Fakulteta za humanistiko

Lektorat italijanskega jezika 4

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Študent nadaljuje s spoznavanjem modernega italijanskega jezika na vseh ravneh, od fonološke do besedilnoskladenjske in se usposablja za uspešno komuniciranje v tem jeziku.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Vključijo se lahko študentje, ki so imajo predhodno stopnjo znanja – ki ustreza približno ravni A2.

Vsebina

Ob temah iz vsakdanjega življenja (film, glasba, umetnost, prostočasne dejavnosti) spoznavanje časov (predpretekli) in naklonov (želelni, konjunktiv), usvajanje prvin italijanske skladnje (podredja, priredja). Razvijanje slušnih, govornih, pisnih in bralnih spretnosti s pomočjo ustreznih besedilnih modelov in ob ustreznih avdiovizualnih pripomočkih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent usvoji znanja in zmožnosti sporazumevanja v tujem jeziku: sprejema besedila, izraža in razlaga pojme, dejstva, misli in mnenja; tvori besedila v ustreznih sporočanjskih okoliščinah; sporazumeva se o temah s svojega strokovnega področja; razume in sprejema različnost kultur svojega in it. naroda.

Temeljna literatura in viri

 • Matteo La Grassa: L’Italiano all’Università 1 in 2, Edilingua
 • M. Dardano, P. Trifone, La nuova grammatica della lingua italiana. Zanichelli, Bologna, 1997
 • R. Lesina, Il manuale di stile: Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea. Zanichelli, Bologna, 1986
 • M. T. Serafini, Come si scrive. Bompiani, Milano, 1992
 • Drugo pri predavanjih in vajah razdeljeno oz. priporočeno gradivo (enojezični in dvojezični slovarji, slovar sinonimov, prospekti), odlomki iz it. leposlovja in izvirna publicistična besedila./ Other study materials provided or recommended during the lectures and tutorials (mono- and bilingual dictionaries, thesauri, brochures), excerpts from Italian literary and non-literary authentic texts.

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen kolokvij po prvi polovici predavanj. Uspešno opravljen izpit (pisni in ustni) po končanih predavanjih.

Reference nosilca

Ennio Francavilla is Italian language lecturer at UNG and tenured teacher of Italian, Latin, History and Geography at high-school “Giosuè Carducci-Dante Alighieri” of Trieste.

EDUCATION

 • Second level degree in “Lettere” (Humanities) released by Università degli Studi di Trieste ;
 • Teaching Aptitude in Latin and Greek at public high schools of Spain released by Ministerio de la Cultura de Espana;
 • Teaching Aptitude in Latin, Greek, Italian, History and Geography at public middle and high schools released by Italian Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

JOURNAL ARTICLES

“Italiano o Itanglese?” in on-line revue “Revista de Italiano“ (n.6/2014) edited by Italian Department of Universidade do Estado do Rio de Janeiro (http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/revistaitalianouerj/article/view/21065);

“Sulla lingua globalizzata: per un possibile approccio al tema della giustizia linguistica” in on-line journal Agoravox (12/01/2015)

(http://www.agoravox.it/Sulla-Lingua-Globalizzata-per-un.html).

MONOGRAPHS

Travel guide book “Ecuador e Galapagos” (texts and photos) edited by Polaris Editore, Faenza (2006, 2a ed. 2013).

CONTRIBUTIONS AT THE CONFERENCES

“La precarizzazione della scuola” (Trieste, Convegno “Il futuro compromesso”, CESP- Centro studi per la scuola pubblica, 22/2/2010).

“Il russo nell’italiano/l’italiano nel russo” at languages school“Язык для Успеха” (28/3/2015, Cheboksary, Russia).

Univerzitetna koda predmeta: 1SL244

Letnik: 2

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 4

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 30 ur
 • Samostojno delo: 60 ur

Vrsta predmeta: obvezni izbirni predmet

Jeziki: italijanski

Metode poučevanja in učenja:
študent aktivno sodeluje na predavanjih, ki se prepletajo z vajami (zahteva se vsaj 80-odstotna prisotnost). prevladuje frontalni način dela, ki se kombinira s skupinskim delom in delom v dvojicah. glavna poučevalna metoda je dialog oz. konverzacija. delo z učbenikom dopolnjuje uporaba ikt: interneta, cd-ja z italijanskimi teksti in glasbo, video odlomkov iz it. filmov in drugih posnetkov.