Fakulteta za humanistiko

Lektorat italijanskega jezika 1

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Študent spoznava moderni italijanski jezik na vseh ravneh, od fonološke do besedilnoskladenjske in se usposablja za uspešno komuniciranje v tem jeziku. Izhodišče je kontrastivno, kar pomeni, da spoznavanje it. jezikovnega sistema poteka preko primerjave s slovenskim.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev ni potrebno predznanje italijanščine.

Vsebina

Ob temah iz vsakdanjega življenja spoznavanje besednih vrst in stavčnih členov. Obravnava posameznih besednih vrst s poudarkom na tistih, ki so za slovenskega govorca težje obvladljivi: člen, predlog, samostalniški spol in število in pridevnik (pozicija, poudarjanje). Razvijanje slušnih, govornih, pisnih in bralnih spretnosti s pomočjo ustreznih besedilnih modelov in ob ustreznih avdiovizualnih pripomočkih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent usvoji znanja in zmožnosti sporazumevanja v tujem jeziku; sprejemanja besedil, izražanja in razlage pojmov, dejstev, čustev, misli in mnenj; tvorjenja besedil v ustreznih sporočanjskih okoliščinah; razumevanja in sprejemanja različnosti kultur.

Temeljna literatura in viri

  • Matteo La Grassa: L’Italiano all’Università 1, Edilingua
  • M. Dardano, P. Trifone: La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 1997
  • Drugo pri predavanjih in vajah razdeljeno gradivo (enojezični in dvojezični slovar, reklamni oglas, prospekti)/Other study materials provided during the lectures and tutorials (mono- and bilingual dictionaries, commercial advertisements, brochures)
  • Križanke, plakati, učni listi/Crosswords, posters, worksheets

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen kolokvij po prvi polovici predavanj. Uspešno opravljen izpit (pisni in ustni) po končanih predavanjih.

Reference nosilca

Karla Božič je od leta 1977 do upokojitve leta 2010 poučevala italijanski in štiri leta tudi francoski jezik na Srednji ekonomski in trgovski šoli. Vsa leta je poučevala tudi v enotah za odrasle, občasno pa je vodila tečaje za odrasle pri različnih šolah.

Oktobra leta 2000 se je habilitirala za predavateljico in do leta 2007 predavala na Fakulteti za turizem v Portorožu. Leta 2009 je bila imenovana za predavateljico tudi na Višji šoli za poslovno izobraževanje Leila v Ljubljani.

Med svojim rednim delom je bila mentor številnim učiteljem pripravnikom in imela tudi hospitacijske nastope za študente italijanskega jezika s Filozofske fakultete v Ljubljani.

Od leta 1995 do leta 2000 je bila članica republiške maturitetne komisije za italijanščino, ta leta in tudi kasneje pa je sodelovala kot zunanja ocenjevalka ter pri pripravi maturitetnega izpitnega kataloga. Še vedno sodeluje z Državnim izpitnim centrom kot recenzentka izpitnih pol.

Rogovič, Tanja; Božič, Karla: Italijanski jezik v turizmu II : Učno gradivo za 2. letnik – prvi tuji jezik, 2006

Rogovič, Tanja; Božič, Karla: Italijanski jezik v turizmu I : Učno gradivo za 1. letnik – prvi tuji jezik, 2006

Baebler, Jasna; Benulič, Saša; Bitenc, Suzana; Božič, Karla: Predmetni izpitni katalog za maturo. 2000, Italijanski jezik, 2000

Univerzitetna koda predmeta: 1SL262

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 4

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Samostojno delo: 60 ur

Vrsta predmeta: obvezni izbirni predmet

Jeziki: italijanski

Metode poučevanja in učenja:
študentje aktivno sodelujejo na predavanjih, ki se prepletajo z vajami (zahteva se vsaj 80% prisotnost). prevladuje frontalni način dela, ki se kombinira s skupinskim delom in delom v dvojicah. osrednja poučevalna metoda je dialog oz. konverzacija. delo z učbenikom dopolnjuje uporaba ikt: interneta in cd-ja s posnetimi dialogi.