Fakulteta za humanistiko

Slovstvo slovenskih protestantskih piscev

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Literarne vede

Cilji in kompetence

Predmet obravnava knjižna dela slovenskih protestantskih piscev v 16. stoletju. Osnovni cilj predmeta je, da študenti pridobijo vpogled v dela slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja ter zavest o povezanosti njihovih del s širšim evropskim kontekstom, v katerem so dela nastajala, o prevodnih predlogah prevedenih besedil ter o vzorih za prirejena ali avtorska besedila. Književnih del tako ne vrednotijo (samo) z vidika današnjega znanja, ampak so jih sposobni razumeti tudi v njihovem družbenem in zgodovinskem kontekstu. Študenti tako povezujejo književno znanje z znanjem s področja družbene zgodovine, zgodovine šolstva, pedagogike, knjigotrštva, tiskarstva, financ itd. Sposobni so tudi razumeti različne tokove v tedanjem književnem delu doma in v Evropi. Ob tem pridobivajo zavest o nujnosti dela s primarnimi viri ter kritičen odnos do sekundarne literature.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno razumevanje snovi je potrebno osnovno poznavanje tematskih področij, ki jih obravnavata družboslovje in humanistika. Potrebno je dobro poznavanje osnovnih literarnoteoretskih pojmov. Zaželeno je dobro znanje angleščine, nemščine ali francoščine. Predmet je povezan s predmeti, ki se izvajajo v okviru modula Književnost med srednjim vekom in razsvetljenstvom, poleg tega pa tudi s predmeti drugih modulov, ki se izvajajo na smeri Literarne vede.

Vsebina

 1. Uvod v književnost slovenskih protestantskih piscev
  • opredelitev temeljnih pojmov

  • metodologija zgodovine starejšega slovstva

  • izvirno in neizvirno v starejšem slovstvu

  • literarnost in neliterarnost del 16. stoletja.

 2. Pregled temeljnih kulturnozgodovinskih pojmov
  • povezava književnih del s šolstvom, cerkvenim življenjem, financiranje, prodaja, naklada, tiskanje in nakup knjige, rokopisi, knjige in knjižnice

  • pregled drugih kulturnozgodovinskih pojmov v 16. stoletju.

 3. Izdajanje in razumevanje del slovenskega protestantskega slovstva
  • Kritične izdaje, prečrkovane izdaje, diplomatični prepisi, prevodi v sodobni knjižni jezik, možnosti elektronskih predstavitev virov.

  • Priročniki za lažje razumevanje del.

 4. Prevodna dela slovenskih protestantskih piscevi
  • kaj je prevodna predloga (nekaj metodoloških osnov)

  • prevodne predloge za svetopisemske prevode

  • primerjava prevodnih predlog in prevodov

  • pregled vseh svetopisemskih prevodov slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja.

 5. Izvirna in polizvirna dela slovenskih protestantskih piscev
  • pregled vseh izvirnih in polizvirnih del slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja

  • vprašanje avtorstva in izvirnosti pri posameznih delih

  • natančna analiza treh izbranih del.

VAJE

Vaje potekajo vzporedno s predavanji in se navezujejo na posamezne tematske sklope predavanj. Poudarek je predvsem na delu z viri, ki so povezani z obravnavanimi zgodovinskimi obdobji. Delo bo predstavljalo analizo besedil, njihovo umestitev v širši literarni, zgodovinski in družbeni kontekst.

Predvideni študijski rezultati

Po končanih obveznostih bo študent dobro poznal slovstvo slovenskih protestantskih piscev, znal ga bo umeščati v širši evropski kontekst, zavedal se bo, kako so slovenski protestantski pisci prevajali določena besedila, prav tako pa bo usvojil osnove tekstne kritike.

Temeljna literatura in viri

 • Ahačič, K. 2007. Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem : protestantizem (Zbirka Linguistica et philologica, 18). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

 • Ahačič, K. (ur.). 2008. Primož Trubar: Abecednik (1550). Slovenj Gradec: Društvo Trubarjev Forum.

