj predmeta: raven C1 (po CEFR evropski lestvici znanja tujega jezika).

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Obvezno – gimnazijsko ali srednješolsko znanje angleškega jezika.

Zaželjeno – znanje angleškega jezika, osvojeno pri predmetih Lektorat angleškega jezika 1, Lektorat angleškega jezika 2, ali Lektorat angleškega jezika 3.

Pogoji za pristop k izpitu:

  • prisotnost na predavanjih in vajah 80%,
  • seminarska naloga (esej in predstavitev).

Vsebina

Lektorat angleškega jezika 4 temelji na razumevanju, jezikovni in vsebinski analizi izbranih humanističnih tem v angleškem jeziku.

Evropski roman 19. stoletja.

Angleški roman 19. stoletja.

Jung: razumevanje psihe.

Jung: človek in njegovi simboli.

Jung: Aion.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Proti koncu predavanj študent pripravi seminarsko nalogo (esej na humanistično temo in ustno predstavitev).
Poznavanje in razumevanje bolj kompleksne angleške skladnje.

Poznavanje in razumevanje bolj kompleksnih humanističnih tem v angleškem jeziku.

Razvijanje kritičnega razmišljanja.

Razvijanje subjektivnega razmišljanja.

Temeljna literatura in viri

Auerbach, Erich. Mimesis: the Representation of Reality in Western Literature. Princeton: Princeton University Press. 2003.

Austen, Jane. Sense and Sensibility. Oxford: Oxford University Press. 2008.

Austen, Jane. Emma. Oxford: Oxford University Press. 2008.

Jenkins, Richard. A Fine Brush on Ivory: An Appreciation of Jane Austen. Oxford: Oxford University Press. 2004.

Jung. The Symbolic Life. London: Routledge. (trans. R.F. C. Hull) 1993.

Jung, C. G. Memories, Dreams, Reflections. New York: Random House. (trans. Richard and Clara Winston). 1989.

Jung, C. G. Man in Literature, Art and Philosophy. Princeton: Princeton University Press. (trans. R.F. C. Hull) 1978.

Jung, C. G. Aion. Princeton: Princeton University Press. (trans. R.F. C. Hull) 1978.

Waugh, Patricia (ed.). Literary Theory and Criticism. Oxford: Oxford University Press. 2006.

Načini ocenjevanja

– seminarska naloga 
(30%) – pisni izpit (70%)

Reference nosilca

Milena Kovačević je diplomirala angleški jezik in književnost, in primerjalno književnost na Univerzi v Zagrebu (utemeljena leta 1669).

Magistrirala iz področja angleški jezik na isti univerzi.

Strokovno delo: Filozofska fakulteta v Zagrebu, British Council v Zagrebu.

V britanski diplomaciji: strokovno izpopolnjevanje v Združenem kraljevstvu.

Profesorica angleškega jezika na Univerzi v Novi Gorici, Slovenija.

Predavanja na univerzah v Franciji (Pariz Nanterre, Dijon), Angliji (Norwich), Italiji (Bergamo), Danskem (Aarhus), Grčiji (Thessaloniki).

Priljubljene teme: angleška književnost, primerjalna književnost, Carl Gustav Jung.

Univerzitetna koda predmeta: 1SL243

Letnik: 2

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 4

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Samostojno delo: 60 ur

Vrsta predmeta: obvezni izbirni predmet

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • vaje • seminarska naloga (esej in predstavitev)