Fakulteta za humanistiko

Lektorat italijanskega jezika 4

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Študent nadaljuje s spoznavanjem modernega italijanskega jezika na vseh ravneh, od fonološke do besedilnoskladenjske in se usposablja za uspešno komuniciranje v tem jeziku.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Vključijo se lahko študentje, ki so imajo predhodno stopnjo znanja – ki ustreza približno ravni A2.

Vsebina

Ob temah iz vsakdanjega življenja (film, glasba, umetnost, prostočasne dejavnosti) spoznavanje časov (predpretekli) in naklonov (želelni, konjunktiv), usvajanje prvin italijanske skladnje (podredja, priredja). Razvijanje slušnih, govornih, pisnih in bralnih spretnosti s pomočjo ustreznih besedilnih modelov in ob ustreznih avdiovizualnih pripomočkih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent usvoji znanja in zmožnosti sporazumevanja v tujem jeziku: sprejema besedila, izraža in razlaga pojme, dejstva, misli in mnenja; tvori besedila v ustreznih sporočanjskih okoliščinah; sporazumeva se o temah s svojega strokovnega področja; razume in sprejema različnost kultur svojega in it. naroda.

Temeljna literatura in viri

  • Matteo La Grassa: L’Italiano all’Università 1 in 2, Edilingua
  • M. Dardano, P. Trifone, La nuova grammatica della lingua italiana. Zanichelli, Bologna, 1997
  • R. Lesina, Il manuale di stile: Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea. Zanichelli, Bologna, 1986
  • M. T. Serafini, Come si scrive. Bompiani, Milano, 1992
  • Drugo pri predavanjih in vajah razdeljeno oz. priporočeno gradivo (enojezični in dvojezični slovarji, slovar sinonimov, prospekti), odlomki iz it. leposlovja in izvirna publicistična besedila./ Other study materials provided or recommended during the lectures and tutorials (mono- and bilingual dictionaries, thesauri, brochures), excerpts from Italian literary and non-literary authentic texts.

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen kolokvij po prvi polovici predavanj. Uspešno opravljen izpit (pisni in ustni) po končanih predavanjih.

Reference nosilca

Karla Božič je od leta 1977 do upokojitve leta 2010 poučevala italijanski in štiri leta tudi francoski jezik na Srednji ekonomski in trgovski šoli. Vsa leta je poučevala tudi v enotah za odrasle, občasno pa je vodila tečaje za odrasle pri različnih šolah.

Oktobra leta 2000 se je habilitirala za predavateljico in do leta 2007 predavala na Fakulteti za turizem v Portorožu. Leta 2009 je bila imenovana za predavateljico tudi na Višji šoli za poslovno izobraževanje Leila v Ljubljani.

Med svojim rednim delom je bila mentor številnim učiteljem pripravnikom in imela tudi hospitacijske nastope za študente italijanskega jezika s Filozofske fakultete v Ljubljani.

Od leta 1995 do leta 2000 je bila članica republiške maturitetne komisije za italijanščino, ta leta in tudi kasneje pa je sodelovala kot zunanja ocenjevalka ter pri pripravi maturitetnega izpitnega kataloga. Še vedno sodeluje z Državnim izpitnim centrom kot recenzentka izpitnih pol.

Univerzitetna koda predmeta: 1SL244

Letnik: 2

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 4

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Samostojno delo: 60 ur

Vrsta predmeta: obvezni izbirni predmet

Jeziki: italijanski

Metode poučevanja in učenja:
študent aktivno sodeluje na predavanjih, ki se prepletajo z vajami (zahteva se vsaj 80-odstotna prisotnost). prevladuje frontalni način dela, ki se kombinira s skupinskim delom in delom v dvojicah. glavna poučevalna metoda je dialog oz. konverzacija. delo z učbenikom dopolnjuje uporaba ikt: interneta, cd-ja z italijanskimi teksti in glasbo, video odlomkov iz it. filmov in drugih posnetkov.