 • Grdina, I. 1997. Starejša slovenska nabožna književnost. Ljubljana: DZS.

 • Grdina, I. 2006. Do “fine moke 00” mleto Trubarjevo vprašanje. Stati inu obstati, 2/3–4, str. 202-235.

 • Grdina, I. 2007. Reformacijski tokovi na Slovenskem. Zgodovinski časopis, 61/1-2, str. 59-74.

 • Grdina, I. 2008. Primož Trubar na evropski karti duha. Primož Trubar: 1508-1586: ob petstoti obletnici rojstva = on the five-hundredth anniversary of his birth. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, str. 9-29.

 • Grdina, I. (ur.). 2002-2006. Zbrana dela Primoža Trubarja 1-4. Ljubljana: Rokus: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, 2002-2006.

 • Kidrič, Fr. 1929–1938. Zgodovina slovenskega slovstva od začetkov do Zoisove smrti.

 • Kos, J. 2001. Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.

 • Rajhman, J. 1977. Prva slovenska knjiga v luči teoloških, literarno-zgodovinskih, jezikovnih in zgodovinskih raziskav. Ljubljana: Partizanska knjiga.

 • Rajhman, J. 1986. Pisma Primoža Trubarja. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede (Korespondence pomembnih Slovencev 7).

 • Rajhman, J. 1997. Pisma slovenskih protestantov. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede (Korespondence pomembnih Slovencev 11).

 • Rupel, M. 1962. Primož Trubar: življenje in delo. Ljubljana: Mladinska knjiga.

 • Rupel, M. 1966. Slovenski protestantski pisci. Ljubljana.

 • Sakrausky, O. 1989. Primus Truber: Deutsche Vorreden zum slowenischen und kroatischen Reformationswerk. (Studien und Texte zur Kirchengeschichte und Geschichte 5/1). Wien: Institut für protestantische Kirchengeschichte Wien – SAZU, Ljubljana.

 • Toporišič J., Gjurin V. 1981. Slovenska zvrstna besedila. Ljubljana: FF.

 • Pregledi zgodovine slovenske književnosti, ki vključujejo slovstvo slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja.

  Dela slovenskih protestantskih piscev, ki niso dostopna v novejših izdajah, bodo predstavljena s pomočjo fotokopiranega gradiva.

Načini ocenjevanja

 • Pogoj za pristop k izpitu je aktivna udeležba na vajah. • Študent opravlja ustni izpit iz celotne snovi predmeta. Ustni izpit je namenjen ocenjevanju znanja, ki ga je študent/ka pridobil/la na predavanjih in vajah ter sposobnosti razumevanja, artikuliranja in podajanja snovi.

Reference nosilca

Doc. dr. Kozma Ahačič je predavatelj jezikoslovja na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici ter raziskovalec pri pripravi Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja in vodja Sekcije za zgodovino slovenskega jezika na ZRC SAZU. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja z zgodovino slovničarstva in misli o jeziku ter nekaterimi drugimi s tem povezanimi vprašanji. Je avtor več knjig ter sourednik revije Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies.

 • Kozma AHAČIČ, Andreja LEGAN RAVNIKAR, Majda, MERŠE, Jožica NARAT, France NOVAK. Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Založba ZRC, Ljubljana, 2011, 641 str.
 • Kozma AHAČIČ. Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem: katoliška doba (1600–1758). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, 278 str.
 • Kozma AHAČIČ. The treatment of »nomen« in the first Slovenian grammar (Bohorič 1584). Historiographia linguistica 35/3 (2008), str. 2–31.
 • Kozma AHAČIČ. Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem. Založba ZRC, Ljubljana, 2007, 416 str.
 • Kozma AHAČIČ. Izvirne slovenske pesmi Jovana Vesela Koseskega : vsebinski opis, okoliščine nastanka, pregled ocen, jezik, tekstnokritični aparat ter diplomatični in kritični prepis pesmi 1818-1852. Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, 2006, 195 str.

Univerzitetna koda predmeta: 2SL1010

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, branje in analiza besedil, delo z besedili, delo z elektronskimi viri, samostojno delo, vaje.